Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAKEMESİNE

(İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ERCİŞ

ADLİ YARDIM İSTEMLİDİR

DAVACI :

DAVACI VEKİLİ :

DAVALI :

DAVA KONUSU : Fazlaya ilişkin her türlü talep ve dava hakkımız saklı
kalmak kaydı ile yapılan fesih işleminin geçersizliğine, müvekkilin işe
iadesine, işe iade gerçekleşmediği takdirde 8 aylık brüt ücret tutarında
işe başlatmama tazminatı ve ayrıca fesih işleminin yapıldığı tarihten
verilecek kararın kesinleşmesine kadar geçen süreye ilişkin 4 aylık brüt
ücret tutarında boşta geçen süre ücreti ve sosyal hakların ödenmesi
gerektiğine karar verilmesi taleplerimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1-Müvekkil Cem davalı A şirketi bünyesinde X yer Arıza Bakım ve Onarım
işinde elektrik teknisyeni olarak çalışmakta iken, 16.07.2014 tarihinde
haksız bir şekilde iş akdi davalı şirketçe feshedilmiş olup, işine son
verilmiştir. Müvekkilin iş akdinin haksız bir şekilde feshedilmiş olması
nedeniyle müvekkilin işe iadesini ve bu kapsamda iş kanunu hükümlerine
göre hak kazandığı tazminatların tarafımıza ödenmesi için iş bu
dilekçeyi yazma zorunluluğumuz doğmuştur.

2-Müvekkil ……….. tarihinde bu işe başlatılmış ve ………. tarihinde davalı
şirket tarafından iş çıkışı verilerek (askerlik nedeniyle) ……….
tarihinde tekrar işe alınmıştır. Müvekkil …………… tarihinden iş akdi
feshedilinceye kadar kesintisiz (kıdem tazminatı vermemek adına birer
günlük çıkış ve girişler hariç) bir şekilde işine devam etmiştir.
Müvekkilin işe devam ettiği esnada davalı şirket tarafından 16.07.2014
tarihli bir faks yazısı ile,(Ek2- ABC AŞ.’nin 16/07/2014 tarihli işten
ve vardiya listesinden çıkarma yazısı) işini ihmal ettiği ve grev
organize ettiğinin tespit edildiğinden bahisle görevine son verildiği
kendisine bildirilmiştir. Müvekkilin iş akdi bu suretle feshedilmiştir

3-Müvekkilin 11/07/2014 tarihli …………Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü ve
………….. Elektrik Dağıtım A.Ş'ye hitaben yazılan bildirim yazılarında; çok
tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde kanunen alınması zorunlu iş sağlığı
ve güvenliği önlemleri alınmadığı,çalışma süresince yakın ve acil
tehlikelere maruz kalındığı,kişisel koruyucu donanımların kendilerine
eksik verildiği,verilen KKD'lerin kalitesiz ve yıpranmış durumda
olduklarından hayati tehlike oluşturduğu,tehlikeli sınıfta yer alan
işyerleri için yıllık olarak verilmesi gereken 16 saatlik eğitimlerin
verilmediği uyarı niteliğinde bildirilmesine rağmen maruz kalınan
tehlikeli durumun devam etmesi nedeniyle 6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanununun 13. Maddesine istinaden "ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI"
kullanılması neticesinde iş akdi tek taraflı ve hukuka aykırı olarak
feshedilmiştir.

4-Müvekkilin çalıştığı süre boyunca akdinin ne haklı ne de geçerli bir
nedenle feshine dayanak oluşturacak herhangi bir davranışı olmamıştır.
Akdin feshine ilişkin işverence geçerli bir sebep gösterilmediği gibi,
kendisine herhangi bir ihtar ya da uyarı yazısı tebliğ edilmemiştir. İş
akdinin feshedilmesi konusunda davalı şirket kanunun emredici
hükümlerine aykırı davranmıştır.

5-Müvekkilin akdinin feshedilmesinin nedeni olarak gösterilen görevi
ihmal ve grev tertip edildiğinin tespiti hususu gerçeğe aykırıdır.
Müvekkil ve iş arkadaşları, davalı şirketin ihaleyi almasından sonra
göstermiş olduğu ihmalkarlıkların önünü almak, can güvenliklerini
sağlamak, iş kazaları riskini ortadan kaldırmak adına, davalı şirketten
bir kısım talepte bulunmuşlardır. Davalı şirket bu talepleri kabul
etmemiş olup, kendilerini işten çıkartmakla tehdit etmiştir. Bunun
üzerine müvekkil ve iş arkadaşları, ………. Edaş Van İl Müdürlüğü'ne ve
……….. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne yukarıda arz ettiğimiz
hususlara ilişkin başvuruda bulunmuşlardır. Taleplerine ilişkin bilgiler
ekte sunmuş olduğumuz yazıda yer almaktadır. (EK-3 Başvuru Yazıları)
Müvekkil ve arkadaşları hak arama noktasında ısrarcı olunca davalı
şirket işten çıkartma noktasında tehdidin dozunu arttırmaya başlamıştır.
Tehditler artınca iş yerinde kısmi bir eylem yapılmıştır. Ancak yapılan
bu eylem grev niteliğinde değildir. Çünkü müvekkilin çalıştığı iş
yerinde günlük 3 vardiya usulü ile işçiler çalışmaktadır. Vardiyası
devam eden işçiler işi bırakmamıştır. Henüz vardiyası gelmeyen ve
vardiyası sona ermiş olanlar eylem yapmış, vardiyası devam eden işçiler
çalışmışlardır. Yani işin ihmali noktasında herhangi bir sıkıntı
yaşanmamıştır. Bahse konu bu eylem ise 2 gün devam etmiş her gün için
ortalama bir saatlik bir zaman dilimi içerisinde yapılmıştır. Yukarıda
da izah edildiği üzere müvekkilim dahil çalışan hiç bir personel işi
ihmal etmemiştir. Hatta müvekkil eyleme dahi katılmamıştır.

6-Görüldüğü üzere davalı şirketin yapmış olduğu fesih İş Kanunu'nda
belirtilen hiç bir nedene dayanmamaktadır. Müvekkilim haklı ve kanunun
kendisine tanımış olduğu yetki kapsamında talepte bulunduğu için işten
çıkartılmıştır. Kendisi bu hususta hiç ikaz edilmemiştir. Kendisine iş
akdinin sonlandırılacağı hususu kanunda belirtilen hususlar çerçevesinde
ihtar edilmemiştir. Bu nedenle yapılan fesih haksız fesihtir.

7-Ayrıca,davalı şirket usulüne uygun bir fesih yapmadığı gibi "Ultima
Ratio" (Feshin son çare olması ) ilkesini ihlal etmiştir.

8-Müvekkil, işe iade davası açma şartlarının tamamına sahiptir. Ayrıca
işe iade davası açılması hususunda kanunca aranan diğer şartlarda dava
konusu olayda mevcuttur. İş bu dava tespit, tazminat ve boşta geçen
süreye ilişkin ücret talepli olarak tarafımızca 4857 sayılı İş Kanunun
20. ve 21. maddesi gereğince kanuni süresi içinde davalı işverenliğe
karşı ikame edilmektedir.

9-Adli Yardım Talebimiz Hakkında: Müvekkil çalışmakta olduğu iş ile
kendisinin ve ailesinin hayatını idame ettirmekteydi. Müvekkil evli ve 5
çocuk sahibidir. Şu an itibariyle komşu ve akrabalarının yardımı ile
hayatını idame ettirmektedir. Bu hususa ilişkin fakirlik kağıdı
dilekçemiz ekinde mevcuttur.(Ek5-Fakirlik Kağıdı)

HUKUKİ DELİLLER : İş yeri Kayıtları, Sosyal Güvenlik Kurumu Kayıtları,
Taraflar Arasındaki Hizmet Sözleşmesi, Maaş Bordosu, Görev Emri
Kağıtları, başvuru kağıtları, Tanıklar, Yemin, Bilirkişi İncelemesi,
Keşif ve delil ve karşı delil ileri sürme hakkımız saklı kalmak üzere
sair ibrazı mümkün her türlü kanuni delil.

HUKUKİ SEBEPLER : 4857 Sayılı İş Kanunu, 5521 Sayılı İş Mahkemeleri
Kanunu, HMK ve sair ilgili mevzuat hükümleri

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle, fazlaya ilişkin
her türlü talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydı ile,

1. Yapılan fesih işleminin geçersizliğinin tespitine,

2. Müvekkilin aynı işe, aynı görev tanımı ve unvanı ile özlük
  haklarında herhangi bir değişiklik olmaksızın iadesine,

3. İşe İade kararına uyulduğu veya uyulmadığı durumlarda müvekkile
  fesihten itibaren boşta geçen süreye ilişkin 4 aylık brüt ücretinin
  ve sosyal haklarının davalı işverenden tahsiline,

4. İşe İade kararına uyulmadığı takdirde iade kararına aykırılıktan
  dolayı 8 aylık brüt ücret tutarında İşe Başlatmama Tazminatına
  hükmedilmesine,

 Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine karar
 verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederiz. 13.08.2014

Davacı Vekilİ

Av.

EKLER :

1. Usulüne uygun onanmış vekaletname

2. ABC Elektrik Dağıtım AŞ.’nin 16/07/2014 tarihli işten ve vardiya
  listesinden çıkarma yazısı)

3. Edaş ….. İl Müdürlüğü'ne ve ……… Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne

başvuru yazıları

4. Fakirlik Kağıdı

5. Müvekkile ait 4A Hizmet Dökümü