Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          YARGITAY İLGİLİ HUKUK DAİRESİ'NE

Sunulmak Üzere

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

TEHİR-İ İCRA TALEPLİDİR.

DOSYA NO:

KARAR NO:

DAVALI:

VEKİLİ:

DAVACI:

VEKİLİ:

KONU: …….. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ……… tarih, ……….. Esas ve ……..
sayılı, "kamulaştırmasız el atma nedeni ile davanın KISMEN KABULÜNE"
dair kararının ilgili Yargıtay Hukuk Dairesin'ce incelenerek BOZULMASI,
"davacının ecrimisil ve diğer tazminat taleplerinin ve fazlaya ilişkin
isteminin REDDİNE" dair kararının ONANMASI, davacının haksız temyiz
itirazlarının REDDİ ve icranın geri bırakılması talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

1. Dava konusu …. İli, …….. İlçesi, ……..Mah., ………..ada,……..parsel no.lu
taşınmaz üzerinden ………. geçmektedir. İşbu …..geçmesi nedeni ile dava
konusu ……m2'lik taşınmaz üzerinde ……. m2'lik ……..yeri istimlaki ve ………..
m2 irtifak hakkı kamulaştırma yapılması hususunda ………. Kurumu'nun ………..
tarih ve ……no.lu ……..Kurulu Kararı ve ………. Bakanlığı'nın ………. tarih ve
…………sayılı kararı alınmış olup dava konusu alanın kamulaştırma işlemleri
müvekkil tarafından başlatılmış ve halen devam etmektedir.

2. Öncelikle belirtmek gerekir ki sayın bilirkişiler yapmış oldukları
inceleme sonucunda bilirkişi raporunda "Dava konusu edilen ARSA üzerinde
bir adet ……..yeri olmasına rağmen taşınmazın çok hisseli olması yanında
taşınmazın bulunduğu bölgede bu ……. yerine ayrılacak büyüklükteki bir
alanın gelir getirmesi söz konusu olmadığından davacının ecrimisil
talebinin yerinde olmadığı" şeklinde değerlendirme yapmışlardır.
Bilirkişi raporunda da belirtildiği üzere taşınmaz üzerinden geçen ……….
yapılan keşifte de tespit edildiği üzere davacı yanın taşınmazı
kullanmasına engel teşkil etmemektedir. Dava konusu taşınmaz çok hisseli
olup ….. yeri alanı hiçbir şekilde kira geliri getiremeyecek kadar
küçüktür. İşbu nedenlerle ecrimisil talebinin reddine ilişkin Sayın
Mahkeme kararı usul ve yasaya uygun olup onanması gerekmektedir.

Yargıtay'ın emsal kararlarına göre dava konusu taşınmaza müvekkil
tarafından el atılması ecrimisil hakkının doğumu için yeterli olarak
kabul edilmemekte, taşınmazın gelir getirebilecek durumda olduğunun
davacılar tarafından delil sunulmak sureti ile ispat edilmesi ve
bilirkişilerce yapılacak inceleme sonucunda kira getirebilme
kabiliyetinin olup olmadığının tespiti gerekmektedir. İşbu
değerlendirmeden ve yapmış olduğumuz açıklamalardan da anlaşılacağı
üzere ecrimisil talep etmek için gerekli şartlar söz konusu taşınmaz
açısından oluşmadığından davacı yanın ecrimisil talebi hukuki dayanaktan
yoksundur. Ayrıca Yargıtay' ın yerleşik emsal kararlarına göre ecrimisil
talep hakkı 5 yıl ile sınırlandırılmıştır. Ecrimisil talebi kesinlikle
kabul edilmemekle beraber, bu yönde karar verildiği takdirde davanın
açıldığı tarihten geriye doğru 5 yılı aşan süre için ecrimisil bedeline
karar verilmemesi gerekmektedir.

3. Sayın bilirkişiler tarafından raporda yapılan değerlendirmede dava
konusu taşınmaz üzerinde bulunan tüm yapılar inşaat ruhsatı alınmadan
kaçak olarak yapıldığından yapılarda imar hakkının kullanılmasından
bahsedilemez dolayısı ile elektrik hattının geçmesi nedeniyle yapıların
kat adetlerinin düşük kalmasının söz konusu olmadığı bu nedenle de
davacının tazminat talebinin yerinde olmadığı belirtilmiştir. Davacı
yanın tesisin gerek kurulması gerekse de işletilmesi sırasında zarar
gören yapı ve müştemilatı ile taşınmaz üzerinde imar planına uygun
yapılamayan katlar ve bunların muhtemel kira vs. gelirleri ile
taşınmazın değer kaybı ve bilirkişilerce keşif esansında tespit edilecek
diğer zararlarına ilişkin mesnetsiz ve hukuki dayanaktan yoksun tazminat
talebinin bilirkişi raporunda belirtilen değerlendirmelere dayanarak
nazar-ı itibara alınmaması gerekmektedir.

4. Yargıtay 5. Hukuk Dairesi'nin 2012/25964 Esas, 2013/3223 sayılı
kararında da belirtilmiş olduğu üzere “ARSA NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZA
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI YAPILIRKEN DAVA KONUSU TAŞINMAZ İLE EMSALİN
ZARURET OLMADIKÇA YAKIN BÖLGELERDEN VE BENZER YÜZÖLÇÜMLÜ OLMASI VE
DEĞERLENDİRME TARİHİNE YAKIN SATIŞLARIN EMSAL ALINMASI GEREKİR.” Hal
böyle iken; ……. Kaymakamlığı'nın sayın mahkemenize yazmış olduğu yazı
ekinde gönderilen emsal listesine bakıldığında kıyasi emsal kabul edilen
taşınmazların kıyas yapmaya uygun olmayan taşınmazlar olduğu
görülecektir. Şöyle ki;

……Tapu Müdürlüğü tarafından sayın mahkemenize sunulan yazıdan dava
konusu taşınmazın ………… m2 büyüklüğünde olduğu ve taşınmazın ………..
hissesine isabet eden ………. m2 büyüklüğündeki kısmının davacı adına
kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır. Bilirkişi raporu dava konusu taşınmaza
ait 2013 yılı arsa rayiç bedeline ilişkin bir bilgi içermediğinden
kıyasi kabul edilen taşınmazların m2 birim bedellerinin dava konusu
taşınmazın m2 birim değerine uygun olup olmadığı tarafımızca
incelenememiştir. Ancak sayın bilirkişilerce m2 birim bedeli olarak
takdir edilen ……. TL son derece fahiş bir bedel olup dava konusu
taşınmazın 2013 yılı arsa rayiç bedellerinin sorgulanması ve çıkan sonuç
doğrultusunda bir bedel takdir edilmesi gerekmektedir.

5. ………..Kaymakamlığı (Tapu Müdürlüğü) tarafından sayın mahkemenize
yazılan yazıdan arsa niteliğindeki …….. m2 büyüklüğündeki taşınmazın
…….. hissesine isabet eden …….. m2 büyüklüğündeki kısmının davacı adına
kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır. ………… Kaymakamlığı' nın (Tapu Müdürlüğü)
mahkemeye sunmuş olduğu yazı ekindeki emsal listesi incelendiğinde
yukarıda bahsi geçen Yargıtay ilamındaki arsa niteliğindeki taşınmaza
emsal karşılaştırılması yapılırken dava konusu taşınmaz ile emsalin
zaruret olmadıkça benzer yüz ölçümlü olması gerekir şeklindeki kıstasın
dikkate alınmadığı görülmektedir.

6. Müvekkil kurum tarafından tesis edilen ….. , ……….. Yönetmeliği' nin
emniyet mesafelerine uygun olarak yapılmıştır. Bu nedenle ……..altında ve
çevresinde yaşayan kişilere hiçbir olumsuz etkisi bulunmamaktadır.

Kaldı ki; davacı yan dava konusu taşınmazı ……… yılında satın almış olup
işbu taşınmazı satın alırken taşınmaz üzerinde kamulaştırma yapılıp
irtifak hakkı tesis edilmiş olduğunu bilerek satın almıştır. Müvekkil
kurum tarafından tesis edilen…… taşınmazın alım- satım şansı ve tarımsal
faaliyetler gibi konularda herhangi bir kısıtlamaya yol açmamakla
beraber bir değer düşüklüğü de meydana getirmemiş ve getirmemektedir.
Davacı yanın işbu taşınmazı …….. yılında üzerinden ……. geçtikten sonra
satın almış olası bahsi geçen …..' nın taşınmazın alım- satım
kabiliyetinde bir düşüklüğe yol açmadığını, taşınmazın alım- satım
şansını yitirmediğini ve hala koruduğunu ispat etmektedir.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle ve sayın
Dairenizce resen dikkate alınacak hususlar ışığında; ………Asliye Hukuk
Mahkemesi’nin …….. tarih, ………... Esas ve ……… sayılı kararının sayın
dairenizce yapılacak temyiz incelemesi neticesinde BOZULMASINA ve
icranın geri bırakılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep
ederiz…….

DAVALI TEİAŞ VEKİLİ