Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ---KİRA SÖZLEŞMESİ---

 -----------------------------------------------------------------------
 MÜLKİYETİN CİNSİ     KOMPLE BİNA
 ------------------------ ----------------------------------------------
 TAŞINMAZIN ADRESİ    

 KİRALANANIN CİNSİ    

 TAŞINMAZ MALİKİ     
 (KİRALAYAN)       

 “ ADRESİ         

 KİRACI ADI, ÜNVANI    

 KİRACININ ADRESİ     

 Kira Akdi Başlangıç   13.07.2015
 Tarihi          

 Kira Süresi       1 (BİR) Yıl.

 Aylık Kira Bedeli    

 Yıllık Kira Bedeli    

 Kira Bedeli Ödeme Şekli Aylık Kira bedeli Ay başlarında Peşin olarak
              ödenecektir.

 Kiralanın Kullanım Şekli Yalnızca Yaşlı Bakımı ve Huzurevi amacıyla.

 Kiralananın Durumu    Sağlam, eksiksiz, kullanıma elverişli.

 Teslim Edilen      Ekli Listede belirtilmiştir.
 Demirbaşlar       
 -----------------------------------------------------------------------

KİRA GENEL ŞARTLARI

İşbu kira sözleşmesi yukarıdaki bilgiler doğrultusunda kiralayan
sıfatıyla …………………….

(Kimlik No:………………….) ile Kiracı sıfatıyla ……………….. (Kimlik No: ………………….)
arasında okunup anlaşılmış, tarafların kendi muvafakati ve açık rızaları
altında müşterek imzaları ile aşağıdaki genel şartlar dahilinde hüküm
altına alınmıştır;

1. Kiracı, kiralananı çevrenin, kiralananın haline uygun, kiralama
  amacı dışına taşmamak

 üzere özenle kullanmak, ahlaki ve sosyal hayata uygun şekil ve
 şartlarla kullanmak

 durumundadır.

2. Kiracı, kiralananı kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralayamaz,
  alt kiraya veremez, devir ve temlik edemez. Kiracı, kira dönemi
  içinde işin gerektirdiği şekilde tüzel kişi veya gerçek kişi olarak
  bir başkasına işyeri devri yapmak isterse, mülk sahibine yazılı
  bildirmek durumundadır. Mülk sahibinin yapacağı araştırma ve
  incelemelerle varacağı kanaate göre gerekli gördüğü takdirde yeni
  bir kira sözleşmesi düzenlenmesini isteyebileceği gibi işbu kira
  sözleşmesinin aynı şartlarla alt kiracıya devri şeklinde muvafakat
  verip vermediğini bildirebilir. Mülk sahibi bu seçimlik hakkını
  kullanırken hangisini kullanırsa kullansın herhangi bir şarta bağlı
  değildir.

3. Kiracı, Mülk sahibinin (Kiralayanın) yazılı izni olmadıkça,
  kiralananda değişiklik yapamaz. Aksi halde kiralananda veya üçüncü
  kişilere karşı doğacak zararlardan sorumludur. Böyle bir durum
  ortaya çıkması halinde sözleşmeye aykırılık nedeni ile kiralayan
  sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı da dahil olmak üzere kiracıyı
  tahliye etmek hakkına sahiptir.

4. Kiracı, kiralananın kendinde yapılması gereken –ister olağan
  kullanıma bağlı olsun, isterse acil ve zorunlu olsun- tüm onarım ve
  tadilatları, gerekçesini ve sebeplerini yazılı olarak bildirmek ve
  onayını almak üzere yaptırmakla yükümlüdür. Bu işlerde kiracının
  kiralanana zarar vermemesi asıl olup gecikmeye mahal vermeden özenli
  olunması gereklidir. Bu tür iş ve işlemlerde kiracı olarak özen
  gösterilmemiş ise bundan doğan zararlar kiracı tarafından tazmin
  edilecektir. Aynı şekilde kiracının haklarına müdahale olmaksızın
  kiralayan tarafından da yapılması gereken onarım ve bakımlara kiracı
  olarak muvafakat etmesi, bu işlemlere yardımcı olunması esastır.

5. Kiralanın mülkiyet hakkından doğan vergileri ile kullanımından doğan
  her türlü harç vergi ve stopaj (muhtasar) vergileri, çevre ve atık
  su gibi belediyeye karşı sorumluluklar kiracıya aittir.

6. Kiralanan yer, iyi ve kullanılmaya elverişli olarak teslim
  edilmiştir. Kiracı, kira süresince kiralama amacına göre normal
  kullanmak durumunda olup bu kullanımdan dolayı ortaya çıkacak
  yıpranma ve eksikliklerden sorumludur. Yine Kiracı, kira
  sözleşmesinin sonunda, kiralananı aldığı şekilde kiralayana veya o
  tarihte yetkilendirdiği kişiye, teslim edilen demirbaş malzemeleri
  ile birlikte teslim etmek zorundadır. Kiralanan ve demirbaşları
  teslim tarihindeki hali ile aynı özellikte ve yeterlikte teslim
  etmelidir. Aksi halde kiracı, oluşan değer kaybı veya eksiklikleri
  gidermek, eski hale getirmek, zararın bedelini ödemek gibi
  sorumlulukları kabul etmiştir.

7. Kiralanın satılması veya satılığa sunulması, yahut kira
  sözleşmesinin karşılıklı yahut tek taraflı fesih ile sona ermesi
  halinde, kiralananın gezilmesine ve incelenmesine izin vermek
  zorundadır.

8. Kiracı, mülk sahibinin yazılı olurunu almak ve giderleri kendisine
  ait olmak üzere, kiralama amacına aykırı olmamak şartıyla ilgili
  Kurumlardan izin ve ruhsat alınması ve binanın gabarisini
  (görünümünü) değiştirmemek üzere, genel anten, uydu anteni, elektrik
  tesisatı, su tesisatı, boya, doğal gaz tesisatı, banyo ve oda giriş
  kapıları, dış cephe kaplaması, bahçeye havuz, kamelya ve benzeri
  yapıları yapabilir. Bunlarla ilgili projelerin çizimi, resmi izin ve
  onayların alınması, ilgili işlemlerin harç ve vergileri maliyetleri
  kiracıya aittir. Bu bedeller kiralanandan talep edilemeyeceği gibi
  kira bedelinden indirim talep edilmesi yahut kira sözleşmesi
  sonrasında kiralananın eski hale getirilmesi amacıyla giderleri dahi
  kiracıya aittir. Kiracının kiralanana yaptığı bu yapılar gibi
  kiralanana yapılmış faydalı ve lüks şeylerin bedelini mülk
  sahibinden isteyemez. Kira sözleşmesinin bitiminde kiralanana zarar
  vermemek şartıyla alabilir, ancak binanın mütemmim cüz’ü (ayrılmaz
  parçası) haline gelmiş olanları mülk sahibine teslim etmek
  durumundadır. Bu halde bile bu yapılar için mülk sahibine karşı
  ödeme yapılması veya kira bedeli indirimi talebinde bulunamaz.

9. Kiracı, kiralananın amacına uygun olsa bile ana duvar, ara duvar ve
  dış cephelerinde yapılacak her türlü tadilat ve değişikliklerde mülk
  sahibinden muvafakat alması gereklidir. Kiralayanın izin verdiği bu
  değişiklikler için ilgili Kurumlarından proje ve onaylarının,
  izinlerinin alınması, ilgili işlemlerin resmi harç ve masrafları
  kendisine ait olmak üzere bildirmek sorundadır.

10. Kiracı sözleşme süresince kiralananda oluşacak zararlar ve/veya
  ödeyeceği kira bedellerine ait kira bedellerinin teminatı olmak
  üzere 300.000-TL. (Üçyüzbin) tutarında teminat senedi verecektir. Bu
  teminat senedinde kiralananın uygun göreceği kişi ve sayıda müşterek
  ve müteselsil kefil talebi olabilecektir.

11. Yine ister bu kira sözleşmesinin kira bedelleri, isterse “2” İki
  nolu düzenlemesindeki alt kiracı veyahut yeni kiracının kira
  bedelleri alacağının teminatı olmak üzere kiralayanın kendisinin
  veya uygun göreceği birisinin sahibi olduğu taşınmaz veya
  taşınmazları üzerinde müşterek borçlu ve kefil sıfatı taşımak
  anlamında 200.000-TL. (İkiyüzbin Türk Lirası) miktarında, teminatın
  kapsamının kira alacakları ile bu sözleşmeye dayalı tüm hak ve
  alacaklarını teminat altına alınması amacıyla teminat ipoteğini kira
  sözleşmesi imzasından itibaren derhal vermeyi kabul ve taahhüt
  etmiştir. Bu teminat ipoteği verilmez veya verilemez ise bu sebeple
  bile kira sözleşmesi imzalanmış olsa dahi geçerli olmayacak ve
  taşınmaz kiracıya teslim edilmeyecektir.

12. İş bu kira sözleşmesinin dönemleri 13.07.2015 tarihinden itibaren 1
  (Bir) yıllık olarak belirlenmiştir. Eğer kiralayan, kiracının
  sözleşmeye, genel ilke ve kurallara uygun davrandığına, sözleşme
  şartlarının yerine getirme biçimine göre olumlu kanaat oluşursa kira
  bedeli artışına dair “özel şartlardaki kira bedeli artışına ait 2
  (İki) nolu hükme göre belirlenecek kira bedeli miktarı ile ödeme
  şartları dahilinde” sözleşme yenilenebilecektir. Bu hakkın
  kullanılması için kira bitiminden bir ay önce taraflar birbirine bu
  hususta yazılı bildirimde bulunmaz ise veyahut bildirimde bulunup da
  kira sözleşmesi yenilenmezse, kira sözleşmesi kendiliğinden sona
  ermiş kabul edilecektir.

13. Kira sözleşmesi 12 maddeye göre yenilenmemiş veya devam edilmesine
  karar verilmemiş ise bu halde kiracı kiralananı 13.07.2016
  tarihinden itibaren bir hafta içinde tahliye etmeyi kendi serbest ve
  hür iradesi ile kabul ve taahhüt etmiştir. Bu konudaki taahhüt
  YAZILI TAHLİYE TAAHHÜDÜ verilmesine engel olmayıp böyle bir yazılı
  tahliye taahhüdü alınmamış olsa bile bu irade beyanı yazılı tahliye
  taahhüdü anlamını taşımaktadır.

14. Özel şartlarla belirlenmiş ve muaccel hale gelmiş tüm kira
  bedelleri, bu sözleşmeye göre doğmuş cezai şartlar, tazminat
  bedelleri, hasar ve zararların bedellerinin teminatı olan işbu
  sözleşmeyi doğrudan imzalayanları, sözleşmeye bağlı düzenlenecek ek
  şartlar ve resmi senetlerle teminat verenlerin hepsi müşterek borçlu
  ve müteselsil kefil sıfatını kazanırlar ve herkesi alacak miktarı
  için bağlar. Kiralayan hak ve alacaklarının tahsilini teminen
  (tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla) tüm seçimlik haklarını aynı
  anda veya ayrı ayrı, yasaların izin verdiği ölçüde, dilediği şekilde
  kullanabilir. Bu şartlar sözleşmenin doğrudan veya dolaylı
  taraflarınca da kabul edilmiştir.

KİRAYA VEREN KİRACI

MÜTESELSİL BORÇLU VE KEFİLLER