Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        

   AVUKAT

 EMRE ÇELİK       

                             İŞ
MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

                                    
                       ÇANAKKALE

DAVACI              : 

VEKİLİ               : 

DAVALILAR          :  1-)SGK. Başkanlığı Çanakkale 

                          SGK. İl
Müdürlüğü                       Kepez /
ÇANAKKALE

DAVA                : Davalıların ,müvekkilime ait
işyerinde , fiilen çalıştıklarının tespiti ile SGK. 

                       Başkanlığı Çanakkale
İl Müdürlüğü’nün 24.06.2014 tarih ve OT-60 sayılı raporun

                       müvekkil ile ilgili
bölümünün ve bu rapor doğrultusunda SGK Çanakkale İl 

                       Müdürlüğünce
17.06.2015 tarih ve B.13.2.SGK.4.17.00 A.G. sayılı işlem ile resen 

                       yapılan hizmet
sürelerinin iptali işleminin iptaline karar verilmesi dileğidir. 

OLAYLAR           :

 1-)Müvekkilimin 2 6622 01 01 1047336 017 01 58 sicil no ile davalı 
Kurumda kayıtlı ,Emin Barbak Sigorta Acenteliği Ltd. Şti işyeri 
mevcuttur. 

 2-)Ancak davalı kurum denetmeni, Çanakkale İl ve İlçelerinde
birçok işyerini sigortalı bildirimler açısından incelemiş ve
sonucunda 24.06.2014 tarih OT-60 sayılı davaya konu raporunu tanzim
etmiştir. 

   İlgili raporun sonuç bölümünde ,müvekkilimin yanında
çalışan ve davalı kurama düzenli olarak bildirimleri yapılan ,
primleri de ödenen davalı çalışanların, sigortalıkların iptal
edilmesinin gerektiğini bildirmiş, davalı Kurumda bu raporun
uygulanmasına karar vermiş,akabinde 17.06.2015 tarih ve
B.13.2.SGK.4.17.00 A.G. sayılı işlem ile resen yapılan işlem ile
hizmet sürelerini iptal etmiştir.

                                   

             

   Raporun uygulanmasına gerekçe olarak , bu şahısların
işyerinde çalışmadıkları halde, sigortalı bildirilmesi nedeni ile
davalı Kurumun zarara sokulması gösterilmiştir. 

   Davalı Kurumca tanzim edilen bu rapor hak ve adalet ilkelerine
aykırıdır ve davalı Kurumun yönetmeliklerine de ters
düşmüştür. 

         Müvekkilim Çanakkale İli’nde (kısmen Eceabat ve
diğer ilçelerde) Sigorta Acenteliği işinde faaliyet
göstermektedir.Takdir edilmelidir ki bu işte bir kişi
çalışamaz.Davalılarda bu işyerinde çalışmışlar ve fiili
çalışmaları SGK.’na bildirilmiş,primleri de eksiksiz
ödenmiştir. 

         3-)Söz konusu davalı şahısların bu işyerinde
fiilen çalıştıkları , sigortalı bildirimlerinin yapıldığı ,
primlerinin ödendiği , muhasebe kayıtları ile de doğrulanacaktır.
Bu nedenle davalıların müvekkilime ait işyerinde
çalışmadıkları iddiası gerçeği yansıtmaz. 

         4-)Davalılar SGK. teftiş elemanlarınca yapılan
denetimlerde korkmuşlar , tüm sigortalıklarının iptal edileceği
endişesi ile tam anlamı ile beyanlarını yansıtamamışlardır. 

$

 

Š

²

æ

¾

À

hÂ

hÂ

gdÂ

 hiçbir zarar belgesi ve kaydı sunulmamıştır. Bizce böyle bir
zarar da mevcut bulunmadığından belge sunulamadığı kanaatindeyiz.
Müvekkilim tüm çalışanlarını 5510 sayılı yasa gereği davalı
kuruma bildirmiş ve primlerini eksiksiz ve süresinde ödemiştir. Bu
durumda hangi zarardan söz edildiği anlaşılamamakla birlikte ,
kayıt dışılığın hat safhadaki ülkemizde işçilerini bildiren ve
zamanında prim ödeyen müvekkilime davalı Kurumun dürüst bir
işveren olarak ödüllendirmesi gerekmektedir.             
             

    Kaldı ki ; vekil edenimin çalışmadığı halde bazı
işçileri Kuruma çalışmış gibi bildirmesi, kendisine nasıl bir
fayda sağlayabilir. Aksine bildirimi ,pirim ödemesi açısından
kendisine külfet getireceğinden bu şekilde bir düşünce tarzı
hayatın olağan akışına da aykırıdır.(Ayrıca sayın Mahkemede
görülen 2014/391 Esas sayılı benzer davada da , Mahkemece davanın
kabulüne karar verilmiştir.) 

         6-)Sayın Mahkemece davalılar dinlendiğinde de
açıkça görüleceği üzere, denetim elemanı tarafından tanzim
edilen rapor objektif kriterlerde tanzim edilmemiştir.Bu sebeplerle
davalıların ,müvekkilime ait işyerinde , fiilen
çalıştıklarının tespiti ile SGK. Başkanlığı Çanakkale İl
Müdürlüğü’nün 24.06.2014 tarih ve OT-60 sayılı raporun
müvekkil ile ilgili bölümünün ve bu rapor doğrultusunda SGK.
Çanakkale İl Müdürlüğü’nce 17.06.2015 tarih ve
B.13.2.SGK.4.17.00 A.G. sayılı işlem ile resen yapılan hizmet
sürelerinin iptali işleminin iptalini temin için iş bu davanın
açılmazı zarureti hasıl olmuştur. 

İddialarımız toplanacak delillerle sabit olacaktır. 

HUKUKİ SEBEPLER   : 5510,506,1479, 2829 sayılı yasanın , HMK
‘nun ilgili maddeleri ve alakalı tüm mevzuat. 

İSPAT DELİLLERİ       :İşyeri kayıtları , müvekkilime ait
 davalı Kurumda bulunan İşyeri sicil dosyası , SGK. Başkanlığı
Çanakkale İl Müdürlüğünün 24.06.2014 tarih ve OT-60 sayılı
rapor, SGK Çanakkale İl Müdürlüğünce tanzimli 17.06.2015 tarih
ve B.13.2.SGK.4.17.00 A.G. tarihli belge ,tanık beyanları (İsim ve
adresleri sayın mahkemeye sunulacaktır) ,bilirkişi incelemesi,emsal
mahkeme kararları ve davamızla alakalı tüm yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM     :Taraflara davetiye tebliği ile duruşma
icrasına ;davalıların ,müvekkilime ait işyerinde , fiilen
çalıştıklarının tespiti ile SGK. Başkanlığı Çanakkale İl
Müdürlüğü’nün 24.06.2014 tarih ve OT-60 sayılı raporunun
müvekkil ile ilgili bölümünün ve bu rapor doğrultusunda SGK.
Çanakkale İl Müdürlüğünce 17.06.2015 tarih ve B.13.2.SGK.4.17.00
A.G. sayılı işlem ile resen yapılan hizmet sürelerinin iptali
işleminin iptaline, masraf ve ücreti vekaletin davalı tarafa
yükletilmesine karar verilmesini bilvekale saygıyla dilerim.   

                                    
                        23.06.2015

Eki            :                      
                       Davacı Vekili

-Vekaletname                              
                   Av. 

-SGK Çanakkale İl Müdürlüğü’nce tanzimli 

17.06.2015 tarih ve B.13.2.SGK.4.17.00 A.G. tarihli belge.