Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        ………………… AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

TESPİT İSTEYEN			: 

ALEYHİNDE TESPİT İSTENEN	: 

KONU	: HMK m. 400 vd. uyarınca müvekkilin ileride açma ihtimali
bulunan dava nedeniyle delil tespit istemimizdir.

Müvekkil, eşinin mesai nedeniyle geç geleceğini bildiği günün
ertesinde cebinden düşürdüğü yemek fişinden o akşam dışarıda
olduğunu anlamıştır. Eşiyle konuştuğunda eşi tartışma
çıkartarak evden ayrılmıştır. Bunun üzerine müvekkil
……………… adresindeki …………… isimli restorana giderek
……….. tarihinde eşinin o restoran olup olmadığını öğrenmek
üzere yetkili ve garsonlarla görüşmüştür. Garsonlar ve yetkililer
eşinin o akşam orada olduğunu doğrulamıştır. Görüntü
kayıtlarının mahkeme ya da savcılık talebi olmaksızın
verilemeyeceğini belirtmeleri üzerine işbu delil tespit davasını
açma zaruretimiz doğmuştur.

HMK m. 400 ve devamı uyarınca müvekkil ile evli olan
………………….nın ………. tarihinde ve yılbaşından
birkaç gün öncesi olduğunu ve bilmediğimiz tarihte o restorandaki
görüntülerinin ileride açılması ihtimali olan boşanma ve tazminat
davalarında delil teşkil etmek üzere tespitine, mahkemece müzekkere
yazılarak kamera görüntülerinin talep edilmesine, ivedi hal
nedeniyle elden takip yetkisi verilerek görüntülerin fiilen teslim
alınmasına karar verilmesini talep etmekteyiz.

-

„Ô

„,ò^„Ô

 Ancak müvekkilin eşinin o restoran yetkililerince tanınıyor olması
ve kötü niyetli girişimlerle görüntülerin silinmesi için
mücadele edeceği ihtimali bulunduğundan HMK m. 403 uyarınca:
“Talep sahibinin haklarının korunması bakımından zorunluluk
bulunan hâllerde, karşı tarafa tebligat yapılmaksızın da delil
tespiti yapılabilir.” hükmüne dayanılarak aleyhinde tespit istenen
eşe tebligat yapılmaksızın delil tespitine karar verilmesini talep
etmekteyiz.

HUKUKİ DAYANAKLAR	: HMK m. 400 ve devam hükümleri.

HUKUKİ DELİLLER	: Restoranda yemek yenildiğini gösteren fiş/fatura,
keşif, BK Raporu ve her türlü hukuki delil.

NETİCE-İ TALEP	: Müvekkile mesai nedeniyle işyerinde olacağını
söylemesine rağmen o gece bir restoranda bir hanımla yemek yiyen
eşin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerinin
restoran yetkililerinden teminine karar verilmesini,

	Görüntülerin temini için müzekkere yazılarak en ivedi şekilde
silinmeden görüntülerin talep edilmesini,

	Elden takip yetkisi verilerek görüntü temini için tarafımızın
görevlendirilmesini bilvekale talep ederiz.

	Saygılarımızla.

					Av. ……………………….

				       Talep Eden Vekili