Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE

NEVŞEHİR

DAVACI : ... Rektörlüğü

VEKİLİ : Av. ...

DAVALILAR :

  ...

DAVA KONUSU : Kamulaştırma

1- Tapuda ... Mah. ... Mevkiinde 643 Ada 14 Nolu Parselin imar planına
göre Üniversite alanı olması sebebiyle, kamulaştırılması için, ...
Üniversitesi Kamulaştırma Komisyonun 14/05/1987 tarih ve 700/193 yazısı
ve 14/05/1987 tarih ve 8 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kamulaştırma
kararı alınmıştır. Tebligatlardaki yanlışlıklar ve bazı maliklerin
adreslerinin tespit edilememesi nedeniyle işlemler kesinleşmemiştir.

2- Kamulaştırma işleminin bedelinin tespiti için, Üniversitemiz
bünyesinde oluşturulmuş olan kıymet takdir ve uzlaşma komisyonunun
raporunda birim değeri 81 TL olmak üzere kamulaştırılacak arazinin
değeri 324.000,00 TL olarak tespit edilmiştir.

3- Arazi sahibi ...nın kamulaştırma işlemlerinden önce ölmüş olduğunun
anlaşılması üzerine kanuni mirasçılarına karşı kamulaştırma işlemlerine
devam edilmiştir. Bütün mirasçılara Yapı İşleri ve Teknik Daire
Başkanlığının 16/05/2012 tarih ve 2867 sayılı yazısıyla 643 ada 14 no
ile ... adına kayıtlı taşınmazın kamulaştırma kararı alınarak
kamulaştırılacağı bedel tespitinin yapıldığı bildirilmiştir. Tespit
edilen mirasçılarına veya yetkili temsilcilerine 2942 sayılı
Kamulaştırma Kanununun 8. maddesine göre kamulaştırmaya konu taşınmazın
pazarlıkla ve anlaşarak satın alma isteğine ilişkin Üniversitemiz
bünyesinde kurulan Uzlaştırma Komisyonuna görüşmek üzere yazının
tebliğinden itibaren 15 gün içinde başvurmaları gerektiği
bildirilmiştir. Pazarlık görüşmelerine katılmayanlar veya bedelde
uzlaşma sağlanamayan taşınmaz malikleri için Kamulaştırma Kanununun 10.
maddesi gereği bedel tespiti ve idaremiz adına tescili için dava
açılacağı ayrıca bildirilmiştir. kendisi hissesini tapuda Üniversitemiz
adına devretmemiştir. Diğer mirasçılardan uzlaşmaya gelen olmamıştır.

4- Yapılmış olan bu kıymet takdiri ve davalılara yapılan tebligatlar
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8. Maddesine göre usul ve yasaya
uygun olarak yapılmıştır. Ancak buna rağmen söz konusu taşınmaz
maliklerinin uzlaşmaya gelmemeleri konusunda Üniversitemize
atfedilebilecek bir kusur söz konusu değildir.

5- 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10. Maddesi gereğince, davalıların
uzlaşmaya gelmemeleri sebebiyle yüce mahkemenizce kamulaştırma bedelinin
tespitine karar verilmesini ve söz konusu taşınmazın Üniversitemiz adına
tapuya tescil ettirilmesini talep etmek zorunluluğu doğmuştur.

H.NEDENLER : İlgili sair mevzuat.

DELİLLER : Yönetim Kurulu kararı, Yapı İşleri ve Teknik Daire
Başkanlığının

ilgili yazışmaları, mirasçılara yapılan tebligatlara ilişkin belgeler ve

diğer her türlü yasal deliller

NETİCE-İ TALEP :Yukarıda açıklanan ve re’sen göz önüne alınacak
nedenlerle

kamulaştırma bedelinin tespitine karar verilmesini ve söz konusu

taşınmazın Üniversitemiz adına tapuya tescil ettirilmesini talep tüm

yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine

karar verilmesini talep ederim. 07/05/2014