Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ( )ASLİYE HUKUK (İŞ) MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

Gönderilmek Üzere

( )NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO		:

DAVALI		: 

VEKİLİ           : 

DAVACI		: 	        

VEKİLİ 		:			  

KONUSU         : Dava dilekçesine karşı cevaplarımızın
sunulmasıdır.

CEVAPLARIMIZ  	: 

	HUSUMET İTİRAZIMIZ:

	

	1- Davacı işçi ………………………….işçisi olup, iş
sözleşmesi bu firma tarafından feshedildiğinden, feshin
geçersizliği ve işe iade yükümlülüğü bu firmadadır. Hastane
Baştabipliği’nin dolayısıyla …………… Bakanlığı’nın
iş ilişkisinde sözleşmenin taraf sıfatı bulunmadığından, asıl
işverenin işe iade yönünde bir yükümlülüğünden söz edilemez.
DAVANIN HUSUMET YÖNÜNDEN REDDİ GEREKİR. Aşağıda sunmuş
olduğumuz Yargıtay kararında da görüleceği üzere asıl işverenin
iş ilişkisinde sözleşmenin taraf sıfat bulunmadığından, asıl
işverenin işe iade yönünde bir yükümlülüğünden söz edilemez.


23.6.2008 tarihli Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin,  E. 2008/21328, K.
2008/17163 (Ek:1) ile “4857 sayılı İş Kanununun 2/6 son cümlesi
uyarınca asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri
ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin
taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerden alt
işverenle birlikte sorumludur. Feshin geçersizliği ve işe iade
davasının alt ve asıl işveren ilişkisinde, her iki işverene
birlikte açılması halinde, davacı işçi alt işveren işçisi olup,
iş sözleşmesi alt işveren tarafından feshedildiğinden, feshin
geçersizliği ve işe iade yükümlülüğü alt işverenindir. Asıl
işverenin iş ilişkisinde sözleşmenin taraf sıfat
bulunmadığından, asıl işverenin işe iade yönünde bir
yükümlülüğünden söz edilemez. Asıl işverenin işe iade kararı
sonrası işçinin işe başlamak için başvurması ve alt işverenin
işe almamasından kaynaklanan işe başlatmama tazminatı ile dört aya
kadar boşta geçen süre ücretinden yukarda belirtilen hüküm nedeni
ile alt işverenle birlikte sorumluluğu vardır.” Kararı
verilmiştir.

$

Davanın müteahhit firmaya karşı açılması gerekmektedir. Hizmet
alım sözleşmesine göre işe alınma yada işten çıkarılma
hallerinde 4857 sayılı iş kanunu kapsamında uygulanması gerekli her
türlü işlemi yapma yetkisi ve sorumluluğu firmaya aittir. 

	İdarenin bu konuda sorumluluğu bulunmamaktadır..

	

İş Kanununun 1/son maddesi hükmü özellikle sorumluluk açısından
alt işveren – asıl işveren ilişkisini belirlemiştir.

	Olayda davalı idare asıl işveren konumunda değildir. Zira işi
ihale yoluyla başka bir işverene vermiştir. Alt işverenden söz
edebilmek için belli bir işin bu işin sadece bir bölümünde ya da
eklentilerinden iş almış olması ve alt işverenin işçilerini
münhasırın o işyerinde ve eklentilerinde çalıştırması
gerektiğinden üçüncü şahıslara ihale yoluyla gördürülen
hizmetlerden dolayı müvekkil idarenin işe iade yükümlülüğü
bulunmamaktadır.

	Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 05.05.2004 gün ve 2004/233 E.,2004/262
K. sayılı kararında belirtildiği üzere, “ asıl işverenden
alınan iş ayrı ve bağımsız bir nitelik taşımaktaysa işi alan
kimse alt işveren değil bağımsız işveren sayılacaktır. “ 

	Yine Yargıtay 21.Hukuk Dairesinin 17.11.2003 gün ve 2003/10077 E.,
2003/ 9350 K. sayılı kararı gereği “ işin tamamının veya bir
bölümünün ihale ile bütünüyle verilmesi durumunda işi devreden
kişinin işverenlik sıfatı kalkacağından bu kişiye husumet
yöneltilemez.” 

	Açıklanan nedenlerle davanın müvekkil idare yönünden husumetten
reddi gerekmektedir.

HUKUKSAL SEBEPLER   : 4857 S. K. , Medeni Kanun, HMK ve ilgili
mevzuat

HUKUKSAL DELİLLER : Hizmet Alım Sözleşmesi(………….Devlet
Hastanesi'nden müzekkere ile istenebilir.), İşçi Sigorta Bildirim
Belgeleri, İşyeri Kayıtları, ücret bordrosu, tutanaklar,Tanıklar,
Keşif ve sair ikamesi mümkün her türlü yasal delil.  

NETİCE VE TALEP   : Yukarıda açıklanan nedenlerle davanın husumet
yönünden reddine, husumet itirazımızın reddi halinde davanın
esastan reddine karar              verilmesini, yargılama
giderleri ile vekalet ücretinin davacıya yükletilmesini saygı ile
arz ve talep ederim.

									 

  

									Davalı Vekili