Giriş yap
Kayıt ol

        ÖRNEK ...Kaçakçılık Cezalı, KDV’ye Karşı Açılan Davaya
İlişkin Dilekçe Örneği

				VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

DAVACI	
:.......................................................................
..................................

		
........................................................................
..................................

DAVALI		:......................Vergi Dairesi Müdürlüğü

DAVANIN KONUSU	: Kaçakçılık cezalı olarak salınan katma değer
vergisinin kaldırıl-

			Ması istemidir.

DÖNEMİ		:......................

MİKTARI		:.............................TL Katma Değer Vergisi
..................................

			............kaçakçılık cezası.

İHBARNAME TARİH

VE NUMARASI	:........./...../......... gün ve ......../..... numaralı
(oniki adet)

TEBLİĞ TARİHİ 	:...............................

SİCİL NUMARASI	:...............................

MADDİ OLAY	:..............................Vergi Dairesi mükellefi
olarak ........................

			malzemesi üretim ve satışı ile iştigal eden
şirketimizin..................

			yılı defter ve belgesi.............................tarafından
incelenmek

			üzere istenmiş ise de, şirket yetkilisinin bu süre zarfında yurt


			dışında iş seyahatinde bulunması ve başkaca bir imzaya
yetkilinin

			veya vekilinin bulunmaması nedeniyle şirketimizde mevcut 

			bulunan .................yılı defter ve belgelerimiz incelemeye
ibraz

			edilememiştir. Ancak .............. Ocak ila Aralık dönemleri KDV

			beyannameleri süresinde ilgili vergi dairesine verilmiş olduğu

			halde bu dönemlere ilişkin alış ve gider faturalarımızda
gösterilen

			ve ilgili dönem KDV beyannamelerine intikal ettirilen indirim

			konusu KDV tutarları vergi denetmeni tarafından düzenlenen 

			raporla indirim reddedilmek suretiyle, bu dönemler için kaçak-

			çılık cezalı KDV tarhiyatı önerilmiştir.

			.................... Vergi Daireleri de ekte sunulan vergi/ceza
ihbarna-

			melerinde görüleceği üzere kaçakçılık cezalı KDV
tarhiyatını

			tarafımıza tebliğ etmiş olduğundan, mahkememiz nezdinde dava

			açmak zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER	: 213 sayılı Vergi Usul Kanununun “İncelemenin
Yapılacağı Yer”

			Başlıklı 139. maddesinde “vergi incelemeleri esas itibariyle
ince-

			lemeye tabi olanın işyerinde yapılır. İş yerinin müsait
olmaması,

			ölüm, işin terk edilmesi gibi zorunlu sebeplerle incelemenin
işye-

			rinde yapılması imkansız veya mükellef veya vergi sorumlusu

			isterlerse inceleme dairede yapılır...” denilmektedir. Maddenin

			amir hükmünde belirtildiği üzere vergi incelemelerinin esas

			itibariyle incelemeye tabi olanın işyerinde yapılması gerekmekte,

			dairede inceleme yapılması ise; zaruri hallerin varlığına veya

			vergi sorumlusunun istemi şartına bağlanmış bulunmaktadır. Oysa

			inceleme elemanının işyerimizin vergi incelemesi yapmaya

			müsait olmadığına dair bir tespiti olmadığı gibi, yasa
maddesinde

			sayılan diğer zaruretlerin oluştuğuna ilişkin bir tespiti de
yoktur.

			Şirketimizinde incelemenin dairede yapılması yönünde bir 

			talebi de olmamıştır.

			Esas itibariyle işyerimiz her ay için vergi incelemesi ve denetimi-

			ne müsaittir. Bu durum vergi inceleme elemanınca bilindiği 

			halde, V.U.K’nun incelemeye ilişkin hükümlerine uyulmadan 

			keyfi, kasıtlı ve taraflı yaklaşımlar inceleme raporu
düzenlenmiştir.

		       Danıştay..............Dairesinin
........................tarih E:........./............

			K:.................sayılı defter ve belgeleri zayii olan
mükelleflerde

			KDV indirimi ile ilgili kararında “....defter ve belgelerin
kaybol-

			ması, yukarıda gösterilen ibraz yükümlülüğünü ortadan
kaldır-

			maya dayanarak sayılabilecek hukuki bir neden olarak düşünüle-

			mez. Zira ticari icaplara göre emtia satın aldığı kişi veya
kuruluş-

			ları tanımak ve bilmek durumundaki bir alıcı gerekli girişimleri

			yaparak emtia alımına ilişkin belgelerin mevcudiyetini ispat

			olanağına her zaman sahip bulunmaktadır. Bu durumda ispat

			külfeti kendisine düşen yükümlüler tarafından ibraz edilebilen

			fatura ve benzeri vesikalara ilişkin KDV indirim konusu yapıla-

			bilecek aksi halde indirimler kabul edilmeyecektir.... denilmiş

			defter ve belgelerini kaybeden ve bu nedenle vergi incelemesine 

			ibraz edemeyen ödevlilerin KDV indirimleri belgelerin satıcılar-

			dan temin ve tevsiki ile mümkün kılınmış iken defter ve belge-

			lerini heran incelemeye ibraz edebilecek durumda bulunan 

			şirketimizin inceleme elemanının yanlış ve taraflı yaklaşımı

			nedeniyle mükellefiyete bağlı bir hak olan KDV indiriminden

			yararlandırılmaması yasal değildir.

			Bu yüzden, gereğin ortaya konulabilmesi amacıyla mahkememi-

			zin karar vermesi durumunda defter ve belgelerimiz üzerinde

			bilirkişi incelemesi yapılmasını inceleme elemanı tarafından

			V.U.K. hükümlerine aykırı bir şekilde düzenlenen inceleme

			raporuyla bu düzenlemelerde alış faturalarımızda gösterilen ve

			ödediğimiz KDV’lerin ret edilmekte ve bu tutarları cezalı
olarak

			yeniden ödememiz istenilmektedir.

			Bu durum mükerrer vergilendirmeye sebep olduğu gibi vergi

			adaletiyle de bağdaşmadığından hukuka uygun olmadığını

			iddia etmekteyiz.

SONUÇ VE İSTEM	: Yukarıda belirtilen sebepler dikkate alınarak

			 1-Davamızın kabulü,

			 2-............takvim yılına ilişkin defter ve belgelerimizin
Sayın Mahke-

			menizce incelenmesini,

			 3-Kaçakçılık cezalı katma değer vergisi tarhiyatının
kaldırılması

			 4-Yargılama giderlerinin davalı vergi dairesine yükletilmesini

			saygılarımızla arz ve talep ederiz.

SUBUT DELİLLER	: Yasal defterler ve belgelerimiz,

HUKUKİ DELİLLER: 213 Sayılı Yasa, Dernek Danıştay Kararı,

                                    
      Temsilcisi:...........................

									(İMZA)

EKLER: 1-İmza sirküleri

	  2-12 adet ihbarname


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78