Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                Kamulaştırması elatma nedeniyle tazminat istemi dilekçesi

  .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                           :

VEKİLİ                                             :

DAVALI                                            :

KONU                                               : Kamulaştırmasız El
Atma Sebebiyle Tazminat İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-)  Müvekkillerim , ...  İli, Merkez İlçesi ... mevkiinde kain, ...
Ada, .... Parsel sayılı … m²'lik taşınmazın  tamamının malikidirler.

2-) Söz konusu taşınmazın büyük bir kısmı yol yapımı sırasında davalı
belediye tarafından kamulaştırma yapılmadan yola katılmış olup, kalan
kısmı da imar açısından kullanılamaz durumdadır. Dava konusu taşınmaz
şehir merkezine yakın, arsa talebinin yoğun olduğu bir yerde olup çevre
yoluyla bağlantılı, elektrik, su ve altyapısı yapılmış, çevresinde
sanayi sitelerinin de olduğu  bir alanda kalmaktadır. Bu yüzden m²
fiyatı … TL. civarındadır.

3-) Müvekkillerim tarafından davalı idareye verilen dilekçe ile, söz
konusu yerin kamulaştırılması ve bedellerinin kendilerine ödenmesi talep
edildiği halde bugüne kadar herhangi bir işlem ve ödeme yapılmamıştır.
Bu sebeple müvekkillerim maliki bulundukları taşınmaza yasaya aykırı
olarak el atılması nedeniyle zarara uğramışlardır.

4-) Bu nedenle, zararın tahsili amacıyla dava açılması zorunlu hale
gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                    : 2942 S. K. m. 14, 16 ve ilgili
mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      : Tapu kaydı, keşif, bilirkişi
incelemesi ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıkladığımız
nedenlerle, … TL.’nin el atma tarihinden itibaren yasal
faiziyle  birlikte davalıdan tahsiline, fazlaya ait talep
hakkımızın  saklı tutulmasına, yargılama giderlerinin davalıya
yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep
ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av