Giriş yap
Kayıt ol

        ADLİ MÜZAHERET TALEPLİDİR.

BAKIRKÖY NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :

ADRES :

VEKiLi :

ADRES :

DAVALI :

ADRES :

ΚΟΝU : İşe iade talepli dava dilekçemizdir.

 AÇIKLAMALAR

1- Müvekkilim davali işyerinde 14.03.2012-20.09.2012 tarihleri arasinda
hizmet vermistir.

2- 20.09.2012 tarihinde muvekkil “ortalama olarak benzer işi görenlerden
daha az verimli çalışma” ve “İşçinin yetersizliğinden kaynaklanan
sebepler” bulunduğunu bildiren bir fesih bildirimi verilmek suretiyle
işten çıkarılmıştır.

3- Müvekkilin iş akdinin feshedilmesi hakkında savunmasi alınmamış,
kendisine basitçe yazılı bir bildirim yapılmakla yetinilmiştir.

İşveren fesih bildiriminde feshin İş Kanunumuzun 18. maddesine
dayandığını belirtmekte hemde iş akdinin HAKLI NEDENE istinaden
feshedildiğini beyan etmektedir. Bu durum feshin usulsüzlüğünü ve
artniyet barındırdığını başkaca bir şeye gerek kalmaksızın ortaya
koymaktadır.

Feshin 18. maddeye göre yapılmasına karşın bildirim sürelerinden yahut
buna ilişkin ücretten bahsedilmeyişi de artniyete işaret eden bir başka
husustur.

Feshe dayanak somut bir olay yahut durumdan bahsedilmemiştir. Savunma
alınmamasının nedeni, savunulacak bir kusurun bulunmayışındandır.
Yönetim yetkisinin bu denli keyfi kullanılması kabul edilemez.

4- İş Kanununun 18. Maddesi çok açıktır. Bu hükme göre işveren fesih
için işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin ,
işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe
dayanmak zorundadır.

Ancak dava konusu bu fesihte işveren kanunda sayılan nedenlere
dayanmamıştır. Ayrıca performans düşüklüğünün tespiti için aynı
işyerinde benzer işte çalışan diğer işçilerin performans değerleri ile
müvekkilin değerlerinin karşılaştırılması gerekmektedir. Aksi halde
müvekkilin performans düşüklüğünden bahsetmek mümkün degildir.
İşverenler performansın düşüklüğünü iddia etse de , performansın
yükseltilmesi için herhangi eğitim, geliştirme çabasina girmemiştir.

5-İş hukukunda genel ilke yazılılığın geçerlilik değil, ispat şartı
olmasına karşın, iş güvencesi kapsamında fesih usulü İş Kanununun 19.
maddesinde geçerlilik koşulu olarak düzenlenmiştir. Bunda ki amaç
bilindiği üzere işe iade davasında yargılama açısından belirliliği
sağlamaktır. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi m. 21\1’deki düzenlemeden hareket
ederek 19. maddedeki fesih usulüne uyulmamasının yaptırımını haklı
olarak feshin geçersizliği olarak kabul etmektedir.

Müvekkilin iş akdinin hiçbir neden gösterilmeden sadece yetersiz olduğu
söylenerek savunması dahi alınmadan feshedilmesi neticesinde işbu davayı
açma zorunluluğu doğmuştur.

Müvekkilin iş akdinin feshini geçerli kılan bir durum ve haklı bir neden
bulunmadığından

a) İş akdinin feshinin geçersizligine ve davacının eski işine iadesine,

b) Mahkemece verilecek işe iade karari kesinleşinceye kadar geçecek
  süre için 4 aylık süreye ilişkin ücret ve diğer haklarının,

c) Mahkemece verilecek işe iade kararına davalılar tarafından
  uyulmaması halinde feshin kötüniyetli olduğunun dikkate alınması 8
  aya kadar ücreti tutarında tazminatın ödenmesini talep etme
  zorunluluğu doğmuştur.

Bunlarla beraber müvekkil, iş akdi feshedildikten sonra çalışma
hayatından doğan haklarının kendisine (dava tarihi itibariyle)
ödenmeyişi ve başkaca bir geliri bulunmaması nedeniyle maddi olarak aciz
düşmüş bulunmaktadır. Adli Müzaheretten yararlandırılması da
taleplerimiz arasındadır.

HUKUKİ SEBEPLER : 4857 sayılı İş Kanunu ve sair yasal mevzuat.

DELİLLER : İsyeri ssk kayıtları, özlük dosyası, banka kayıtları, maaş
bordrosu, tanık anlatımı, görev yeri çizelgeleri ve ilgili tüm sair
deliller.

NETİCE VE TALEP :

Öncelikle işyeri yöneticilerinin keyfi uygulamaları neticesinde işsiz
kalmış ve çalışma hayatından doğan alacakları kendisine henüz ödenmemiş
müvekkilin Adli Müzaheret müessesesinden yararlandırılmasına,

1. İş akdinin feshinin geçersizliğine ve davacının eski işine iadesine,

2. Mahkemece verilecek işe iade karari kesinleşinceye kadar geçecek
  süre için 4 aylık süreye ilişkin ücret ve diğer haklarının,

3. Mahkemece verilecek işe iade kararına davalılar tarafından
  uyulmaması halinde feshin kötüniyetli olduğunun dikkate alınması 8
  aya kadar ücreti tutarında tazminatın ödenmesini talep etme
  zorunluluğu doğmuştur.

4. Yargılama masrafları ve avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine,
  karar verilmesini vekaleten saygıyla talep ederim.

 Av. BİLGİN

 Davacı Vekili

EK : - Fesih Bildirimi

-  İş Akdi

-  Fakirlik Kağıdı

-  Vekaletname Sureti

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78