Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ....... ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

İFLASIN ERTELENMESİ

İSTEMİNDE BULUNAN		: 

TC KİMLİK NUMARASI 		: 

ADRES				: 

VEKİLİ				: 

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES				: 

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI				: 

KONU              	:İflasın ertelenmesi istemimizden
ibarettir.              

AÇIKLAMALAR			 :

1-) Müvekkil şirket aleyhine davalı tarafça …. İcra
Müdürlüğü’nün … E. ….. K. sayılı dosyası (EK 1) ile
kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takibe başlanmıştır. 

2-) Müvekkil şirketin halihazırdaki durumu göz önüne
alındığında, mali durumunun iyileştirilmesinin mümkün olduğu
açık olup, buna ilişkin iyileştirme projesi ve ilgili belgeler
mahkemenize sunulmaktadır. (EK 2)

3-) Bu nedenle İİK. m. 179 hükmü gereğince sunulan iyileştirme
raporu ve şirket durumunu gösterir belgeler göz önüne
alındığında, aleyhe başlatılan icra takibine karşı iş bu
davayı ikame etme zaruretimiz hasıl olmuştur.

´

À

Þ

ì

ho7

„Ô

„,ò^„Ô

ì

î

„Ô

„,ò^„Ô

102 S. K. m. 377

HUKUKİ DELİLLER	: 

1. … İcra Müdürlüğü’nün ….E. ve …K. sayılı icra
dosyası

2. Müvekkil şirkete ait iyileştirme projesi ve şirket durumunu
gösterir belgeler

3. Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri
konuları gösterir tanık listesi

SONUÇ VE İSTEM			: Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkil
şirketin iflasının zaruri olmaması ve bu hususa ilişkin
iyileştirme raporunun sunulması nedeniyle, İİK. m. 179 uyarınca
hakkında verilmiş bulunan iflasın ertelenmesine, karar verilmesini
Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederiz. …/…/…

EKLER				:

1. … İcra Müdürlüğü’nün ….E. ve …K. sayılı icra
dosyası

2. Müvekkil şirkete ait iyileştirme projesi ve şirket durumunu
gösterir belgeler

3. Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri
konuları gösterir tanık listesi

4. Bir adet onaylı vekaletname örneği.

Davacı Vekili

Av.