Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          İHTARNAME

KEŞİDECİ :

VEKİLİ :

MUHATTAP :

KONU : Müvekkil Şirkette, hizmet aracı şoförü işinde görev yapmakta
iken, 02 /07/2015 tarihinde, 03 /07/2015 tarihinde ve 04 /07/2015
tarihinde görev yerinizde olmadığınız görülmüştür. Mazeretsiz olarak
devamsızlık nedeniniz ve ne sebepten görev yerinizi terk ettiğiniz
hususunda savunmanızın talebi ve işe devam etmeme mazeretinizin
sorulması, işveren tarafından iş akdinizin haklı nedenle feshi yoluna
gidileceğini havi ihtardır.

İZAHI :

Sayın : Doğum Tarihi ve Yeri :

Baba Adı : SGK Sigorta Sicil No :

T.C. Kimlik No :

Sayın Muhattap;

1-) …………….. Cad. No: ………. adresinde kurulu, 100 işyeri sicil numaralı
……………… Ltd. Şti. ünvanlı işyerimizde, hizmet aracı şoförü işinde görevli
personel olarak çalışmaktasınız.

2-) 02/07/2015 tarihinde, 03/07/2015 tarihinde ve 04/07/2015 tarihinde
görev yerinde olmadığınız görülmüş ve hakkınızda devamsızlık tutanakları
düzenlenmiştir. Tarafımıza vermiş olduğunuz irtibat numaraları aranarak,
tarafınıza ulaşılmış ise de; görevinizin başında olmamanıza yönelik
geçerli bir mazeretinizin bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu hususta yazılı
savunmanızı vermek üzere, ………….. Ltd. Şti. adresine 3 (Üç) gün
içerisinde bildirimde bulunmanız gerekmektedir.

3-) 02/07/2015 tarihinde, 03/07/2015 tarihinde ve 04/07/2015 tarihinde
amirlerinizden herhangi bir izin almaksızın veya amirlerinize bilgi
vermeksizin işinize gelmediğiniz tespit edilmiştir. Hakkınızda yapılacak
işlemlere esas olmak üzere;

  * Sağlık mazeretinizin olması halinde hastaneden alacağınız bir
  belgenin,

* İşe gelmenizi önleyecek haklı bir sebebin olması halinde bunu
belgeleyecek

Resmi bir evrakın, 3 (Üç) gün içinde ……………….. Ltd. Şti.’nin ………… Caddesi
No:…. ………. ANKARA adresindeki işyerine ibrazını, aksi takdirde, kabul
edilebilir bir mazeretle işe gelmediğinizin anlaşılması halinde, iş
sözleşmenizin 4857 Sayılı İş Kanununun 25-II (g) bendine göre
bildirimsiz ve tazminatsız olarak fesih edileceği hususu, Fazlaya
ilişkin dava ve talep hakkımız saklı kalmak üzere, ihtaren tarafınıza
bildirilir.

Keşide Eden

  ………………………………….. Ltd. Şti.

  Vekili

SAYIN NOTER;
Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde
saklanmasını, bir suretinin muhataba PTT vasıtasıyla tebliğini ve
muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini
saygı ile ihtar eden vekili olarak talep ederiz.

Keşide Eden

…………………………………. Ltd. Şti.

Vekili