Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                ASLİYE HUKUK  MAHKEMESİNE

DOSYA NO :2014/419 ESAS

DAVACI                       :

VEKİLİ                        :

DAVALI                       :**********

TALEP KONUSU        : İşlemden kaldırılan dava dosyasının yenilenmesi
talebidir.

AÇIKLAMALAR :

1) Yukarıda dosya numarası belirtilen davamız, 13.01.2015 günlü
duruşmada mazeretsiz olarak bulunamayışımız nedeni ile işlemden
kaldırılmıştır.

2) HUMK 150/4 m. gereğince bir aylık  yasal süresi içerisinde davamızı
yenileme talebinde bulunuyoruz..

SONUÇ VE İSTEM    :Yenileme talebimizin kabulü ile taraflara duruşma
gününü bildirir davetiye tebliğine, yargılamaya kalındığı yerden devam
edilmesine karar verilmesini saygıyla vekaleten adına arz ve talep
ederiz. 28.01.2015 

  Davacı Vekili  

  Av.