Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’ NE

  ERZURUM

DOSYA NO :2013/956 Esas

BİLİRKİŞİ RAPORUNA

İTİRAZ EDEN

DAVALI :Ercan YAŞA

VEKİLİ :Av. Şerafettin Yaşar LALOĞLU

Cumhuriyet Cad. Şengel İş Merkezi Kat:4 Yakutiye/ERZURUM

DAVACI :Aziziye İlçe Belediye Başkanlığı

VEKİLİ :Av. Serap ÇİMEN

Aziziye İlçe Belediye Başkanlığı ERZURUM

KONUSU :Bilirkişi Raporuna Karşı İtirazlarımızdan İbarettir.

AÇIKLAMALAR :

1-Müvekkilin 1/2 hisse ile maliki olduğu Erzurum ili Aziziye ilçesi
Ilıca Mahallesi Gildikler mevkiinde 3187 ada ve 2 parsel sayılı
taşınmazın bulunduğu alan, Aziziye Belediye Meclisince Kentsel Dönüşüm
ve Gelişim alanı olarak ilan edilmiş ve Bakanlar Kurulu kararı ile
alınan acele kamulaştırma kararı uyarınca müvekkillere ait taşınmazın
kamulaştırma işlemleri başlatılmıştır. Mahkemenizin yukarıda yazılı
esasında kayıtlı dosyasında aldırılan bilirkişi raporu ile müvekkilin
1/2 hisse ile malik olduğu 3187 ada 2 parsel sayılı taşınmazın değeri
üzerinde ki yapı ile birlikte toplamda 86.890,50 TL olarak
hesaplanmıştır. Bilirkişi raporunun tarafımızca kabulü mümkün değildir.

2-Taşınmaz üzerinde bulunan yapılar, duvar, müştemilat ve ağaçlar
yönünden yeniden ölçüm ve tespit yapılarak bir hesaplama yapılması
gerekmektedir. Nitekim dava konusu taşınmaz üzerinde taş duvar olmasına
rağmen bilirkişi raporunda taş duvar bedeli hesaplanmamıştır.

3-Kamulaştırmalarda dikkate alınacak m2 arsa bedelleri yönünden emsal
incelemesi eksik yapılmıştır. TOKİ tarafından gerçekleştirilen Kentsel
Dönüşüm Projesi kapsamında müvekkil taşınmazı ile aynı cadde olan
Aziziye Caddesi üzerinde bulunan taşınmaz için arsa m2 bedeli 2012 yılı
için 1300,00 TL olarak belirlenmiştir. Yine Nafiz Bey Caddesi üzerinde
bulunan ve belediye dükkânların bulunduğu kısımda yer alan taşınmazlara
m2 değeri olarak 500,00 TL teklif edilmiştir. Verilen arsa m2 değeri çok
düşüktür. Nitekim daha iç kesimlerde bulunan taşınmazlara dahi daha
yüksek m2 değeri belirlenmişken müvekkil taşınmazının m2 değeri 150,00
TL olarak belirlenmiştir. Yeterli emsal incelemesi yapılmamıştır. TOKİ
tarafından hak sahiplerine verilen m2 arsa bedelleri bilirkişi
incelemesinde dikkate alınmamıştır.

4-Müvekkile ait taşınmaz Ilıca semt merkezinde olup, belediye tüm
hizmetlerinden faydalanmakta ve ulaşım problemi bulunmamaktadır. Ana
cadde üzerinde bulunan ve topoğrafik yapısın düzgün olması nedeniyle
üzerinde her türlü inşaat yapılabilecek durumda bulunan taşınmazlar
semtte bulunan ve turistik öneme sahip kaplıcalara ve ana arter yollara
yakın mesafededir. Kamulaştırma konusu gayrimenkullerin değerinin
tespitinde emsal mukayesesine göre yapılacak keşif ve akabinde alınacak
bilirkişi raporları doğrultusunda taşınmazın gerçek değerinin tespit
edilmesi gerekmektedir.

5-Ekte sunmuş olduğumuz tapu kaydına göre müvekkilin ve Daştan TÜZÜN’ün
1/2’şer hisse ile malik olduğu 3187 ada ve 2 parsel sayılı taşınmaz arsa
vasfındadır. (EK 1) Yani 3187 ada 2 parsel sayılı taşınmaza Daştan
Tüzün’ün hissedarlığı sadece arsa payı üzerindedir. Taşınmaz üzerinde
yer alan konut, ahır, müştemilat, ağaç, taş duvarın mülkiyeti müvekkile
aittir. Bilirkişi raporunda taşınmaz üzerinde bulunan yapılar da ikiye
bölünmüştür. Bu durum hatalıdır. 3187 ada 2 parsel sayılı taşınmaz
üzerinde bulunan yapıların müvekkile ait olduğunu tespit amacıyla
Erzurum 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 2014/488 Esas sayısı ile “muhtesat
aidiyetinin tespiti” davasını açmış bulunmaktayız.

6-Taşınmazın arsa bedeli m2/150,00 TL üzerinden hesaplanmıştır. Arsa m2
birim fiyatı oldukça düşük miktarda belirlenmiştir. Müvekkil arsasına
hemen bitişik parselde bulunan arsanın kamulaştırılmasında Erzurum 3.
Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 2013/966 Esas ve 2014/396 Karar sayılı ilam
ile m2 birim bedeli 210,00 TL olarak belirlenmiştir. (EK 2) Hemen
bitişik parselde yer alan taşınmazın bedeli bilirkişi tarafından
m2/210,00 TL olarak belirlenip, mahkemece bu yönde hüküm oluşturulmuşken
müvekkil arsasının m2/150,00 TL olarak belirlenmesi kabul edilebilir bir
durum değildir. Bunun tarafımızca kabulü mümkün değildir.

7-Taşınmaz üzerinde bulunan konutun yapı bedeli ve sınıflandırması
hatalı yapılmıştır. Konut yapı bedeli m2/490,00 TL üzerinden yapılan
hesaplamada ve %20 oranında uygulanan yıpranma payı ile 39.200,00 TL
olarak hesaplanmıştır. Konutun m2 birim fiyatı oldukça düşük tutulmuş ve
yıpranma oranı ise oldukça yüksek tutulmuştur. Kanımızca konutun m2
birim fiyatı en az 550,00 üzerinden değerlendirmeye tabi tutulmalı ve
yıpranma oranı ise en fazla %5 olarak belirlenmelidir.

8-Taşınmazlar üzerinde ki ahırın yapı bedeli ve sınıflandırması hatalı
yapılmıştır. Ahır betonarme olup tam teşekkül bir şekilde yapılmıştır.
Erzurum 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2013/966 Esas sayılı davasında
hemen bitişik parselde yer alan 2011 ve 2014 Parsel sayılı taşınmazlar
üzerinde bulunan ahırın m2 birim fiyatı 320,00 TL olarak belirlenmiştir.
Ahır yapı bedelinin birim m2 bedeli asgari müştemilat yapı bedeli olan
m2/320,00 TL üzerinden hesaplanmalıdır. Müvekkile ait ahır için yıpranma
payı oranı da oldukça fazla belirlenmiştir. Ahır yapı bedelinin çok
düşük tutulması ve yıpranma oranının da yüksek tutulması taşınmazın
değerinin çok düşük olmasına neden olmaktadır.

9-Taşınmaz üzerinde bulunan müvekkile ait ağaçların değeri de çok düşük
miktarda belirlenmiştir. Oysa ağaçların gerçek değerinin belirlenen
bedelden fazla olduğu aşikardır.

10-Yapılan kamulaştırma çalışmaları ile bireylerin toplumsal yaşam
içerisinde ki en önemli kamusal hakkı niteliğinde ki mülkiyet hakkına
müdahale edilmekte olup öncesinde üç ya da dört ailenin barınma
ihtiyacını giderebilecek kapasitede ki taşınmazlar kamulaştırılmakta
ancak kamulaştırma neticesinde hak sahiplerine ödenen miktarlar ile
günün ekonomik koşullarına göre bir daire dahi alınamamaktadır. Yaşam
hakkı ile doğrudan bağlantısı olan bireysel yarar ile kamu yararı
dengelendiğinde ölçülülük tutturulmuş ve adalet de sağlanmış olacaktır.
Bu nedenle arsa, konut, ahır, ağaç, duvar bedellerinin tekrar
hesaplanması gerekmektedir.

NETİCE-İ TALEP :Arz ve izah olunan nedenlerle; Hazırlanan bilirkişi
raporunda yukarıda yapılan açıklamalar ışığında yeniden inceleme ve
değerlendirme yapılması gerekmektedir. Haklı ve hukuka uygun
taleplerimizin kabulü ile itirazlarımız doğrultusunda keşif yapılarak
yeniden RAPOR alınmasına karar verilerek, yargılama sonucunda davanın
esasına ilişkin itirazımıza konu raporun aleyhe hususlarının esas
alınmaksızın hüküm verilmesini vekâleten arz ve talep ederim.10.11.2014

Davalı Vekili

Av. Şerafettin Yaşar LALOĞLU

EKİ :1-3187 Ada ve 2 Parsel Sayılı Taşınmazın Tapu Kaydı

2-Erzurum 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2013/966 Esas

ve 2014/396 Karar sayılı ilamı ve bilirkişi raporu