Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

         

.... İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                                                                                        
…………

 

DAVACI : Ad- Soy ad-                                TC No:

Adres

VEKİLİ :

DAVALI : Ad- Soy ad                                  TC No:

Adres

DAVA : İşe iade talebimizin sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR :

1- Müvekkilim ,davalı şirkette …./…/…..tarihinden itibaren çalışmakta
olup, kendisi çalıştığı iş yerinde kalifiye bir elemandır.Ancak, davalı
işveren …/…/…. Tarihinde yapmış olduğu yazılı fesih ihbarnamesiyle ,
hiçbir neden  göstermeden müvekkilimin iş akdini feshetmiştir.İş akti
feshedilene kadar, müvekkilim iş yerinde gayet sorunsuz bir şekilde
hizmet vermiş, görevlerini eksiksiz ve en iyi şekilde yapmıştır. Fesih
ihbarnamesinde hiçbir sebep gösterilmemesi feshin haksız ve dayanaksız
olduğunun göstergesidir.

2-Müvekkilim , işverenin yanında çalıştığı süre boyunca son derece
verimli ve başarılı bir eleman olmuştur.Davalı işverenin müvekkilimin
çalıştığı dönemde müvekkilime hiçbir ihtarı veya memnuniyetsizliği
olmamıştır.Tam tersi, müvekkilim işe başladıktan sonra iş veriminde ve
üretimde artış olmuştur. İş yeri kayıtları ve müvekkilimin şahsi dosyası
incelendiği zaman  müvekkilimin çalışkanlığı,  performansı ve ne kadar
sorunsuz bir eleman olduğu anlaşılacaktır.

3-Müvekkilim davalı işverenin yanında çalıştığı verimli performansın
ödülünü , hiçbir sebep yokken işten çıkarılmakla almıştır. Müvekkilimin
işten çıkarılmasını gerektirecek hiçbir sebep yokken , hiçbir gerekçe
gösterilmeden işten çıkarılmış olması hukuka ve hakkaniyete aykırıdır.

4-Müvekkilimin haksız ve gerekçesiz olarak işten çıkarılmış olması ve
yeniden işine dönmesi için iş bu işe iade davasını açma mecburiyeti
doğmuştur.

 

DELİLLER : …/…/…. Tarihli fesih ihbarnamesi Müvekkilimin iş yeri şahsi
dosyası, SGK sicil dosyası ve SGK Kayıtları, bilirkişi incelemesi, tanık
ve her türlü yasal delil.

 

HUKUKİ SEBEPLER : İş Kanunu ve ilgili mevzuat.

 

İSTEM SONUCU : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle davamızın
kabulü ile maddi ve manevi tazminat , kıdem ve ihbar tazminatı ile diğer
alacak davası açma hakkımız saklı kalmak kaydıyla;

-  Davalı işverenin müvekkilin işten çıkarılmasına yönelik …/…/….
  Tarihli fesih ihbarnamesinin haksız ve hukuka aykırı olduğunun
  tespiti ile müvekkilimin işe iadesine,

-  İş akdinin feshinin  geçersizliğinin tespiti kararı ile birlikte İş
  Kanunu’nun 21 .maddesi gereğince işverenin işçiyi 1 ay içerisinde
  işe başlatmasına, başlatmaması halinde müvekkil işçiye 8 aylık
  ücreti tutarında tazminat ödenmesine,

-  Kararın kesinleştirilmesine kadar çalıştırılmadığı süreler için
  müvekkil işçiye 4 aylık ücret ve diğer tüm haklarının ödenmesine,

-  Yargılama giderleri ve ücreti vekaletin davalı üzerinde
  bırakılmasına karar verilmesini vekil olarak saygı ile arz ve talep
  ederim.

 

Davacı Vekili

Av………….