Giriş yap
Kayıt ol

        … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

Gönderilmek üzere

… NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

                                    
                  	

DOSYA NO		: …

DAVALI		: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı 

VEKİLLERİ		: …

DAVACI	      : …

VEKİLİ		: …

			  

D.KONUSU		: İtirazın iptali istemine Cevaplarımızın sunulmasından
ibarettir.

AÇIKLAMALAR	:

	Açılan dava hem esas hem de usul yönünden hukuka aykırıdır.
Şöyle ki;

 

	1- Davacı vekili ilamsız takip yoluna gitmiş ve borçlu olarak Milli
Eğitim Bakanlığını belirtmiş ancak adres satırında Milli Eğitim
Müdürlüğü … adresini göstermiştir. Bu ibareye istinaden de
ödeme emrinin tebliği doğal olarak … İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğüne yapılmıştır. Bu durum da ortaya iki somut sorun
çıkmaktadır:

	Bunlardan ilki … İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılan
tebligatın geçerli bir tebligat olup olmadığıdır. Kanaatimiz bu
tebligatın geçerli olmadığı yönündedir. Tüzel kişiliği olmayan
bir kuruma karşı icra takibi yapmak mümkün olmadığı gibi,
tebligatın Milli Eğitim Bakanlığına izafeten Milli Eğitim
Müdürlüğüne yapılmış olması da kabul edilebilir gibi değildir.
Bir an için aksini düşünüp müdürlüğe yapılan tebligatın
geçerli olduğunu varsayarsak; bu durumda … İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğünü ve … Kaymakamlığını temsilci sıfatına haiz
olduğunu kabul etmiş oluruz ki, bu durumda da yapılan itiraz geçerli
hale gelir. Usul yönünden itirazın doğru yapıldığı sonucu ortaya
çıkar. Kaldı ki … İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve haliyle
… Kaymakamlığı bu itirazı kendilerine yapılan tebligata istinaden
yapmışlardır. İlgili kurumlarda hukukçu/avukat istihdamı olmaması
münasebetiyle ve daha önce benzer tebliğlerinde kendilerine
yapılmış olması nedeniyle kurumların itiraz etmiş olması
anlaşılırdır. Dikkat edilirse itiraz metninde de “… İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğünün herhangi bir borcunun olmadığı
kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmaktadır” ifadesine yer
verilmiştir. Bu durum da kurumun kendilerine yapılan tebligata,
kendilerine ait bir borcun bulunmaması nedeniyle cevap verdiğini
göstermektedir. 

	İkinci durum olarak belirtilmesi gereken ise tebligatın geçersiz
olduğu varsayımıdır. Netice itibariyle tebligatın yapılması
gereken adres borçlunun adresi olmalıdır. Tebligat kanununa göre
tebligatı kabule yetkili olmayan kimselere yapılan tebligat
geçersizdir. Somut olayda da Milli Eğitim Bakanlığı borçludur ve
tebligatın kendisine yapılması gerekmektedir. … İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğüne yapılan tebligat geçersizdir. Hal böyle
olunca da Kaymakamlığın/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün
itirazının ve haliyle de görülmekte olan davanın herhangi bir
anlamı kalmamaktadır. Zira usulüne göre yapılan bir tebligat
olmaması münasebetiyle ödeme emrinin iptali ve davanın reddi
gerekir.

,

B

F

H

Ú

à

â

ä

ð

þ

*

,

H

J

Ø

Ü

p

†

¢

¤

à

 hl^

␃ᄃ쒄怂쒄愂̤摧縮-ᤀyaptırma, kiralama gibi gereksinimlerini
ancak ihale ile yaptırabileceği ve ödeneği bulunmayan hiçbir iş
için ihaleye çıkılamayacağı bildirilmektedir. Bu hususta idarenin
kayıtlarında böyle bir ihale veya sözleşme bulunmamaktadır.    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                 Davacı tarafın iddialarındaki
durumun varlığı farazi olarak kabul edilse bile idarenin bu durumdan
sorumlu tutulması kabul edilemez. İdarenin herhangi bir iş
sözleşmesi yapmadığı davacı tarafa söz konusu işe ilişkin
ödemeye mahkum edilmesi hakkaniyete ve hukuka aykırı olacaktır. TTK
nun yerleşik hükümlerine göre her tacirin, ticaretine ait bütün
faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi şarttır.

Her tacir, tüm ticari faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi
hareket etmek sağduyu sahibi ve ileriyi düşünmek ve işlemlerini ona
göre organize etmek zorundadır. Bu cümleden olmak üzere memleketin
siyasi atmosferini dahi düşünmek ithal ve ihraç yasağını takip
etmek velhasıl piyasa durumunu ve ekonomik çalkantıları hesaba
katmak zorundadır. Yapacağı sözleşmelerin yerine getirilip
getirilmeyeceğini hesaba katıp "basiretli bir iş adamı" gibi
davranıp borcun yerine getirilmesini engelleyebilecek hareketleri
önceden nazara alması gerekecektir.( Av. Okay Saday Basiretli tacir
gibi düşünme yükümlülüğü sayfa 27 )

Davacının kamu kurumu ile yaptığı sözleşmenin tabi olduğu
mevzuatı bilmediğini kabul etmek ve davacının açıkça Ticaret
Kanunu genel hükümlerine aykırı bu davranışını hukuken korumak
mümkün değildir.

Davacı tarafın iddialarına göre yapılan sözlü sözleşme oradaki
idarecilerle davacı taraf arasında yapılmıştır. İdarenin herhangi
bir iş sözleşmesi yapmadığı davacı tarafa, söz konusu işe
ilişkin ödemeye mahkûm edilmesi hakkaniyete aykırı olacaktır.
İcra takibinin sözlü sözleşmenin yapıldığı iddia edilen
idarecilere yöneltilmesi gereklidir. Bu nedenle husumet yönünden de
itirazımız bulunmaktadır.

Son olarak belirtmek gerekir ki; davacı vekilinin iddia ettiği gibi
sulh ceza mahkemesinin …E nolu dosyasından davacının herhangi bir
iş yaptığı anlaşılmamakta, sadece iddia aşamasında kalmaktadır.

	

YASAL NEDENLER   : MK., BK.,HUMK. ve Sair Mevzuat.

KANITLAR		   :Konu ile ilgili tüm belge ve tutanaklar ile her
türlü kanıt.		 taşınmaza elatmaya devam etmektedir.

600.000.- lirayı yatırması için davalıya yazıldığı halde , bu
güne kadar yatırmadığı gib

İSTEMİN SONUCU : Yukarda açıklanan nedenlerden dolayı davacı
tarafından açılan davanın reddine karar verilmesini, yargılama
masrafları ile vekalet ücretinin karşı tarafa yüklenmesini
saygıyla vekaleten sunarız.07.12.2012

								  	…


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78