Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

            … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO :

DAVALI :

VEKİLİ :

DAVACI : EPDK

VEKİLİ :

KONU : Bilirkişi raporuna itiraz dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR :

Mahkemenizin yukarıda esas numarası bildirilen dosyasının 03/06/2015
tarihli celsesinde taraflara bilirkişi raporunu inceleyip beyanda
bulunmak üzere süre verilmiştir. 16.05.2015 tarihli bilirkişi raporu,
bir çok yönden eksik, keyfi ve mevzuata açıkça aykırı olarak
düzenlenmiştir. Şöyle ki ;

1.) 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 11.maddesinin (f) bendi uyarınca
arazinin değerinin mevkii ve şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması
halinde getireceği net gelir esas alınarak belirleneceği hükme
bağlandıktan sonra; Aynı maddenin (i) bendinde, bedelin tespitinde
etkili olacak diğer “objektif ölçülerin” esas alınacağı hükmü
getirilmiştir.

Şu hale göre objektif ölçüler; ürünün pazarlanması kolaylıkları, nakliye
maliyetinin düşük olması, ulaşım kolaylıkları, büyükşehir ve anayollara
yakınlık gibi tarımsal faaliyet ve gereklerine uygun unsurlar olup; Net
gelire göre hesaplanan bedelin objektif ölçüler dikkate alınarak
artırılmasına, yasa olanak vermektedir. (HGK. 13.11.2002 T. , 927 E. ,
925 K. )

Bu doğrultuda; dava konusu taşınmaz Karadeniz kıyısına 6 km mesafede
olup; sahil yoluna ve limanlara yakınlığı ile de benzer ürün
yetiştirilen yerlere nazaran objektif değer artışı gerektiren
özelliklere sahiptir. Bu itibarla, pazarlama kolaylığı, nakliye
giderlerinin azlığı , ulaşım kolaylıkları, anayola ve hatta limana
yakınlığı ile tüm bu sayılan özelliklere sahip taşınmaza en az %30
Objektif Değer Artışı uygulanması gerekmekte iken; bilirkişi raporunda
taşınmaza objektif değer artışı uygulanması hususu dahi ele alınmayarak,
yerleşik Yargıtay içtihatlarına açıkça aykırı ve hatalı olarak rapor
düzenlenmiştir.

2.) Kapitalizasyon faiz oranı yüksek belirlenmiştir. Dava konusu
taşınmaz; Karadeniz sahil şeridine 6 km uzaklıkta, yıllık yağış miktarı
ortalama 1.200 mm olup, Kastamonu ilinde en fazla yağış alan ilçede
bulunmaktadır. Yine taşınmazın bulunduğu yörenin ikliminde; kivi, incir,
mandalina gibi çok çeşitli meyvelerin yetiştirilebilme olanağı
bulunmaktadır. Arazinin kıt olduğu Karadeniz Bölgesinde; taşlılık ve
tuzluluk sorunu olmayan, sahile yakın, ulaşım kolaylığı mevcut ve pazar
olanaklarından yararlanabilen dava konusu taşınmazda kapitalizasyon faiz
oranın %4 olarak hesaplanması gerekmektedir.

3.) Bilirkişi raporu, sübjektif değerlendirme yapılarak düzenlenmiştir.
Araziye takdir edilen değer bulunurken ‘serbest piyasa fiyatları dikkate
alınarak’ hesaplama yapıldığı belirtilmiştir. Bahsi geçem serbest piyasa
fiyatları nazara alındığında taşınmazda , Yıllık Gelirin ( 975,00 TL )
neredeyse yarısı kadar masraf (400,00 TL) gösterilmiştir. Yapılan bu
masrafların nelerden ibaret olduğu gösterilmemiştir. Kaldı ki; fındık
tarlası vasfında olan arazide ilaçlama ve ulaşım dışında her herhangi
bir masraf yapılmamaktadır.

4.) Taşınmazı ortalayarak geçen boru hattı; araziyi ikiye bölmüş,
tarımsal işlemeye uygunluk önemli derecede azalmış, arazinin işlenmesi
zorlaşmıştır. Tüm bu unsurlar dikkate alındığında ‘artık alanda takdiren
%3 değer azalışı’ olacağı yönünde yapılan değerlendirmeyi kabul etmek
mümkün değildir.

NETİCE ve TALEP : Yukarıda kısaca arz ve izah edilen nedenlerle,
itirazlarımız doğrultusunda dosyanın bilirkişiye tevdii ile ek rapor
alınmasını vekaleten arz ve talep ederim.