Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ....................................... MAHKEMESİ SAYIN
HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI	:	.......... ....................... (TC Kimlik No:
.................)

Adres: ...........................................

VEKİLİ	:	Av. ......................... ................... (TC Kimlik
No: ..............................)

Adres: ..................................................

Tel:........................ Fax:........................

DAVALI	:	......................... ..............................

Adres: ............................................

KONU	:	İsim Değiştirme Talebimizden İbarettir

DAVA DEĞERİ	:	................. TL

AÇIKLAMALAR	:

	

Müvekkil, ........ ili, ...... İlçesi, .... Köyü, Cilt .......,
Aile Sıra ......, Sıra No. .....’te nüfusa kayıtlı olup, ..... ve
......’den olma, ........ ili, .../.../.../ doğumludur.

Toplumda ismi ....... olarak bilinip söylendiği halde, nüfus
kaydında ismi ........ olarak yazılıdır. Bu durum karışıklıklara
neden olmaktadır. Müvekkilin nüfus kaydındaki adının da .......
olarak düzeltilmesi için bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER	:	Nüfus kayıtları ve sair yasal deliller.

		Tanık: .............., ........... Mahallesi,

	

HUKUKİ SEBEPLER	:	MK. md. 27 ve sair ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU	:	Yukarıda sunulan nedenler karşısında, müvekkilin
nüfus kayıtlarında .........olan isminin ..........olarak
düzeltilmesine ve bu şekilde nüfusa tesciline karar verilmesini
saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Av.