Giriş yap
Kayıt ol

        ……. NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE

DAVACI :……………….– TC NO: ……

………

VEKİLİ : AV.

DAVALI : ……… ANONİM ŞİRKETİ -……

….

DAVA KONUSU :Davacı müvekkilin her türlü fazlaya ilişkin dava ve talep
hakları saklı kalmak kaydı ile haksız yere işten çıkartılan müvekkilin
fesih işleminin geçersizliğine, işe iadesine, işe iade gerçekleşmediği
takdirde 8 aylık brüt ücret tutarında işe başlatmama tazminatına ayrıca
fesih işleminin yapıldığı tarihten beri işleyen süreye ilişkin 4 aylık
brüt ücret tutarında boşta geçen süre ücreti ödenmesinin tespiti
taleplerimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

Davacı müvekkil, …….. tarihinde …… A.Ş’de mağaza sorumlusu olarak
çalışmaya başlamıştır. ‘Mağaza sorumlusu’ olarak çalıştırıldığı işinden
…… tarihinde bildirimsiz ve tazminatsız olarak ayrıca hiçbir haklı sebep
gösterilmeden ihtarname ile çıkartılmıştır. (Ek-1 Müvekkilin İş Akdinin
Feshedildiği İhtarname). Davalının, müvekkili işten çıkarması için
hiçbir haklı nedeni bulunmamaktadır. Zira ihtarnamede gösterilen
sebeplerin aslı yoktur, bu ihtarlar davacı müvekkili işten çıkarmada
haklıymış gibi göstermek için usulen çekilmiş ihtarnamelerdir. Davacı
müvekkilin işten çıkartılmadan önceki aylık son brüt maşı SGK
kayıtlarına göre …… TL’dir. (Ek-2 SGK Hizmet Dökümü)

Dava gerekçelerimiz ile taleplerimizi sayın mahkemeye 2 ana başlık
halinde sunuyoruz:

1. DAVALININ SORUMLULUĞU AÇISINDAN:

Davalı, müvekkili işten çıkarmak için müvekkile defalarca …-… tarihleri
arasında aslı olmayan ihtarlar çekmiştir. Müvekkil de haksız ve art
niyetli olarak tutulmuş bu tutanaklara karşı … tarihinde cevap vermiş
ayrıca bu tutanakları düzenleyen ……… hakkında şikayetlerini
bildirmiştir. Bunun üzerine davalı şirket harekete geçmeden, müvekkilin
bu cevabını dikkate almadan tamamen kötü niyetli olarak müvekkilin iş
akdini feshetmiştir. Müvekkile karşı sergilenen bu tutumdan da
anlaşılacağı üzere müvekkile işten çıkması için mobbing uygulanmıştır ve
müvekkil de işten çıkmayınca sanki haklı neden varmış gibi gösterilmeye
çalışarak müvekkilin iş akdi haksız olarak feshedilmiştir. Oldukça yoğun
ve ağır şartlarda çalışan müvekkil tüm bu özverisine ve emeğine rağmen
hiçbir cezası da olmadığı halde …… tarihinde ihtarname ile tabiri caizse
işten atılmıştır. Müvekkile herhangi bir geçerli sebep gösterilmemiştir.
Zira müvekkil hakkında tutulan tutanaklar gerçeğe aykırıdır. Biz bu
tutanakları ve müvekkilin bu tutanaklara verdiği cevabı sayın mahkemeye
sunuyoruz. (Ek-3 Müvekkil Hakkında Tutulan Tutanaklar Ve Müvekkilin
Yazmış Olduğu Cevap) Bu şirketin eksik personelle ve çok yoğun bir
şekilde çalıştığı aşikardır. Üstelik tüm bu tempoya rağmen müvekkile
bölge sorumlusu …….. tarafından sürekli psikolojik baskı yapılmıştır.
Müvekkil de bu baskı altında kalmak istemediği için müvekkille daha çok
uğraşılmış, müvekkil hakkında sürekli aslı olmayan tutanaklar
tutulmuştur. Tutanaklarda müvekkilin sakal traşı olmadığı, mağaza
düzenini sağlayamadığı, fire prosedürünü uygulamadığı gibi aslı olmayan
gerekçelere dayanmışlardır. Aksini kabul etmemekle birlikte mağazada
eksik personel çalışmasından kaynaklanan yoğunluk ve zaman zaman mağaza
düzeninin sağlanamamış olması müvekkile kusur olarak yüklenmeye
çalışılmıştır. Müvekkil, her zaman gerekli gayret ve özeni göstererek
çalışmaya devam etmek istemiş ancak buna fırsat verilmemiştir. Müvekkile
sürekli mağaza değiştirterek ve son olarak da müvekkili yıldırmak için
tabiri caizse evinden en uzak yere sürerek mobbing uygulamışlardır.
Ancak müvekkil tüm bunlara rağmen işinde çalışmaya devam etmek isteyince
de müvekkili haksız yere işten çıkartılmıştır.

2. İŞE İADE TALEPLERİMİZ AÇISINDAN:

Davacı müvekkil …….. tarihinden beridir davalı …… A.Ş ‘de sigortası ve
maaşı karşılanarak “mağaza sorumlusu” sıfatı ile çalışmaktadır.
Çalıştığı dönem müddetince hiçbir sorun çıkarmayan müvekkil davalı
şirkette çalışanlar ile aynı işte ve aynı şartlarla çalışmaya devam
edegelmiştir.

Davacı müvekkilin çalıştığı dönem itibariyle davalı işverende çalışan
kişi sayısı 4857 sayılı kanunun ilgili maddesinde iş bu davanın kabulü
için aranan sayının üzerindedir.

Üstelik sadece müvekkil değil aynı şekilde çalışan birçok arkadaşı da
aynı muameleye maruz kalmıştır. Tamamen keyfi olarak yapılan işten
çıkarmalar için hiçbir hukuka ya da kanuna uygunluk bulunmamaktadır.
Ayrıca işveren açısından iş akdini feshetme son çare olmalı iken,
müvekkilin kötü niyetli olarak iş akdi feshedilmiştir.

-  İş akdinin feshi son çare olmalıdır.

İş akdinin feshinin geçerli olduğunu iddia eden işveren bu feshin son
çare olduğunu da ispat etmelidir. Feshin son çare olması ilkesi Yargıtay
kararlarında son derece açık şekilde tanımlanmıştır.

Örneğin Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2006/36997 E., 2007/8174 K. Sayılı
22.03.2007 tarihli ilamında bu ilke aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır;

“Öte yandan, işletme gerekleri ile varılmak istenen hedefe fesihten
başka bir yolla ulaşmak mümkün ise fesih için geçerli bir nedenden söz
edilemez. Fazla çalışmalar kaldırılarak, işçinin rızası ile esnek
çalışma biçimleri getirilerek, işçiyi başka işte çalıştırarak ya da
meslek içi eğitime tabi tutarak ve kısa çalışma ile amaca ulaşma olanağı
var iken feshe başvurulmaması gerekir. Kısaca, “fesih son çare
olmalıdır” (ultima ratio) ilkesi gözetilmelidir.”

Tüm bu sebeplerle İş bu davanın tespit, işe iadesi, tazminat ve boşta
geçen süreye ilişkin ücret talepli olarak tarafımızca 4857 sayılı İş
Kanunun 20. ve 21. maddesi gereğince kanuni süresi içinde davacı
müvekkili hiçbir gerekçe göstermeden davalı aleyhine açılması zaruriyeti
hâsıl olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER :

Karşı tarafın sunacağı tanıklara, tüm delillere karşı delil sunma
hakkımız saklı kalmak kaydıyla, işyeri özlük dosyası, arabuluculuk
anlaşamama tutanağının aslı, fesih bildirimi, tanık, bilirkişi, yemin,
isticvap vs. tüm yasal deliller

NETİCE VE TALEP :

Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle, fazlaya ilişkin her türlü talep
ve dava hakkımız saklı kalmak koşul ve kaydı ile;

-  Yapılan fesih işleminin geçersizliğinin tespitine,

-  Müvekkilin aynı işe, aynı görev tanımı ve unvanı ile özlük
  haklarında herhangi bir değişiklik olmaksızın iadesine,

-  İşe iade kararına uyulduğu veya uyulmadığı durumlarda fesihten
  itibaren boşta geçen süreye ilişkin 4 aylık brüt ücretin ve sosyal
  hakların davalı işverenden tahsiline,

-  İşe İade kararına uyulmadığı takdirde iade kararına aykırılıktan
  dolayı 8 aylık brüt ücret tutarında İşe Başlatmama Tazminatına
  hükmedilmesine ve davalıdan tahsiline

-  Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine
  karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 14.06.2023

 Av. ……

 Davacı Vekili

EK:

1-Müvekkilin İş Akdinin Feshedildiği İhtarname

2-SGK Hizmet Dökümü

3-Müvekkil Hakkında Tutulan Tutanaklar Ve Müvekkilin Yazmış Olduğu Cevap

4-Onanmış Vekaletname Sureti

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78