Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
          :

VEKİLİ                                
             :

DAVALI                                 
           :

KONU                                  
             : Kamulaştırma Kararının Yürütmesinin
Durdurulması ve İptali İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-)  Davalı idare tarafından …/…/… tarihli işlemin
…/…/… tarihinde müvekkilime tebliği üzerine otuz günlük
süresi içinde (…/…/…) davamızı açmış bulunmaktayız. …
adresinde bulunan  ve Tapunun … mevkii, … pafta, … ada, …
sayılı parselde kain ve üzerinde tapuda kayıtlı evin yer aldığı
taşınmazın satışa çıkarılması üzerine, müvekkilim tarafından
…/…/… tarihli işlemin …/…/… tarihinde müvekkilime tebliği
üzerine otuz günlük süresi içinde (tarihinde satın alınmış ve
tapuda gerekli devir işlemleri de yapılmıştır.

„Ô

^„Ô

, kamulaştırmayı gerektirecek herhangi bir hukuki kamu yararı
bulunmamaktadır. Buna karşılık, … Belediye başkanlığı, taktir
hakkını kötüye kullanarak ve özellikle Belediye encümeninde yer
alan bazı kişilerin müvekkilime duymuş oldukları kişisel kin
yüzünden bu kararı almış bulunmaktadır.

3-)  Diğer taraftan bazı kişiler belediye meclis üyesi olmasına
karşılık, belediye encümeninde ve kıymet takdir komisyonunda üye
olarak görev almışlardır. Bu durum 2942 sayılı Kamulaştırma
Kanununa aykırıdır. Nitekim 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun
10. Maddesine aykırı olarak oluşturulan bu komisyonca hesaplanan
kıymete göre kamulaştırma yapılması usul ve hukuka aykırıdır.

HUKUKİ NEDENLER                    : 2942 S. K. m.
10 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ
DELİLLER                      : Kamulaştırma
kararı, tapu kaydı, tapu sicili örneği, kamulaştırmayla ilgili
işlem dosyası, keşif ve bilirkişi incelemesi ve diğer deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, idarece müvekkilim adına tanzim ve
tebliğ olunan; … Belediye Başkanlığı Belediye Encümeninin
…/…/…tarih ve … sayılı kararına ilişkin idari işlemin
öncelikle yürütülmesinin durdurulmasına, keşif ve bilirkişi
incelemesi yaptırılmak suretiyle hukuka aykırı olan … Belediye
Başkanlığı Belediye Encümeninin …/…/… tarih ve … sayılı
kararın iptaline,  yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine,
karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep
ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78