Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATI İLE

xxx ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACILAR xxx

VEKİLİ xxx

DAVALI xxx

DAVA TUTARI xxx

KONU Tapu İptal Tescil – Tazminat (Yükleniciden Yazlık Konut Alımı)

AÇIKLAMALAR

1-) Davacı müvekkiller (alıcılar) ile davalı (yüklenici ve satıcı) xxx
Projesinde yer alan yukarıda detayları yazılı taşınmazın inşası ve
müvekkillere satımı konusunda taşınmaz mülk inşaatı ve satış anlaşması
yapmışlardır. Konutun anahtar teslim satış bedeli xxx Euro’dur. Ek-2)
Taşınmaz Mülk İnşaatı ve Satış Anlaşması Yeminli Tercüme Aslı

2-) Anlaşmanın 3. sayfasında yer alan 3.4.8 numaralı maddesinde satım
bedelinin satıcının avukatına ( xxx ) ödenmesi kararlaştırılmıştır.

3-) Müvekkiller toplam xxx-Euro olan satım bedelinin tamamını
kararlaştırılan taksitler halinde davalı satıcının avukatına
ödemişlerdir. İngiltere ve İrlanda’da satım bedellerinin satıcının
avukatına ödenmesi yaygın bir hukuki gelenektir. Ek-3) Satıcı Avukatına
Yapılan Ödemelere Ait Bir Kısım Makbuz ve Belgeler (3 Adet Makbuz ve 2
Adet Diğer Belge)

4-) Davalı şirket yabancı ortaklı bir firmadır. Müdürü xxx isimli
şahıstır.

Ek-4) Davalı Şirket İmza Sirküleri

5-) 30.09.2009 tarihli ekli belgede davalı satıcının avukatı xxx, davacı
müvekkil xxx’e hitaben kaleme aldığı imzalı mektubunda (ikinci
paragrafta) tüm satış bedelinin ödendiği ve müvekkili xxx, xxx Resort’ün
davacı müvekkilimden herhangi bir alacağı kalmadığını beyan etmiştir.
Ek-5’te sunduğumuz bu belge müvekkillerin davalı firmaya xxx-Euro’yu
eksiksiz ödemiş bulunduğu konusunda makbuz hükmündedir. Ek-5) Satım
Bedelinin Tam Ödendiğine Dair Makbuz Hükmündeki 30.09.2009 Tarihli Yazı
Yeminli Tercüme Aslı

6-) Davalı firma adına avukatı 08.06.2010 tarihli ekli imzalı mektubunda
xxx parselde bitmeyen işleri tamamlamakla ilgili müvekkilinin onay
istediğini belirtmiştir. Ek-6) xxx Yazısı

7-) Tapunun müvekkiller adına tescil edilebilmesi için xxx Ordu
Komutanlığına xxx Tapu Müdürlüğüne askeri izin başvurusu yapılmış ve
onay alınmıştır.

8-) Kat irtifakı tesis edilince xxx parsel iki bağımsız bölüme
ayrılmıştır. Müvekkil üst kattaki (birinci kattaki) 2 Nolu bağımsız
bölümü seçmiştir. Bu seçimi davalı tarafça da kabul edilmiştir. Ek-7)
Tapu Fotokopisi

9-) Diğer davalı xxx davalı xxx firması tarafından gayrimenkul satışı ve
tapu devri vb tüm tapu işlemlerine yetkili kılınmış şirket vekilidir.
Ek-8) Davalı xxx’in Yetkilerini Gösteren Vekaletname

10-) xxx aynı zamanda davalı firmanın projedeki her türlü işlerini
yerinde yürüten, denetleyen (fiilen inşaat işlerini devralmış olan) asli
yetkilisidir. Aynı ana gayrimenkulde davalı firma ile beraber başka
projeler yürütmektedir. Alelade (sadece mutat muameleleri icra eden) bir
vekil değildir.

11-) Davalı xxx, tarafımıza yazdığı 19.09.2014 tarihli emailde (davacı
müvekkilimin böyle bir talebi olmamasına rağmen) dava konusu mülkün
satışa çıkarıldığını, potansiyel alıcının mülkü gördüğünü, yatırımın
müvekkilime bu suretle tam olarak döneceğini yazmaktadır. Ek-9) xxx’in
Tarafıma ve Müvekkilime Gönderdiği Email

12-) Ayrıca Davalı xxx, dava konusu projede inşaat işlerini devraldığını
beyan etmiştir. Müvekkilimi iki-üç yıldır oyalamıştır; kandırmıştır.
Dairedeki eksikleri tamamlamak üzere müvekkilim tarafından kendisine
eksikler listesi sunulmuştur. Eksikleri tamamladıktan sonra takyidatsız
surette müvekkilime tapu devri yapmaya defalarca söz vermiştir. Yan
tarafta büyük xxx projesini inşa etmekte olduklarını söyleyerek göz
boyamıştır.

13-) Davalı xxx Ek-8’deki emaili tarafımıza ve müvekkile xxx tarihinde
göndermiştir. Çok kısa süre sonra, xxx tarihinde yaptığımız tapu
kontrolünde dava konusu taşınmazın üzerinde pek çok haciz, takyidat vb
bulunduğu ortaya çıkmıştır.

Ek-10) Tapu Kayıt Aslı

14-) Ek-9’daki tapu kaydı şunu tevsik etmektedir. Davalı xxxin taşınmazı
3. Şahsa satacağım, yatırımınızı tam olarak geri alacaksınız diye vaatte
bulunduğu tarihte taşınmazı satması mümkün değildir; çünkü üzerinde çok
sayıda haciz vardır. Açıkça yalan söyleyerek müvekkili kandırma ve
oyalama; hakkını gaspetme yoluna gitmiştir. Bu apaçık haksız fiildir;
haksız fiilde sorumluluk müteselsildir. O nedenle dava konusu tutarı her
iki davalıdan müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ediyoruz.
Her iki davalı müvekkilleri mağdur etmişlerdir.

15-) Davalı şirket ile ilgili xxx Ticaret Odası ve sicil gazetesi
örneklerini ekte sunuyoruz.

Ek-11) Davalı şirket ticari kayıt evrakı (3 sayfa)

16-) İHTİYATİ HACİZ MAHİYETİNDE TEDBİR TALEBİ: Dava konusu taşınmaz pek
çok hacizle takyidatlıdır. Bu taşınmaza tedbir koymak pratikte
faydasızdır. Hacizler dolayısı ile müvekkilin davalı firmadan para
tahsil etmesi uyguın bir tedbir kararı verilmez ise imkansızdır. O
nedenle her iki davalının menkul, gayrimenkul tüm malvarlıkları, her tür
banka varlıkları ve motorlu kara, hava, deniz taşıtları üzerine dava
tutarı olan xxx-TL tutarında ihtiyati haciz mahiyetinde tedbir
konulmasını talep ediyoruz.

DELİLLER

A-) Celbini Talep Ettiğimiz Deliller:

1-) xxxTapu Müdürlüğünden: xxx Numaralı Bağımsız Bölüm tapu kaydının
celbi (takyidatları vb gösterir şekilde)

2-) xxx Tapu Müdürlüğünden: xxx parsel ile alakalı xxx ile xxx AGNES
SIBBETT adlarına yapılmış xxx Sayı: xxx sayılı askeri izin başvurusu ile
xxx Ordu Cevabı (Onay) yazısının celbi

3-) xxxTicaret Odasından : xxx Sicil Numaralı xxx.ŞTİ.’nin odada kayıtlı
şirket adresinin sorulmasını; halihazırdaki şirket müdürlerinin isim ve
adresinin celbi

B-) İşbu Dilekçe Ekindeki Belgeler:

Dilekçemizin son sayfasında listelenmiştir.

C-) Diğer Deliller :

Tanık, keşif, bilirkişi incelemesi, uzman görüşü, yemin, isticvap,
davalının avukatından ödemelerin sorulması, her tür delil

İSTEM SONUÇU

1-) İHTİYATİ HACİZ MAHİYETİNDE TEDBİR : Dava konusu taşınmaz pek çok
hacizle takyidatlıdır. Bu taşınmaza tedbir koymak pratikte faydasızdır.
Hacizler dolayısı ile müvekkilin davalı firmadan para tahsil etmesi
uyguın bir tedbir kararı verilmez ise imkansızdır. O nedenle her iki
davalının menkul, gayrimenkul tüm malvarlıkları, her tür banka ve mali
varlıkları ve motorlu kara ve deniz taşıtları üzerine dava tutarı olan
xxx-TL tutarında ihtiyati haciz mahiyetinde tedbir konulmasını talep
ederiz.

2-) xxx Numaralı Bağımsız Bölüm tapusunun her türlü takyidattan ari
olarak müvekkiller adına TESCİLİNE karar verilmesi; bunun mümkün
olmaması halinde xxx-EURO alacağın fiili ödeme tarihindeki TCMB Efektif
Satış Kuru üzerinden hesaplanacak TL karşılığının dava tarihinden
itibaren işletilecek reeskont faizi ile birlikte DAVALILARDAN
MÜTESELSİLEN TAHSİLİ ile davacılara ödenmesine karar verilmesini;
yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalılara yükletilmesini
müvekkiller adına saygı ile dilerim. xxx

Davacılar Vekili

xxx

EKİ

1) Vekaletname Örneği

xxx