Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        ......... NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİNE

DAVACI		: .....

VEKİLİ		: Av.Nesrin ÖZKAYA & Av. Canan YIRGIN YILMAZ 

				-Adres Antettedir-

DAVALI		: ...........

KONU		: Fazlaya ilişkin her türlü talep ve dava hakkı saklı kalmak
kaydı ile yapılan fesih işleminin geçersizliğine, işe iade, işe
iade gerçekleşmediği takdirde 8 aylık brüt ücret tutarında işe
başlatmama tazminatı ve ayrıca fesih işleminin yapıldığı
tarihten verilecek kararın kesinleşmesine kadar geçen süreye
ilişkin 4 aylık brüt ücret tutarında boşta geçen süre ücreti ve
sosyal hakların belirlenmesi talebidir

AÇIKLAMALAR

1. Davacı ......... yıldır davalı şirkette çalışmış olup 
........... olarak çalışmaktayken ve emekliliğine de çok az bir
süre kalmışken iş sözleşmesi ......... tarihi itibariyle ve haklı
neden olmadan fesih edilmiştir. Bu fesih ihbarı davacının
rahatsızlığı dolayısı ile istirahatlı olduğu dönemde
yapılması da davalı işverenin kötü niyetini ortaya koymaktadır.

2. Bu fesih işlemine karşı her türlü hakkın saklı olduğunu,
feshin haksız olduğunu bildirmek için davalı şirkete
..........Noterliğinin ............. yevmiye numarası ile ihtar
çekilmiş ve davalı şirket ........... tarihli ..........
Noterliğinin ........ yevmiye no.su ile cevap vermiş ve hakediş hesap
cetveli gönderilmiştir (EK-A).

 

3. Davacı, davalı şirkette çalıştığı dönemde yılda
.............. maaş almaktaydı. Yıllık maaş miktarı: ........... x
.........= ......... TL olup bu durumda aylık gelir ........ TL
olmasına rağmen davacının hesabına yatırılan kıdem tazminatı
................ TL üzerinden hesaplanmıştır. 

4. Davalı işverende çalışan kişi sayısı 4857 sayılı kanununa
göre iş bu davanın kabulü için aranan sayının üzerindedir. 

5. Davacının çalıştığı süre içerisinde iş akdinin haklı ve
geçerli bir sebeple feshine neden olabilecek herhangi bir davranışı
olmamıştır. Davacıya işi ile ilgili herhangi bir ihtar ya da uyarı
yazısı tebliğ edilmemiştir. İş akdi davalı işveren tarafından
hiçbir sebep gösterilmeksizin ve haksız olarak hukuka aykırı bir
şekilde sonlandırılmıştır. Fesih sebebi açık ve kesin olarak
belirtilmesi gerekirken belirtilmemiştir. Yasanın bu emredici
kuralına uygun olmayan bir feshin geçerli nedene dayanmadığı kabul
edilmelidir.

 

\

^

²

¶

¸

Ê

 hk)

hk)

 hk)

hk)

hk)

gdk)

gdk)

 lirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin
yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin
veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak
zorundadır. Yargıtay içtihatlarında haksız fesihlerde işe iade
kararı verilmektedir.

 T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ, E. 2007/9190, K. 2007/9879,T.
9.4.2007 tarihli kararda;".... Dosya içeriğine göre,
...sözleşmesinin feshini gerektiren geçerli nedenler davalı işveren
tarafından kanıtlanmadığından, davacının iş sözleşmesinin
feshinin geçerli nedene dayanmadığı anlaşılmaktadır. Mahkemece
feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesi
yerindedir. ... Dairemizin istikrar kazanan uygulaması gereği, işe
başlatmama tazminatının işçinin kıdemi, fesih nedeni gibi olgular
dikkate alınarak yasal sınırlar içinde belirlenmesi gerekir. 

HUKUKİ DELİLLER	: Karşı tarafın sunduğu deliller ve ortaya
çıkacak yeni vakıalara karşı delil sunma hakkımızı saklı
tutarak; İş yeri Kayıtları (celbi talep olunur), Sosyal Güvenlik
Kurumu Kayıtları, Taraflar Arasındaki Hizmet Sözleşmesi, Maaş
Bordosu, ihtarnameler, her türlü kanuni delil. 

HUKUKİ SEBEPLER	: 4857 Sayılı İş Kanunu, 5521 Sayılı İş
Mahkemeleri Kanunu,içtihatlar, doktrin, HMK ve sair ilgili mevzuat
hükümleri 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle, fazlaya
ilişkin her türlü talep ve dava hakkım saklı kalmak koşul ve
kaydı ile, 

	1. Yapılan FESİH İŞLEMİNİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİNE, 

	2. Davacının aynı işe, aynı görev tanımı ve unvanı ile özlük
haklarında herhangi bir değişiklik olmaksızın İADESİNE, 

	3. İşe İade kararına uyulduğu veya uyulmadığı durumlarda
davacıya fesihten itibaren boşta geçen süreye ilişkin 4 AYLIK BRÜT
ÜCRET VE SOSYAL HAKLARIN BELİRLENMESİNE, 

	4. İşe İade kararına uyulmadığı takdirde iade kararına
aykırılıktan dolayı 8 aylık brüt ücret tutarında "İŞE
BAŞLATMAMA TAZMİNATINA" hükmedilmesine,

	5. Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalıya
yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.
......../........../

						 

EKLER : 

EK-1:Davalı şirketin noter ihtarına cevabı

EK-2:Fesih ihbarı

EK-3:Vekaletname

 PAGE  \* MERGEFORMAT 3