Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                ....................................... MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

../../....

BORCA İTİRAZ

EDEN (BORÇLU) :

VEKİLİ :

KARŞI TARAF :

VEKİLİ :

KONU : Kambiyo senetlerine mahsus takip yolu nedeniyle gönderilen ödeme
emrine itirazlarımızdır.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ :

İCRA DOSYA NO :

AÇIKLAMALAR :

1- Yukarıda esas numarası yazılı takipte müvekkilim, aleyhine çıkartılan
ödeme emrini .../.../...... tarihinde tebellüğ etmiştir. Yasal süresi
içerisinde takibe itiraz ediyoruz.

2- Müvekkilimin takipte alacaklı olarak görünen şahsa böyle bir borcu
bulunmamaktadır. Müvekkilim borcunu farklı tarihlerde kısım kısım
alacaklıya ödemiş olup, senedini alacaklıdan geri almamıştır. Ödemelerle
ilgili belgeler ekte sunulmuştur. Bu nedenle borca itiraz ediyoruz.

3- Alacaklı tarafa böyle bir borcumuz olmamasına rağmen takibe konu
edilen çek de zaten zamanaşımına uğramıştır. Bu nedenle de takibe itiraz
ediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER : İİK.m.168,169, TTK ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER : İcra Dosyası, Ödeme Belgeleri, Çek aslı ve sair delillerimiz.

TALEP SONUCU : Yukarıda anlatılan nedenlerden dolayı borca itirazımızın
kabulüne, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya
yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz.
../../....

(BORCA İTİRAZ EDEN) VEKİLİ

Av.