Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

										.......

DAVACI         :....... 

VEKİLLERİ      :.......	

			 

DAVALI         :.......

 

KONU        : Aylık .................... olan İştirak
Nafakasının ....... Arttırımı ile Aylık ....... ye
Çıkartılması Talebimiz Hk.

AÇIKLAMALAR  :1-Davalı ....... ile müvekkilemiz ....... Asliye
Hukuk Mahkemesinin ....... tarih, ....... E. ve ....... K. Sayılı
ilamı ile boşanmışlardır.

2-Boşanma sonucunda eşlerin müşterek çocuğu ....... doğumlu
.......'un velayeti annesine bırakılmıştır. Müşterek çocuğa bu
ilamda nafaka bağlanmamıştır. Ancak ağırlaşan hayat şartları
karşısında çocuğun masrafları ve okul giderlerinin artması sonucu
müvekkilemiz müşterek çocuğa nafaka bağlanması için .......
Asliye Hukuk Mahkemesinde ....... E. sayılı dosya ile dava
açmıştır.

3- ....... Asliye Hukuk Mahkemesinin ....... tarih, ....... E. ve
....... K. Sayılı ilamı ile müşterek çocuk ....... için aylık
.......-TL iştirak nafakasına hükmetmiştir. 

4- ....... yılında hükmedilen aylık .......-TL iştirak nafakası
günün ekonomik koşulları ve müşterek çocuğun büyümesi ve
ihtiyaçlarının artması sonucu yetersiz kalmıştır. Müşterek
çocuk Necdet Onur halen Anadolu Lisesi altıncı sınıfta
okumaktadır.

Š

Œ

㄀$␷㠀$⑈愀̤摧㳐ðഀ5-Davalının ekonomik durumundaki
düzelme, yüksek enflasyon karşısında paranın alım gücündeki
düşüş ve müşterek çocuğun ihtiyaçlarındaki artışta göz
önünde bulundurularak bu davanın açılması zorunluluğu hasıl
olmuştur.

YASAL NEDENLER : HUMK., MK. Ve İlgili Mevzuat

KANITLAR        : 

..... 1 AHM ../... E. Sayılı Dosyası

..... 2 AHM ../... E. Sayılı Dosyası

Tarafların Mali ve Ekonomik Durum Araştırması

Nüfus Kayıtları, Tanık, Yasal ve Takdiri Diğer 

İSTEM SONUCU   : Arz edilen nedenlerle aylık ....... olan iştirak
nafakasının ....... arttırımı ile aylık ....... ye
çıkartılmasına yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine,
1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik
164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat
olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz. 

                                    
                DAVACI VEKİLİ

                                    
 .......