Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ....................................... MAHKEMESİ SAYIN
HAKİMLİĞİ'NE

İCRA DOSYA NO	:	 Esas

İTİRAZ EDEN

(BORÇLU)	:	......................... ..............................

Adres: ............................................

VEKİLİ	:	Av. ......................... ................... (TC Kimlik
No: ..............................)

Adres: ..................................................

Tel:........................ Fax:........................

KARŞI TARAF

(ALACAKLI)	:	.......... ....................... (TC Kimlik No:
.................)

Adres: ...........................................

KONU	:	Kambiyo Senetlerinde İmzaya İtirazımızın Sunulmasıdır

DAVA DEĞERİ	:	................. TL

AÇIKLAMALAR	:

	

Alacaklı tarafından müvekkil aleyhine yapılan kambiyo senedine
mahsus yolla yapılan ödeme emri müvekkil tarafından…/…/…
tarihinde alınmıştır. Beş günlük yasal süresi içerisinde
itirazımızı sunuyoruz.

„

š

œ

´

$

†

Œ

Ž

ऀ‚

„

œ

¶

Ô

ਁ␃愀϶$ԀŽ

 

Ù

 

Ù

 

Ù

	 müvekkile ait değildir.

DELİLLER	:	.............. İcra Müdürlüğünün ........../… Esas
sayılı dosyası ve her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER	:	İcra ve İflas Kanunu md. 168/4, 169 ve ilgili
mevzuat.

TALEP SONUCU	:	Yukarıda açıklanan nedenlerle, takibe konu olan
kambiyo senedindeki imza müvekkile ait olmadığından itirazımızın
kabulü ile icra takibinin durdurulmasına ve yargılama giderlerinin,
vekalet ücretinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini
saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

Borçlu Vekili

Av.