Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     İSKENDERUN

NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

Davacı :

Vekili :

Davalı :

Dava :Feshin Geçersizliği (İŞE İADE)

D.Konusu :Feshin geçersizliği ile müvekkilin işe iadesine ve
çalıştırılmayan süre için dört aylık ücretinin ve sekiz aylık ücreti
tutarından az olmamak üzere iş güvencesi tazminatının belirlenmesine
karar verilmesi istemidir.

Açıklamalar :

1- SGK Sicil No ile davalı işyerinde 15.08.1998 tarihinden itibaren
davalı şirket nezdinde ,belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan
müvekkilimin iş akdi , işverence tazminatların ödeneceği bildirilerek
04.08.2015 tarihinde feshedilmiştir. (Ek-1 Fesih bildirimi)

2-Müvekkilim , davalıya ait işyerinin ……………….Müdürlüğü’nde “…… İşçisi”
olarak çalışmıştır.

3-04.08.2015 tarihli fesih bildiriminde , işyerinde istihdam fazlası
olduğu , tüm eğitimler verilmesine ve imkanlar oluşturulmasına rağmen
şirketin ihtiyacı olan yeni iş gücü gereksinimlerini karşılayamaması ,
teşvikle işten ayrılmayı kabul etmemesi ve performans durumu gerekçe
gösterilerek 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. Maddesi uyarınca feshedildiği
bildirilmiştir.

4-Davalı işverence yapılan fesih geçerli bir nedene dayanmamaktadır.
İşverenlikçe , fesih sebebi olarak ileri sürülen gerekçeler , davacının
iş akdinin sonlandırılmasını gerektirecek nitelikte geçerli bir neden
olmadığı gibi , tamamen keyfi , kötü niyetli ve hukuka aykırı bir
işlemdir. Şöyle ki :

-  Davalı şirket, sektörde , Türkiye’nin üretim ,satış ve kar bazında
  en yüksek kapasiteye sahip on firması arasındadır.

-  Davacının performans durumu düşük olmadığı gibi ,düşen bir seyir de
  izlememiştir. Bu konuda daha önce işyerinin performans hedefleri
  kendisine tebliğ edilmemiş , performansı konusunda işyerinden veya
  amirlerinden herhangi bir şikayet veya yazılı bir uyarı almamıştır.
  Kaldı ki , davalı işyerinde objektif ,bilimsel ölçüde ve Yargıtay’ın
  kabul ettiği nitelikte bir değerlendirme sistemi yoktur.

-  İşyerinde istihdam fazlası olduğu iddiası, tamamen yersiz olup
  gerçeği yansıtmamaktadır. Davalı işyerine Eylül 2014 ayı içinde
  yaklaşık 330 işçi ve sonraki aylarda da yeni işçi alımı yapılmış ve
  halen de yeni işçi alınmaya devam etmektedir.

-  İşveren yönetim hakkını kötüye kullanmış , MK.’nun 2.maddesindeki
  dürüstlük kuralına aykırı olarak ve keyfi bir şekilde hareket
  etmiştir.

a-Davalı işveren tarafından tek taraflı olarak önceden belirlenmiş
listeye göre 129 işçinin işine son verilmiştir.

(Ek-3 İşverenlikçe iş akdinin feshine karar verilen 129 kişilik liste)

b-İş akdi feshedilen davacı ve diğer işçilerin hangi kritere göre ve
neye dayalı olarak seçildiği belli değildir.

-  Davalı işverenin asıl ve gizli niyeti , işyerinde daha önce yetkili
  olan ve TİS’in tarafı olan sendikanın yetkili sendika olmaktan
  çıkartılması (işyerinde sendikanın yetki için yeter sayıya
  ulaşmasını engellemek için Eylül 2014 te işyerine 330 personel
  alınmış ve çoğunluğa sahip ….. Sendikası’na üye olan işçiler baskı
  ve işten atılma tehdidi ile muhalif ………. Sendikası’na geçiş yapmaya
  ve üye olmaya zorlanmıştır) ve işyerinin sendikasızlaştırılarak ,
  işçilerin şimdiye kadar TİS ile kazanılmış olan haklarının gaspı ile
  yok edilmesinden ibarettir.

-  İşveren , sayısını ve kimliğini tek taraflı olarak önceden
  belirlediği ,iş akdinin feshedilmesine karar verdiği bu işçilere ,
  psikolojik baskı uygulayarak hukuk ve irade dışı bir şekilde önceden
  hazırlanmış matbu istifa dilekçelerini imza etmeye zorlamış , kabul
  etmeyenin ise iş akdini feshetmiştir.

5-Davalı işveren , uygulamada ve Yargıtay kararları ile de kabul edilen
“Feshin Son Çare Olması” ilkesine uygun davranmamıştır. İş akdinin
feshinden önce işverenin , işçinin başka bir birimde değerlendirilip
değerlendirilmeyeceğini de öngörmeksizin , doğrudan iş akdinin feshi
yoluna gitmesi , bu ilkeye aykırı davranıldığını da göstermektedir.

6-Davacının iş akdinin feshi ile işçinin savunması alınması birlikte
aynı gün içinde aynı anda yapılmıştır. Fesih bildirimiyle birlikte veya
fesihten sonra savunma istenmesi feshi geçersiz kılar. Keza, ihbar önel
süreleri içinde savunma alınması da feshin geçersiz olması sonucunu
doğurur.

Dolayısıyla sırf bu durum bile , yapılan feshin usulüne uygun olarak
geçerli bir şekilde yapılmadığını göstermektedir. İş Kanunu’nun iş
güvencesi kapsamında getirdiği 19. maddede yer alan usul hükümleri
feshin geçerlilik koşuludur. Bu sebeple bu hükümlere uyulmaması , işe
iade davasında esasa girilmeden önce ,feshin usule aykırı olması
nedeniyle feshin geçersizliğine ve davanın kabulüne karar verilmesi
gerekmektedir.

7-Davalı işverence ,tek taraflı olarak 129 işçinin  işine son verildiği
halde 4857 sayılı Kanun’un un 29. Maddesinde düzenlenen toplu işçi
çıkarma usullerine de uygun davranılmamıştır.

8-Fesih sebebi , 4857 sayılı İş Kanunu’nun 19/1. Madde kapsamında açık
ve kesin bir şekilde belirtilmemiş , üstü kapalı, muğlak ifadeler
kullanılmıştır. Müvekkilimin şirketin yeni işgücü ihtiyacını (kaldı ki
böyle bir ihtiyaç da yoktur.)ne yönde karşılamadığı somut ve açık bir
şekilde ortaya konulmamıştır.

8-Sonuç olarak , davalı işverence yapılan fesih , hem biçim , hem de
içerik yönünden geçerli bir feshin şartlarını taşımamaktadır. Bu nedenle
İş Kanunu’nun 21. Maddesi uyarınca söz konusu feshin geçersizliğine ve
davacının işe iadesine , çalıştırılmayan dört aylık ücretinin ve buna
bağlı diğer haklarının ödenmesine ve yasal sürede başvurmasına rağmen
işe başlatılmaması durumunda sekiz aylık ücreti tutarından az olmamak
üzere davacıya tazminat ödeneceğinin belirlenmesine karar verilmesi için
işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

Hukuksal Nedenler :4857 sayılı İş Kanunu 19.20.ve21. maddeleri , HMK ve
ilgili yasal mevzuat.

Kanıtlar :

1-İşyeri özlük dosyası (İşyerinden celbedilecektir.)

2-SGK sicil dosyası (SGK’dan celbedilecektir.)

3-İş Gücü Çizelgeleri (Ağustos2014-Ağustos 2015 arası) (İşkur’dan
celbedilecektir.)

4-Performans Değerlendirme Belgeleri (İşyerinden celbedilecektir.)

5-Fesih Bildirimi (Ek-1’de sunulmuştur.)

6-Tanık Beyanları

7-Sair yasal delil.

Sonuç ve İstem : Yukarıda açıklanan nedenlerle ve İş Kanunu’nu 21.
maddesi gereğince Davamızın Kabülü ile ,

1-Davalı işverence yapılan FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE
İADESİNE ;

2-İşe iade kararının kesinleşmesinden itibaren yasal sürede başvuru
halinde, DAVACININ çalıştırılmayan dört aylık ücreti ve diğer haklarının
ödenmesi gerektiğinin belirlenmesine ;

3-Davacının yasal sürede başvurusuna rağmen , işverenin süresi içinde
işe başlatmaması halinde , ödenmesi gereken tazminat miktarının
DAVACININ sekiz aylık ücreti tutarından az olmayacak şekilde
belirlenmesine ;

4-Yargılama gideri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar
verilmesini saygılarımla dilerim.

DavacıVekili

Eki:

1-Fesih Bildirimi

2-Vekaletname