Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

      TEMYİZ EDEN

 SANIKLAR :

 VEKİLİ :

 DAVACI : K.H.

 KONU : Osmaniye ağır Ceza Mahkemesi’nin Karar sayılı ilamının temyiz
 incelemesinin yapılarak Yerel Mahkeme kararırın bozulması dileğidir.

 KARAR TARİHİ :

 TEMYİZ

 NEDENLERİMİZ :

Müvekkil hakkında Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılama
sonucunda 17.06.2014 tarihinde cezalandırılması yönünde hüküm
kurulmuştur. Söz konusu hükmün usul ve yasaya aykırı olması nedeniyle
bozulması gerektiğini düşünmekteyiz.. Şöyle ki;

 1- Müvekkil bütün bu yaptıklarından dolayı son derece
 pişmandır,yaptığının büyük bir hata olduğunun farkındadır.Müvekkil
 kredi kartlarının ekstre borçlarını ödemeyi talep etmiştir karşı
 taraftan uzlaşma talep etmiş fakat karşı taraf buna yanaşmamıştır.

 2- Müvekkil hakkında verilen hapis cezası kısa sürelidir.Türk ceza
 kanunun 50.maddesinde kısa süreli hapis cezalarının aynı maddede
 sayılan adli para cezası,kamuya yararlı bir işte çalışma vb. seçenek
 yaptırımlara çevrilebileceği belirtilmektedir.Sanık yaptıklarından
 dolayı pişmanlığını her defasında dile getirmiştir.Ayrıca karşı
 tarafın uğradığı zararı da gidermeye hazırdır.

 3- Müvekkil kredi kartından yaptığı harcamaların ekstrelerini
 ödemiştir.Müvekkil nişanlı bir bayandır ve nişanlısının bu olaylardan
 haberi yoktur ve düğün hazırlığı yapmaktadır.

 4- Müvekkile öngürülen sonuç cezalara CMK 231.maddenin tatbik
 edilmemesi de bizce yasalara aykırıdır.Zira müvekkil bütün
 ifadelerinde duyduğu pişmanlığı dile getirmiş fakat bu dikkate
 alınmamıştır.

 5- Yerel mahkemece sanığın lehine hükümleri uygulanmadan karar
 verilmiştir.Bu nedenden dolayı dosyanın temyiz incelemesinin
 yapılmasını isteme zorunluluğumuz doğmuştur.

 HUKUKİ NEDENLER : T.C.K., CMK ve ilgili mevzuat

 İSTEM VE SONUÇ :Yukarıda arz ve izah ettiğimiz ve resen gözetilecek
 nedenlerle temyiz talebimizin kabulü ile Osmaniye Ağır Ceza
 Mahkemesinin mahkumiyet yolundaki kararının temyiz incelemesinin
 yapılarak BOZULMASI yolunda karar verilmesini, saygı ile ve vekaleten
 dilerim.