Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        			     AYDIN NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE 

								      

Davacı		: xxxx ****, (T.C. No: *****), *******

		 	 

VEKİLİ	: Av. - (Baro Sicil No-****)-Adres Anttettedir.

DAVALI	: T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) İl Başkanlığı, Aydın
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Hasanefendi-Ramazan Paşa, 09100 
Efeler / AYDIN

DAVA		: Davalı Kurum tarafından hukuka aykırı olarak tahakkuk
ettirilmiş ve tahsil edilmiş geçmiş Bağ-kur primlerinin istidatına
yönelik alacak davasıdır.

Dava Değeri	: 5.569,78 TL harca esas değer ( Beşbin
Beşyüzaltmışdokuz Türk Lirası YetmişSekiz Kuruş)

Açıklamalar	:

		1- Müvekkilim ******** 2003 senesinden önce Aydın ili Didim
ilçesinde bilgisayar kursu işletmiştir. 2003 senesinde de işletmekte
olduğu kursu tüm borçlarını ödeyerek kapatmış ve öğretmenlik
mesleğine geri dönmüştür. ( EK-1 SGK Hizmet Dökümü Bilgileri) 

		Ekteki döküm dikkatle incelenecek olursa müvekkilimin “Terk Tarih
ve Kodları” açıkça görüleceği üzere terk yapılmış ve tüm
borçlar ödenmiştir. Hatta önemle belirtmek gerekir ki en alt
bölümde “31.03.2015 tarihi itibariyle xxxx *****'ın Borç
Durumunu” gösterir bölümde müvekkilimin fazladan 259,00 TL ödeme
yaptığı da gözükmektedir.

 		2- 01.04.2015 tarihinde T.C. Efeler Kaymakamlığı İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü üst yazılı 18.03.2015 tarihli,
40258946/840/2962836 sayılı ve İcra Borcu konulu yazı( EK-2 ) ile
bir ödeme emri gönderilmiştir. 

		 Borcun içeriğini öğremek amacıyla Kurumdan talepte bulunan
müvekkil, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) İl Başkanlığı, Aydın
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne ait kurum içi ödeme emri ile
4.933,91 TL ( Dörtbin Dokuzyüzotuzüç Türk Lirası Doksanbir kuruş)
borçlu olduğu ve ödemediği takdirde icrai işlemlere
başvurulacağını öğrenmiştir. (EK-3 T.C. Sosyal Güvenlik
Kurumu(SGK) İl Başkanlığı, Aydın Sosyal Güvenlik İl
Müdürlüğü'nün 00022454 Takip Kartı No'lu, 2013/ 027367 Takip
No'lu Ödeme Emri )

		3- İş bu istirdat davasına konu ödeme emrine ait borçlar 2000
yılının 2. ayı ve 2002 yılının 3. ayları arasında dağınık
bir şekilde bulunan prim borçlarını göstermektedir. 

		4- Müvekkilim davalı kurumca sehven tutulduğunu düşündüğümüz
kayıtların düzeltilmesi için bir dilekçe vermiş ve fakat bir cevap
alamamıştır. ( EK-4 26.03.2015 tarihli itiraz dilekçesi)

		5- Davacı müvekkilim kurumdan bir cevap alamaması neticesinde ilk
taksidi 25.03.2015 ve ikinci taksidi 25.04.2015 üçüncü taksidi
25.05.2015 ve son taksidi 25.06.2015 olmak üzere toplam dört taksitte
tüm borcu ödemiştir. ( EK-5 SGK Yedieylül Sosyal Güvenlik Merkezi
ÖDEME PLANI)

		6- Bilindiği gibi, zamanaşımı belirli bir sürenin geçmesi ile
bir hakkın kazanılmasına, kaybedilmesine veya bir yükten kurtulmaya
neden olan süredir. Zamanaşımı bir hakkı sona erdirmez ancak dava
edilebilmesini engellemektedir.

		SGK primlerinde zamanaşımını düzenleyen mevzuat hükümlerini
kısaca incelersek;

		Borçlar Kanunu’nun 125. maddesinde, “Bu Kanun’da başka
suretle hüküm mevcut olmadığı takdirde, her dava on senelik müruru
zamana tabidir. 128. maddesinde de, müruru zaman alacağın muaccel
olduğu zamandan başlar, alacağın muacceliyeti bir ihbar vukuuna tabi
ise müruru zaman bu haberin verilebileceği günden itibaren cereyan
eder” şeklinde düzenlenmiştir.

		6183 sayılı Yasa’nın 102. maddesinde, “Amme alacağı,
vadesinin rastladığı takvimi yılını takip eden takvim yılı
başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına
uğrar. Para cezalarına ait hususi kanunlarındaki zamanaşımı
hükümleri mahfuzdur. Zamanaşımından sonra mükellefin rızaen
yapacağı ödemeler kabul olunur.” şeklinde düzenlenmiştir.

	

		Sosyal Güvenlik Kurumu primlerinde zamanaşımı 4 dönemde ayrı
ayrı uygulanmaktır. 

			a- 08.12.1993 ve öncesinde sona eren alacaklar için, Borçlar
Kanunu hükümlerine istinaden, ödeme süresinin sona erdiği tarihi
takip eden günden itibaren 10 yıldır. 

	 		b- 08.12.1993 ila 05.07.2004 tarihleri arasında sona eren
alacaklar için, 6183 sayılı Kanun hükümlerine istinaden, alacağın
ödeme süresinin sona erdiği tarihi takip eden takvim yılı
başından itibaren 5 yıldır. Örneğin; 1996 yılı Nisan ayına ait
SSK primleri takip eden Mayıs ayı sonuna kadar ödenmektedir.
Zamanaşımının başlangıcı ödeme dönemini takip eden yılbaşı
olan 01.01.1997 olup zamanaşımının dolduğu tarih 01.01.2002
tarihidir.			

			c- 06.07.2004 ila 30.09.2008 tarihleri arasında sona eren alacaklar
için, Borçlar Kanunu hükümlerine istinaden, ödeme süresinin sona
erdiği tarihi takip eden günden itibaren on yıl, olarak dikkate
alınacaktır. 

			d- Vadesi 01.10.2008 veya sonrasında sona eren prim alacakları
için zaman aşımı süresi; bu döneme ait prim borçlar, yasal ödeme
süresinin sona erdiği tarihi takip eden takvim yılı başından
itibaren on yıllık zamanaşımı süresine tabi olacaktır. 

		Prim alacaklarının tahsili için 5510 sayılı Yasa’dan önce prim
borçları için amme alacaklarının tahsilini düzenleyen yasaya
yollama yapılmıştır. Bu yasada da, amme alacağının vadesinin
rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından
itibaren 5 yıl içerisinde tahsil edilmezse zaman aşımına
uğrayacağı düzenlenmiştir. Ancak, 5510 sayılı Kanun’da açık
şekilde, kurumun prim ve diğer alacaklarının ödeme süresinin
dolduğu tarihi takip eden yılın başından itibaren başlayarak 10
yıllık zamanaşımına tabi olduğu düzenlenmiştir. Bu durumda, 5510
sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 01.10.2008 tarihinden önce 5
yıllık zamanaşımı süresi dolan prim borçları için zaman
aşımı süresi 5 yıldır ve sürenin bitmesi ile borç zaman
aşımına uğrayacaktır. Ancak, 5 yıllık zamanaşımı süresi
dolmadan yeni yasa yürürlüğe girmiş ise zamanaşımı süresi 10
yıla uzayacaktır. 2008 yılından önceye ait prim borcu için 5
yıllık zamanaşımı süresi dolmamışsa, 01.10.2008 tarihinden
itibaren zamanaşımı süresi 10 yıl olacaktır. Yargıtay 10. Hukuk
Dairesi’nin 26.04.2011 Tarih, 2011/2076 E. ve2011/6094 K. sayılı
kararı da bu yöndedir. 

		Tüm bu bilgiler ışığımda davalı kurumun haksız olarak tahsil
ettiği primlerin en son tarihi 2002 yılının 3. ayına aittir.
Buradan hareketle 5 yıllık zamanaşımı süresi esas alındığında
2007 senesinin 3. ayında prim alacakları zamanaşımına
uğramıştır.

		Yukarıda açıkladığımız sebeplerle iş bu davayı açmamız
zarureti doğmuştur. 

HUKUKİ NEDENLER 	: 5510 S. K., 6183 S. K. ve ilgili tüm mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER 	: Bilirkişi İncelemesi,Yargıtay kararları,
sunduğumuz tüm yazılı deliller.

SONUÇ VE İSTEM	 	: Yukarıda açıkladığımız nedenler ile fazlaya
ilişkin talep ve dava hakkımız ve ISLAH hakkımız saklı kalmak
kaydı ile DAVANIN KABULÜ ve 

	

	a-) Müvekkilimden haksız olarak tahsil edilen 5.569,78 TL Prim
tutarının istirdatına, 

Davalıdan tahsili ile mevduata uygulanan en yüksek banka reeskont faiz
oranı uygulanmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin
karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına
vekaleten talep ederiz. 11.08.2015

  11.08.2015     

 Davacı Vekili

Avukat

EKLER:  1- SGK Hizmet Dökümü Bilgileri

      2- 01.04.2015 tarihinde T.C. Efeler Kaymakamlığı İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü üst yazılı 18.03.2015 tarihli,
40258946/840/2962836 sayılı ve İcra Borcu konulu yazı

        3- T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) İl Başkanlığı,
Aydın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nün 00022454 Takip Kartı
No'lu, 2013/ 027367 Takip No'lu Ödeme Emri 

        4- 26.03.2015 tarihli itiraz dilekçesi

        5-  SGK Yedieylül Sosyal Güvenlik Merkezi ÖDEME
PLANI

        6- Yargıtay 10. HD 2007/ 25251 Esas, 2008/ 1851 Karar ve
14.02.2008 tarihli kararı

        7- Yargıtay 10. HD 2011/ 2076 Esas, 2011/ 6094 Karar ve
26.04.2011 tarihli kararı		

        8- Vekaletname ASLI GİBİDİR.