Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        İSTANBUL …. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ 

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

(Denizcilik İhtisas Mahkemesi sıfatı ile)

Dosya No: 2015/    E.

İcra Müdürlüğü

Dosya No 	: 	…….İcra Müdürlüğü 2014/….. E. 

İtirazın İptalini 

Talep Eden Davacı 	: 	

Vekilleri 			: 	

Davalı 			: 	

			                  		

Konu	: 	Fazlaya ilişkin her türlü talep ve dava açma hakkımız 
saklı kalmak kaydıyla davalı/borçlu aleyhinde ….. İcra
Müdürlüğü’nün 2014/…. E. sayılı dosyası 	tahtında
başlatılan takibe davalının vaki itirazı 	nedeniyle, itirazın
iptali ve duran takibin devamına 	karar verilmesi ve davalının alacak
miktarının 	%20’sinden aşağı olmamak üzere icra-inkâr 
tazminatına mahkûm edilmesi taleplerimizi havi 	dilekçemizdir.

H.E.D.	:	……. USD x ………. TL = ………………..-TL

(Takip dosyasına yatırılan harcın mahsup 				edilmesini talep
ederiz.)

 

Açıklamalar	:

1- Müvekkilimiz …’da mukim ve deniz taşımacılığı ile iştigal
eden bir şirkettir.

2- Müvekkil ile “….” (Bundan sonra “…” olarak
anılacaktır) arasında …. tarihli bir … sözleşmesi
akdedilmiştir.

3- İşbu …. tarihli ….sözleşmesi uyarınca, Müvekkilin 

5- 

 

7- Hal böyle olduğunda, müvekkilimizin ….. alacağının tahsili
için İzmir 2. İcra Müdürlüğü’nün 2014/….E. sayılı
dosyası tahtında ilamsız icra takibi başlatılmıştır.

hI

hI

gdI

gdI

„@

„Àô^„@

gdI

(

>

D

r

t

v

hI

hI

¨

ª

ü

þ

„@

„Àô^„@

␃༃풄帍풄愍̤摧᫠

␃༃ႄᄋ廴ႄ怋懴̤摧᫠

␃༃䂄ᄋ⦄廵䂄怋⦄懵̤摧㨊N଀v

z

Ž

 

¢

(

*

ˆ

Š

¦

ª

¼

Â

Ä

Î

Ð

Ø

Ú

à

ä

ò

ú

hI

hI

hI

hI

hI

␃༃ႄᄋ廴ႄ怋懴̤摧᫠

h

hI

hI

(takibin devamını sağlamak için işbu davayı ikame etme zarureti
hâsıl olmuştur.

Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle Sayın Mahkemeden; davalının
hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsiz olarak yapılan itirazının
iptaline karar verilmesini, davalının takip bedelinin %20’sinden az
olmamak üzere icra-inkâr tazminatına mahkûm edilmesini arz ve talep
ederiz.

Hukuki Sebepler		: 	İİK, TTK, BK, Yargıtay Kararları, Doktrin ve
diğer 						ilgili yasal mevzuat.

  

Deliller 	: 	….. İcra Müdürlüğü’nün 2014/…E. sayılı 
dosyası, taraflar arasında akdedilen ….	sözleşmesi, ihtarnameler,
bilirkişi incelemesi, tanık, 	yemin ve ikamesi mümkün 	her türlü
yasal delil.	

Netice ve Talep		: 

	

Yukarıda arz ve izah edilen sebepler ışığında fazlaya dair
haklarımızın saklı kalması kaydıyla, davalı tarafça …. İcra
Müdürlüğü’nün 2014/…. E. numaralı dosyası tahtında yapılan
hukuki dayanaktan yoksun olan itirazın iptaline, takibin devamına,
davalının %20’den aşağı olmamak üzere icra inkâr tazminatına
mahkûm edilmesine, yargılama giderleri ve ücreti vekâletin davalı
tarafa tahmiline karar verilmesini bilvekale talep ederiz. 

Saygılarımızla,

İtirazın İptalini Talep Eden

Davacı Vekili

 PAGE  \* MERGEFORMAT 2