Giriş yap
Kayıt ol

        ...... MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

                                    
                                    
                                    
             

DAVACI                                :

VEKİLLERİ                          :

DAVALI                                :

KONU                                  
  : Kamulaştırma bedelinin arttırılması istemidir.

DAVA DEĞERİ                    :

AÇIKLAMALAR                 :

1-) Müvekkilimizin … İli, … İlçesi … mahallesi, … ada, …
pafta, … parselde kayıtlı … m2 lik  arsası … yapılacağı
gerekçesi ile Belediye Encümeni'nin …/…/… tarih ve … sayılı
kararına göre … Belediyesi tarafından kamulaştırılmıştır.

                     

2-) Kıymet Taktir Komisyonu tarafından taşınmazın m2'sinin
değerini  … olarak tespit etmiş ve müvekkilimizin arsasına
toplam … kamulaştırma değeri biçilmiştir.

3-) Bu bedel davalı idare tarafından  müvekkilimiz adına
…    …/…/… tarihinde bloke edilmiştir.

4-) Müvekkilimizin arsası adeta tarla vasfında değerlendirilmiş ve
değeri çok düşük kalmıştır. Müvekkilimizin arsası ana yola
cephe olup, şehrin gelişme alanı içerisindedir.

                                  



F

H

P

þ

@

B

J

È

Ì



H

B

Komisyon tarafından tespit edilen değerin günün koşullarına uygun
olarak arttırılmasını ve m2 için … olarak tespiti ile
müvekkilimizin … m2 arsası için kamulaştırma bedelinin toplam …
ye çıkarılması için bu davayı açma gereği doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER        : 2942 Sayılı Yasa, HUMK ve ilgili
yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER          :Tapu kaydı,   istimlak
evrakı,   keşif,  bilirkişi incelemesi, yasal ve takdiri her
türlü  kanıt.

CEVAP SÜRESİ                   : 10 Gündür

İSTEM VE SONUÇ              : Açıklanan nedenler ile
müvekkilimizin … m2 lik arsası için biçilen kamulaştırma
bedelinin … olarak belirlenmesine,  kamulaştırma tarihinden
itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline,
yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı tarafa
yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz. …/…/…

                                    
                                    
                                 

                                    
                                    
                               Davacı
Vekili

                                    
                                    
                               Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78