Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          __________________________________________________________________________________

BAKIRKÖY 29.NOTERLİĞİNE 
İŞE İADE TALEBİNDE
BULUNAN

İHTAR EDEN  :

VEKİLİ  :

MUHATAP  :

KONU : İşe iade talebi ve müvekkilin haklarının ödenmesi ihtarı
hakkındadır.
AÇIKLAMALAR

Sayın muhatap; müvekkil tarafından aleyhinize Bakırköy 16.İş
Mahkemesinin 2014/9680 esas, 2014/26456 karar sayılı dosyasıyla ikame
edilen işe iade davasında, “davanın kabulüne, feshin geçersizliğine,
davacının işe iadesine, davacının yasal sürede başvurusuna rağmen,
işverenin süresi içerisinde işe başlatmaması halinde ödenmesi gereken
tazminat miktarının takdiren davacının 5 aylık brüt ücret tutarı olarak
belirlenmesine, davacının işe iadesi için işverene süresi içerisinde
müracaatı halinde kazanılacak olan 4 aya kadarki ücret ve diğer
haklarının davacıya ödenmesine” karar vermiştir.

Bakırköy 16.İş Mahkemesi 11/09/2014 tarihli ONAMA ilamıyla
kesinleşmiştir. Müvekkil herhangi bir işte çalışmamakta olup çalışmaya
hazır durumdadır. Bu sebeplerle süresi içerisinde başvuruda bulunarak
işe iade talebinde bulunmak ve müvekkilin hak ettiği ücretlerin
tarafımıza ödenmesini talep etmek gerekmiştir.

Bu sebeplerle, kesinleşmiş mahkeme kararı doğrultusunda;
1 ) İşe iade talebinde bulunduğumuzu, müvekkilin işbu ihtarın tarafınıza
tebliğinden itibaren gecikmeksizin ve her durumda en geç 1 aylık yasal
sürede işe başlatılmasını,
2 ) İş bu ihtarın tarafınıza tebliğinden itibaren en geç 3 gün içinde
müvekkilin 4 aylık ücret ve diğer haklarının yasal faiziyle birlikte
müvekkilin Halkank A.ŞIban nolu hesabına yatırılmasını,
3 ) Ayrıca, işbu ihtarın tarafınıza tebliğinden itibaren müvekkilin
yasal sürede işe başlatılmaması halinde derhal, müvekkilin 5 aylık brüt
ücret tutarının yasal faiziyle birlikte müvekkilin Halkank A.Ş.
Gayrettepe Şubesi, Iban nolu hesabına yatırılmasını tarafınıza ihtar
ederim. 13.11.2014
İhtar Eden

Vekili