Giriş yap
Kayıt ol

        İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

                           ……………

DOSYA NO:		

DAVAYA CEVAP VEREN

(DAVALI)               : ………………………..

KARŞI TARAF(DAVACI) : 

DAVA T.                : İdari İşlemin İptali ve 
Terfilerinin Özlük Haklarına İadesi Talebi

D.KONUSU              : Davaya Karşı Savunmalarımız

AÇIKLAMALAR        : 

     5442 Sayılı İl İdare Kanununun 8. Maddesinde, İlçe İdare
Şube Başkanı sıfatına haiz olanlarla il merkezinde Devlet Gelir,
Giderlerinin ve mallarının Tahakkuk, tahsil, ödeme ve idaresi ile
ilgili 2. Derecedeki müdürler, Şube Şefleri ve kontrol Memurları,
nakit muhasipleriyle, Lise, orta ve o derecelerdeki okul müdür ve
öğretmenleri, hastaneler mütehassıs hekimleri dışında kalan
bütün memurların Bakanlıklar veya tüzelkişiliği haiz genel
müdürlükler tarafından valilik emrine tayin edilerek il idare şube
başkanının inhası üzerine valiler tarafından istihdam yerlerinin
tespit olunacağı belirtilmiştir. 

    Buna istinaden 5442 İl İdare Kanunu uyarınca il emrine
verilen memurların atama, maaş, terfi ve diğer özlük hakları ile
ilgili tüm işlemler il valiliklerince yapılmaktadır. Davacı 5442
Sayılı İl idaresi Kanuna tabi GİH sınıfında Veri Hazırlama ve
Kontrol İşletmeni olarak görev yapmaktadır.Davacı
……………….zorunlu olarak ataması yapılan ve mecburi hizmeti
tabi olan bakanlığımız personellerinden olmayıp yer değiştirme
zorunluluğu bulanmayan vilayet memuru statüsündedir.

     657 sayılı Kanunun 64'üncü maddesinde; Belirli bir süre
görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atanan devlet
memurlarından birinci derecede öncelikli yörelerde fiilen
çalışanlara, başarılı geçirilen her yıl için ayrıca bir kademe
uygulanacağı belirtilmiştir. Diğer taraftan, 150 Seri Nolu Devlet
Memurları Kanunu Genel Tebliğinin 5'inci maddesinde "Atama ve yer
değiştirme yönetmeliğine göre zorunlu atamaya tabi ve kalkınmada 1
inci derecede öncelikli yörelerdeki illerden (Erzurum ve Artvin illeri
dahil) birini herhangi bir nedenle (eş durumu, istek v.b.) tercih eden
personel, kurumunca hizmet ihtiyacı nedeniyle tercihi uygun görülerek
atama yapılması halinde anılan madde hükmünden
yararlandırılacaktır." hükmü yer almaktadır.

      Diğer taraftan, 113 ve 150 Seri No'lu Devlet Memurları
Kanunu Genel Tebliğlerinde konuya ilişkin açıklamalarda yer
verilerek, anılan Kanunun 64 üncü maddesinin yukarıda belirtilen
fıkrası hükmünün uygulanabilmesi için ataması yapılan
personelin;

"- Atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre zorunlu atamaya tabi
personel olması,

- Görev yapmakta olduğu yerin kalkınmada 1 inci derecede öncelikli
yöreler (Erzurum ve Artvin illeri dahil) olması,

- Kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde (Erzurum ve Artvin
illeri dahil) fiilen görev yaptığı sürenin yıllık izin süresi
dahil iki yıldan az olmaması,

- Görev süresince olumlu sicil almış olması,

şartlarını birlikte taşıması gerekmektedir."

denilmek suretiyle bu imkandan yararlanabilmenin koşullan belirtilmiş
olup, gerek 657 sayılı Kanunun anılan fıkrasında gerekse konuya
ilişkin açıklamaların yer aldığı tebliğlerde söz konusu hüküm
uyarınca kademe ilerlemesinden yararlanılabilmesi için yukarıda
belirtilen şartların birlikte bulunması öngörülmüştür.

-

 

"

-

4

4

<

d

Maliye Bakanlığınca uygulamanın nasıl olacağını göstermek
üzere "150 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği"
çıkarılmıştır. "Atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre
zorunlu atamaya tabi ve kalkınmada 1 inci derecede öncelikli
yörelerdeki illerden (Erzurum ve Artvin illeri dahil) birini herhangi
bir nedenle (eş durumu, istek v.b.) tercih eden personel, kurumunca
hizmet ihtiyacı nedeniyle tercihi uygun görülerek atama yapılması
halinde anılan madde hükmünden yararlandırılacaktır."    Gerek
ilgili tebliğ gerekse de bu açıklamanın dayanağını oluşturan 657
sayılı Kanunun 64'üncü maddesinde gözden kaçırılmaması gereken
bir detay bulunmaktadır. Bu detayda, bu haktan, sadece ve sadece,
kurumların atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre zorunlu
atamaya tabi olan personelinin yararlanacak olduğudur. Personelin
zorunlu yer değiştirmeye tabi olup olmadığı buna yönelik olarak
çıkarılan kurumsal yönetmeliklerde yer almaktadır. Örneğin Milli
Eğitim Bakanlığında öğretmenler atama ve yer değiştirme
yönetmeliğine göre zorunlu yer değiştirmeye tabi iken, memurlar
zorunlu yer değiştirmeye tabi personel değildir.

     Örnek verilecek olursa;6 nolu Personel Mevzuat Bülteninin
B/3 maddesinde de ifade edildiği gibi, 03/08/1990 tarih ve 20594
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığına
Bağlı Okul ve Kurum Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme
Yönetmeliği ile öğretmenlere, 27/10/1990 tarih ve 20678 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan "İlköğretim Müfettişleri Yönetmeliği"
ile de ilköğretim müfettiş ve yardımcılarına belirli yörelerde
belirli sürelerde, 2514 sayılı Bazı Sağlık Personelinin Devlet
Hizmeti Yükümlülüğüne Dair Kanunla da yöre ayrımı
yapılmaksızın doktorlara Devlete karşı belirli sürelerde, görev
yapma mecburiyeti öngörmüştür.

   

      Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel
Müdürlüğünün farklı tarihlerde bakanlıklara gönderdiği
görüşlerde de aynı görüşlere yer verilmiştir. Davacının
durumuna uymayan’’Atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre
zorunlu atamaya tabi personel olması’’ gerektiği bahse konu
kanunun uygulanmasının zorunlu şartlarından biri olarak kabul
edilmektedir.

      Yukarıdaki izah edilen yönetmelik ve yönergelerde ki
mezkur hükümlerde görüleceği üzere davacıya 657 sayılı kanunun
64. Maddesi uyarınca 2 yılda 1 terfi verilmesi mümkün değildir.Dava
konusu ,tesis edilen işlem Maliye Bakanlığının ve Sağlık
Bakanlılığımızın görüş ve emirleri doğrultusunda hukuka uygun
olduğundan davanın reddi gerekmektedir.

NETİCE-İ TALEP: İdaremiz aleyhine açılan davanın yapılan
savunmamız neticesinde reddine ve yargılama harç giderlerinin davacı
üzerine bırakılmasını mahkemenizden arz ve talep ederim.

 

                

Davalı Vekili


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78