Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

      İhtiyati Tedbir Taleplidir.

................................MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE 

DAVACI :

VEKİLLERİ : Av.Oğuz TURGUT

DAVALI :

KONUSU                 :....... İcra Müdürlüğü’nün 2014/... E. Sayılı
dosyası ile icra takibine konu edilen işgal bedeli alacağı,avukatlık
ücreti ve noter ihtarname masrafıdolayısıyla    davalıya    borçlu
olmadığımızın tespiti ve icraya takibinin dava sonuçlanıncaya kadar
teminat karşılığı tedbir yoluyla durdurulması talebinden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR          :

1) Müvekkilim maliki bulunduğu, tapuda .....Parsel’de kayıtlı ve
  adresinde kain dükkanları yenilenen kira sözleşmeleri ile ve son
  olarak ..... başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile .......kiralamış
  bulunmaktadır.

2) Davalı taraf müvekkilime ve kiracısı ...YA ...Noterliği’nden ..tarih
  ve .. yevmiye sayısı ile keşide ettiği ihtarname ile, ana
  gayrimenkulün ortak mahalli olan ön bahçesinin kiracı ...tarafından
  işgal edildiğinden ve bu işgale müvekkilem tarafından rıza ve
  muvafakat edildiğinden bahisle, ortak mahal işgaline son verilerek
  eski hale getirilmesini işgalin sona erdirileceği tarihe kadar aylık
  ...TL işgal bedeli ödenmesini talep etmiştir.

3) Ortak mahal olan ön bahçenin kiracısı tarafından işgal edilmesine
  rıza ve muvafakati bulunmayan ,bu konuda bilgi sahibi dahi olmayan
  müvekkilemin keyfi olarak tahakkuk ve talep edilen aylık ..Tl
  tutarındaki işgal bedelini ödememesi üzerine bu defa,davalı
  tarafça,....İcra Müdürlüğü’nün 2014/.. E. sayılı dosyası ile,keyfi
  olarak tahakkuk ettirilen ...TL işgal bedeli alacağı, henüz hak
  edilmemiş ...TL avukatlık ücreti ve ... TL noter masrafı olmak üzere
  toplam ...TL’nın tahsili için sadece müvekkilem aleyhine icra takibi
  başlatılmıtır.

 Başlatılan icra takibi, müvekkilimin şehir dışında olması sebebi ile
 ödeme emrinin muhtarlığa tebliğ edilmesi,bu nedenle müvekkilimin
 tebligattan geç haberdar olması ve müvekkilimin 7 günlük yasal süre
 içerisinde itiraz hakkını kullanamaması sebebi ile kesinleşmiş
 bulunmaktadır.

4) DAVALI TARAF, İYİ NİYET VE DÜRÜSTLÜK İLKELERİNE AYKIRI OLARAK, EĞER
  İDDİALARI DOĞRU İSE KİRACI ...ALEYHİNE ELATMANIN ÖNLENMESİ VE
  ECRİMİSİL DAVASI AÇMASI GEREKİRKEN, KEYFİ OLARAK TAHAKKUK ETTİRMİŞ
  OLDUĞU İŞGAL BEDELİ,EVUKATLIK ÜCRETİ VE NOTER MASRAFINI SADECE
  MÜVEKKİLİM ALEYHİNE BAŞLATTIĞI İCRA TAKİBİNE KONU ETMİŞTİR.DAVALI
  TARAFIN ORTAK ALANI İŞGAL ETTİĞİNİ İDDİA ETTİĞİ SAKİNE SAKA ALEYHİNE
  İCRA TAKİBİ YAPMAMASI YA DA ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI AÇMAMASI
  ESASEN İDDİA EDİLEN İŞGALE DAVALI TARAFIN RIZA VE MUVAFAKAT
  ETTİĞİNİN AÇIK KANITI VE KARİNESİDİR.ZİRA İDDİALARI DOĞRU İSE ORTAK
  MAHAL OLAN ÖN BAHÇENİN ZİLYETLİĞİ KİRACI SAKİNE SAKA DA OLUP
  ,MÜVEKKİLİMİN BU ORTAK MAHALLE KİRACININ ELATMASI
  ,KULLANMASI,YARARLANMASI HUSUSUNDA YAZILI YA DA SÖZLÜ RIZA VE
  MUVAFAKATI BULUNMAMAKTADIR.DAVALI TARAFIN BU YÖNDEKİ BEYANLARI,
  HUKUKİ DAYANAKTAN YOKSUN OLUP EKLİ KİRA SÖZLEŞMESİNDEN GÖRÜLECEĞİ
  ÜZERE MÜVEKKİLİM KİRACIYA SADECE 1 VE 2 NOLU DÜKKANLARINI KİRALAMIŞ
  BULUNMAKTADIR.KALDI Kİ DAVALININ SADECE MÜVEKKİL ALEYHİNE İCRA
  TAKİBİ BAŞLATMASI VE KİRACI ASIL İŞGALCİ OLDUĞUNU İADDİA ETTİĞİ
  ZİLYET VE KİRACI SAKİNE SAKAYI İCRA TAKİBİNE KONU ETMEMESİ VE
  ALEYHİNE ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI AÇMAMASI İŞ BU DAVA KONUSU İCRA
  TAKİBİNDE HUKUKİ MENFAATİNİN OLMADIĞININ DA KARİNESİDİR.

 Ortak yere binanın onanmış projesine aykırı olarak tesis yapanlar veya
 ortak yerlere müdahale edenler ya da bağımsız bölümleri tahsis
 gayesine aykırı kullananların bu haksız eylemlerinden dolayı açılacak
 dava ve takiplerin muhatapları olması gerektiği hususu izahtan
 varestedir.

YASAL NEDENLER       : HUMK, BK.,K.M.K. ve İlgili Mevzuat

DELİLLER : ...İcra Müdürlüğü’nün 2014/14976 E., sayılı
dosyası,YönetimPlanı,kirasözleşmeleri,tanık,vs. her türlü yasal delil  

SONUÇ VE TALEP :

Arz edilen nedenlerle..........İcra Müdürlüğü’nün 2014/...... E. sayılı
icra takibine konu edilen ,keyfi olarak tahakkuk ettirilen ...TL işgal
bedeli alacağı, henüz hak edilmemiş ...TL avukatlık ücreti ve ...TL
noter masrafı olmak üzere toplam ....borçlu olmadığımızın tespitine,
dava sonuçlanıncaya kadar icra takibinin durdurulması konusunda ihtiyati
tedbir kararı verilmesini, yargılama giderlerinin karşı tarafa
yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla
değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat
olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini  talep ederiz.05.09.2014

  DAVACI VEKİLİ

Av.Oğuz TURGUT