Giriş yap
Kayıt ol

        İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

                                    
          Dosya No:…. E.

ISLAH İSTEYEN DAVACI		: 

VEKİLİ				: 

DAVALI				: 

VEKİLİ				: 

KONU				: Islah isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR			:

Davalı aleyhine kıdem, ihbar ve fazla çalışma(mesai) alacaklarına
ilişkin olarak Sayın Mahkemenizde …..Esas dosya numarası ile dava
açılmış ve dava dilekçesinde müvekkilimizin Kıdem Tazminatı
olarak 500 TL, İhbar tazminatı olarak 1.000 TL. ve mesai alacağı
olarak 100 TL. talep edilmiştir.

Yargılama içersinde bilirkişi incelemesi yapılmış, bilirkişinin
hazırladığı rapor dosyaya sunulmuştur. Bilirkişi raporunda kıdem
tazminatının net 12,326,49 TL., ihbar tazminatının net 3.200,74 TL,
Mesai ücretinin 39.816.35 TL ve yıllık ücretli izin alacağının
1.056.00 TL olduğu yönünde görüş bildirilmiştir.

Her ne kadar bilirkişi raporunda mesai ücreti alacağını 39.816.35
TL olarak belirlemişse de ıslah talebinde bulunduğumuz iş bu
dilekçe tarihinden geriye dönük beş yıllık mesai ücreti olan
23.01.2008 tarihinden itibaren hesaplanan) 21.796,00 TL mesai ücreti
alacağını ıslah etmekteyiz. 

Bilirkişi raporu doğrultusunda;

Kıdem tazminatına mahsuben………..: 12,326,49 TL

İhbar tazminatına mahsuben………….: 3,200,74 TL

Yıllık ücretli izin alacağına mahsuben.: 1,056,00 TL

Mesai ücreti alacağına mahsuben…….:21.796,00 TL

.

n

¨

Ú

%deriz.

Yukarıda belirtilen ıslah kalemleri yönünden kıdem tazminatının
tamamının fesih tarihinden itibaren en yüksek mevduat faizi
üzerinden, ihbar tazminatının 1000 TL’sinin dava tarihinden geriye
kalan 2.200,74 TL sinin ıslah tarihinden itibaren kanuni faizi
üzerinden, fazla mesai alacağı ve yıllık ücretli izin
alacağının tamamının ıslah tarihinden itibaren en yüksek banka
mevduat faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini saygılarımla
bilvekale arz ve talep ederim. 

SONUÇ VE İSTEK			: Yukarıda kısaca arz ettiğimiz nedenlerle
bilirkişi raporu doğrultusunda ıslah talebimiz dikkate alınarak,
fazlaya ilişkin talep ve dava hakkı saklı tutulmak sureti ile
Müvekkilin hak kazanmış olduğu kıdem tazminatına mahsuben
12.326,49 TL’nin fesih tarihinden itibaren işleyecek en yüksek
mevduat faizi ile birlikte(kanuni faizin altına düşmemek kaydıyla)
ihbar tazminatına mahsuben 1000 TL’nin dava tarihinden itibaren,
2.200,74 TL’nin ıslah tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle
birlikte, fazla mesai ücretine mahsuben 21.796.00 TL’nin ıslah
tarihinden itibaren işleyek en yüksek mevduat faiziyle ve yıllık
ücretli izin alacağına mahsuben 1.056 TL’nin ıslah tarihinden
itibaren işleyecek en yüksek mevduat faizi birlikte davalıdan
tahsiline karar verilmesini arz ve talep ederiz. 23.01.2013

								         			                      
   						                    DAVACI VEKİLİ

								     


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78