Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     BÜYÜKÇEKMECE ( ) İCRA HUKUK MAHKEMESİ

 SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

İCRA DOSYA NO : Büyükçekmece . İcra Müdürlüğü ………E.

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI(BORÇLU) :

KONU : Davalının itirazının iptaline, takibin devamına ve haksız itiraz
nedeniyle %20 icra inkar tazminatına hükmedilmesine ilişkin
taleplerimizdir.(HARCA ESAS DEĞER:2.109,88-TL)

AÇIKLAMALAR :

1. Davalı, ………………….İSTANBUL adresinde ikamet etmektedir.Maliki olduğu
  taşınmazında bulunduğu sitenin tümüne yönelik verilen hizmet
  karşılığında site yönemi tarafından aidat toplanmaktatır.Ancak
  davalı aldığı hizmetler karşısında site yönetimine ödemesi gereken
  tutarı ödeme yükümlülüğüne aykırı davranarak aidatlarını
  ödememektedir.Bu sebeple davalı aleyhine Büyükçekmece. İcra
  Müdürlüğü’nün Esas sayılı icra dosyası üzerinden ilamsız icra takibi
  başlatılmış, davalı(borçlu) icra dosyasına 1..02….. tarihinde yapmış
  olduğu haksız itirazda borca ve tüm fer’ilerine itiraz etmiş olup bu
  itiraz neticesinde söz konusu takibin durmasını talep etmiştir.
  Ancak davalının borç ve fer’ilerine yaptığı itiraz haksızdır.

2. Davalı ile müvekkilimin arasındaki ilişki hizmet ilişkisi olup, bu
  ilişki gereğince müvekkilim sitenin genel bakım ve giderlerini
  karşılamak amacıyla söz konusu sitede bulunan her bağımsız bölümden
  belli bir miktar bedel almaktadır. Ancak davalı şahsın maliki olduğu
  bağımsız bölüme düşen aidat bedellerini ödememesi neticesinde
  aleyinde icra takibi başlatılmıştır.Davalını tarafından ödenmesi
  gereken 2011 Mart-Mayıs-Ağustos-Aralık, 2012 Ocak-Eylül aylarına ait
  aydatlar,200,00TL Yedek Akçe ve 36,31TL Gaz dağılım payı ücreti
  ödenmemiştir.Borçlu müvekkilimize söz konusu borçlar ile ilgili
  herhangi bir ödeme yapmamakla birlikte, Büyükçekmece . İcra
  Müdürlüğü’ne borcunu ödemiş olduğuna dair herhangi bir belge ibraz
  etmiş değildir. Bu nedenle borçlunun borca itirazı haksız bir itiraz
  olmakla birlikte müvekkilimin mağduriyetine sebep olan bir durum
  oluşturmaktadır.

3. Söz konusu icra dosyası ile borçlu ödenmemiş asıl alacak için
  işlemiş yasal faiz ve vekalet ücreti dışında herhangi bir borcu
  ödemeye icbar edilmemiş olup takip hukukunun gereği dışında bir
  işlem uygulanmamıştır. Bu açıdan borçlunun tüm borç ve fer’ilerine
  yapmış olduğu itirazın takip hukuku açısından herhangi bir
  geçerliliği bulunmamaktadır.

4. Davalının Site Yönetiminin vermiş olduğu hizmet karşılığında
  herhangi bir bedel ödememiş olması hasebiyle açılan icra takibine
  yapılan itirazda herhangi bir haklılık payı bulunmamaktadır. Davalı
  daha önce belirttiğimiz ve icra takibine konu olan dönemlerdeki
  aidatlara ve diğer ücretlere yönelik herhangi bir bedel ödememekle
  kalmayıp süreci uzatmaya yönelik borca itiraz etmiştir.Bu durumda
  müvekkilimin mağduriyeti devam etmektedir. Bu açıdan borçlunun
  yapmış olduğu itirazda kötü niyetle hareket etmesi icra inkar
  tazminatına hükmedilmesi zaruretini doğuracaktır.

DELİLLER : Davalının göstereceği delillere karşıt delil sunma hakkımız
saklı kalmak kaydıyla Büyükçekmece . İcra Müdürlüğü’nün Esas sayılı icra
dosyası, bilirkişi incelemesi, faturalar vs. her türlü yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER : İİK ve ilgili mevzuat.

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle borçlunun haksız ve
kötüniyetli itirazının iptali ile Büyükçekmece .İcra Müdürlüğü’nün …
Esas sayılı takibin devamına, davalı aleyhine asgari %20 icra ve inkar
tazminatına hükmedilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin
davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla bilvekale arz
ve talep ederiz.

 DAVACI VEKİLİ

AV.