Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

                                    
        

DAVACI		: 

VEKİLİ		: 

DAVALI		: 

DAVA			: Kamulaştırma ve tescil 

AÇIKLAMALAR	: 

			 Müvekkil Belediye Başkanlığınca …… İli ………. Mah.
Pafta No  Ada:    Parsel:    sayılı mülkiyeti
………………. varislerine ait olan taşınmaz şehir imar
planında Belediye Eğitim ve Kültür Merkezi olarak kaldığından
……….. tarih ve ………. sayılı encümen kararı ile
kamulaştırılmasına karar verilmiştir.Taşınmazın bedel tesbiti
yaptırılmış bedel ……….TL olarak tesbit edilmiştir. Fakat
……………….. varislerinin adreslerine ulaşılamadığından
2942 Sayılı yasanın 8. maddesine göre işlem yapılamamıştır. 

			2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereğince
……….. mah. …….Ada ……….Parsel numaralı taşınmazın
kamulaştırma bedelinin tesbiti ile müvekkil Belediye Başkanlığı
Adına tescilini sağlamak için iş bu davayı açma zarureti hasıl
olmuştur.

DELİL			: 1- …….. gün ve …….. sayılı ………. Belediyesi
Encümen Kararı 

V

`

t

|

ü

„

			 2- Kıymet Takdir komisyon Kararı 

			 3- Nüfus Kayıtları

			 4- Varislerin adres tesbitleri hakkında yapılan tutanak 

			 5- ………..Belediyesi İmar işleri Müdürlüğü İmar
Formülü 

			 6- Başbakanlık Ekonomik ve Mali İşler Başkanlığının
……. gün     

                      3327 sayılı yazı

			 7- Sair yasal delil. 

HUKUKİ DELİL	: 2942, 4650 sayılı yasalar ve ilgili mevzuat. 

SONUÇ		: Yukarıda belirttiğimiz sebeplerle davamızın kabul
edilerek,………. veraset ilamını alabilmemiz için tensiple
tarafımıza yetki verilmesine karar verilmesini, kamulaştırma
bedelinin tesbiti ile …….. İli ……….. Mah. Pafta No….
Ada:…… Parsel:……. sayılı taşınmazın müvekkil Belediye
Başkanlığı adına tesciline karar verilmesini saygılarımızla arz
ve talep ederiz.