Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        … … MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE 

DOSYA NO			: …./…. E.

DAVACI			: 

TC KİMLİK NUMARASI 	: 

ADRES			: 

VEKİLİ			: 

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES			: 

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI			: 

ADRESİ			: 

KONU	: Davacı tarafın …/…/… tarihli ıslah dilekçesine karşı
  beyanlarımızın sunulmasıdır.	

DAVA DEĞERİ 		: 

(Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda)

AÇIKLAMALAR		: 

1-) Müvekkilimiz, …/…/… tarihinde davacının murisinin
kullanmış olduğu bisiklete kullanmış olduğu arabasıyla çarparak
ölümüne sebebiyet vermiştir. (EK-1)

2-) Davacılardan … …., açmış olduğu destekten yoksunluk
tazminatı davasında …. TL. maddi tazminat ile ….. TL. manevi
tazminatın müvekkilimiz olan davalıdan tahsilini talep etmiştir.
Yargılama aşamasında …/…/…. tarihli dilekçe ile harcını da
yatırmak suretiyle destekten yoksun kalma talebini …. TL. olarak
ıslah etmiştir. (EK-2)

&

&

.

J

L

N

P

R

T

 

Ä

Æ

&inde bulunma zorunluluğumuz doğmuştur, zira davacıların murisinin
ölümüne neden olan trafik kazası ile müddeabihin artırıldığı
ıslah tarihi arasında … yıllık bir süre geçmiştir. 

4-) Dolayısıyla da ıslahla artırılan tazminat istemi yönünden
zamanaşımı süresi dolduğundan istemin reddi gerektiği
kanaatindeyiz.

HUKUKİ NEDENLER 	: 6100 S. K. m. 176, 177, 178, 179, 180, 181

HUKUKİ DELİLLER    	:

1-) …. tarihli trafik kazası tespit tutanağı

2-) …. tarihli ıslah dilekçesi

SONUÇ VE İSTEM		: Yukarıda açıklanan nedenlerle, …./…/….
tarihli ıslah dilekçesi ile artırılan dava konusun, zamanaşımı
süresinin dolmuş olması nedeniyle reddine karar verilmesini
müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ … 

EKLER:

1-) …. tarihli trafik kazası tespit tutanağı

2-) …. tarihli ıslah dilekçesi

      Davalı Vekili

							    		  Av.