Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.(UEDAŞ)

GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Çırpan Mah.Stadyum Cad. No: 40 Osmangazi / BURSA

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.(UEDAŞ)

BİGA İŞLETME KOORDİNATÖRLÜĞÜNE

Sakarya Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi No:2 Biga/ÇANAKKALE

DİLEKÇEYİ VEREN

DAVACI :

KONUSU : Kesinleşmiş mahkeme kararı mucibince işe başlatılmam için
müracaatımdır.

AÇIKLAMALAR :

1-Aleyhinize açmış olduğum işe iade davası sonucunda Biga Asliye Hukuk
Mahkemesi(İş mahkemesi sıfatıyla)23.02.2014 Esas No : 2012/521
Esas,Karar No: 2014/201 ilamı ile ;

1- Davanın kısmen kabul kısmen reddi ile ;

2- Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE,

3- Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence
süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat
miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren
davacının 4 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,

4- Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı
halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4
aya kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE,

Karar verilmiştir. Mahkeme kararı Yargıtay'ca onanarak kesinleşmiştir.

Mahkemece bu husus EK'te sunduğum karardan da anlaşılacağı üzere
"Mahkememizden verilen işbu 23/01/2014 tarihli hükme karşı, davalı
vekilince 28/01/2014 tarihinde süre tutum dilekçesi verildiği, gerekçeli
kararın davacı vekiline 05/03/2014 tarihinde, davalı vekiline 05/03/2014
tarihinde tebliğ olunduğu, davacı vekilinin 25/02/2014 havale tarihli
dilekçesi ile temyiz ettiği, davalı vekilinin 07/03/2014 tarihinde
gerekçeli temyiz dilekçesini temyiz ettiği ve vaki temyiz üzerine
dosyanın Yargıtay 9. Hukuk Dairesine gönderildiği, Yargıtay 9. Hukuk
Dairesinin 23/12/2014 tarih ve 2014/22244 Esas 2014/39652 Karar sayılı
ilamı ile hükmün onanmasına karar verildiği Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin
onama ilamının davacı vekiline 19/02/2015 tarihinde, davalı vekiline
16/02/2015 tarihinde tebliğ olunduğu, tarafların süresi içerisinde karar
düzeltme talebinde bulunmadıkları anlaşıldığından hükmün 07/03/2015
tarihinde kesinleştiği tasdik olunur. 17/03/2015 şeklinde şerh yazılarak
tarafıma 02.02.2015 tarihinde tebliğ edilmiştir.

2-4857 sayılı İş Kanunumuzun 21/5.fıkrası "İşçi kesinleşen mahkeme veya
özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak
için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. İşçi bu süre içinde
başvuruda bulunmaz ise, işverence yapılmış olan fesih geçerli bir fesih
sayılır ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur."

Hükmünü amirdir.

Biga Asliye Hukuk Mahkemesi(İş mahkemesi sıfatıyla) nin 23.02.2014 Esas
No : 2012/521 Esas,Karar No: 2014/ ilamı gereğinin yapılmasını İŞE
İADEMİN SAĞLANMASINI,İŞE BAŞLATILMAMI saygı ile arz ve talep
ederim……./03/2015

Dilekçeyi Veren

EKİ :

Biga Asliye Hukuk Mahkemesi(İş mahkemesi sıfatıyla)13.02.2014

Esas No : 2012/520 Esas,Karar No: 2014/201 sayılı kesinleşme şerhli

ilamı fotokopisi

İSMAİL BEY dilekçeden 3 suret yazdırın

İmzalayın//POSTA İLE GÖNDERİRKEN TARİH KISMINI …… DOLDURUN

1 sureti Bursa'ya iadeli taahhütlü aps olarak (dilekçede yazdığım
adrese)PTT den gönderin PTT ce verilecek barkod no.sunu bize bildirin

1 sureti biga işletmesine verin

1 suretine biga işletme müdürlüğü evrak teslim alındı deyip kayıt
no.sunu yazıp kaşeleyip size versin sen de evrakı sakla

Görüşmek üzere24.03.2015

Av.Remzi SULHAN