Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          …İCRA MAHKEMESİNE

DAVACI : ….İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD ŞTİ

ADRES :…

DAVALI : …

ADRES :…

KONU : İstihkak talebi hk.

DAVA DEĞERİ : 26.000,00 TL

AÇIKLAMALAR :

Alacaklı Yapı Kredi Bankası A.Ş Davalı borçlu … …E. sayılı dosyasıyla
icra takibi yapmış ve hakkında haciz kararı almıştır. Davacı bu dosyadan
talimat almış ve davalının yerleşim yerine gelerek haciz işlemi
yapmıştır. Haciz mahallinde belirtilen menkul malların şirkete ait
olduğu belirtilmiştir. Bu durum haczin zaptında( Ek-2) açıkça
görülmektedir.

Haczedilen menkul mallar şirkete aittir. Bu mallara ilişkin faturaları
ekte sunuyoruz (Ek 1). Bu malların borçlu Serap Yiğit ile bir ilgisi
yoktur. Haczedilen menkul mallar şirkete aittir. Faturası olan bu mallar
hakkında istihkak iddiasında bulunuyoruz.

Haczedilen mallar nedeniyle şirket mağdur olmuştur. Ek-1’de de
görüleceği gibi haczedilen bütün mahcuz mallar şirkete ait olup satın
alınan mallardır. Bu haczedilen mahcuzların şirkete ait olduğu açıktır.
Bu nedenle yapılan haciz işlemine itiraz eder istihkak iddiamızın
kabulüne talep.

.

Hukuki Nedenler : İİK. ,HMK., ve diğer mevzuat.

Delillerimiz : Faturalar,Hatay İcra Müdürlüğünün … E. sayılı dosya ve
her türlü yasal delil.

Sonuç ve Talep : Yukarda arz ve talep edilen sebeplerle ;

İcra takibi neticesinde haczedilen mahcuzlar hakkında yapılan hacze
itiraz eder haczedilen mahcuzların şirkete ait olduğuna dair istihkak
iddiamızı bildirir gereğinin yapılmasını arz ederim.

24.06.2009

Ek -1 : Faturalar

EK-2 :Haciz Zaptı