Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

Davacı :

Vekili :

Davalı :

Dava Değeri : 825 Türk Lirası

Konu : İş sözleşmesi haksız surette sona erdirilen davacı müvekkilimin
kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla çalışma, hafta tatili, genel tatil
çalışmalarının ve ödenmeyen izin ücretlerinin, sosyal haklardan
kaynaklanan alacakların, prim alacaklarının ve tüm işçilik alacaklarının
her bir ücret alacağı için dönemlere göre ödenmesi gerektiği temerrüt
tarihlerinden işletilecek faizleri, yargılama giderleri ve vekalet
ücreti ile birlikte davalı işverenden tahsiline, karar verilmesi
talebimizin sunumundan ibarettir.

AÇIKLAMALAR

1-Müvekkilim 03.04.2012 tarihinde davalının ….. adıyla ve yukarıda
belirttiğim adreste bulunan işyerinde o dönemde evli olduğu …..ile
birlikte çalışmaya başlamıştır.Müvekkilim aylık 3.700TL. maaşla işletme
müdürü olarak işe başlamıştır. Her yıl için de maaşa %10 oranında artış
yapılacağı konusunda taraflar anlaşmıştır. Ancak müvekkilimin sigorta
girişi hem geç, hem de gerçek maaşının çok altında maaş gösterilerek
yapılmıştır.

2-Müvekkilim işinde oldukça başarılı ve verimli olarak çalışırken davalı
tarafından haksız olarak işten çıkarılmıştır.

3-Müvekkilim çalıştığı dönem içerisinde hafta içinde (Cuma günleri
dışında) sabah 10.30’dan akşam 24.30 a kadar bulan bir mesai
yapmıştır.Cuma günleri ve hafta sonu ise özellikle yaz aylarında 10.30
dan sabaha karşı 05.00’e kadar çalışmak zorunda kalmıştır.Cuma ve hafta
sonları yaz kış en erken işten çıkış saati ise sabaha karşı 02.00
olmuştur.Müvekkilim haftada sadece 1 gün (pazartesi günü) hafta tatili
yapabilmiştir.Haftanın 6 günü üstelik de hergün fazla mesai yaparak
çalışmıştır. Özet olarak müvekkilim gerek hafta içi, gerekse
cumartesi-pazar günleri 45 saati çok aşan fazla çalışma yapmıştır.

4-Yine çalıştığı dönem içerisinde dini bayramlarda da çalışmıştır.Bunun
yanı sıra resmi tatillerde ve milli bayramlarda da çalışmıştır.

5-Ayrıca müvekkilim çalıştığı süre boyunca hiç izin kullanmamıştır.
Kendisine izin kullandırılmadığı gibi hiçbir zaman izin parası da
alamamıştır.

6-Davalı müvekkilim büyük bir özveriyle işini yaptığı, işinde de oldukça
başarılı ve verimli olduğu halde haksız olarak müvekkili işten
çıkarmıştır.

8-Davalı iş akdini haksız olarak feshetmiş ancak müvekkile kıdem ve
ihbar tazminatlarını da ödememiştir.Müvekkilim davalıdan kıdem ve ihbar
tazminatını,fazla mesai ücreti alacağını,yıllık izin ücreti
alacağını,sosyal haklardan doğan alacağını,dini ve resmi tatil ücreti
alacağını,hafta izni alacağını, prim alacaklarını …...Noterliği’nin ….
yevmiye numaralı ihtarnamesi ile talep etmiştir. Ancak davalı bu konuda
müvekkilime herhangi bir ödeme yapmamış,ihtara cevap da
vermemiştir.Yargılama sırasında açıkça görüleceği üzere davalı
müvekkilimi büyük ölçüde mağdur etmiştir.

Halen müvekkilimin davalıdan yüksek miktarda alacağı mevcuttur.Hiçbir
gerekçe göstermeksizin müvekkilin işine haksız nedenle son veren davalı
müvekkilimin kıdem ve ihbar tazminatını da ödememiştir. Yine çalıştığı
dönem içerisinde müvekkil fazla mesai ücretlerini, yıllık izin
ücretlerini,dini ve resmi tatil ücretlerini,prim alacaklarını, yol yemek
ve asgari geçim ücretlerini alamamıştır. İhtarname ile işçilik
alacaklarını almaya çalışan müvekkilim ihtarnameye cevap verilmemesi ve
yine alacaklarının ödenmemesi neticesinde işbu davayı açmak zorunda
kalmıştır.

Hukuki Nedenler : İş Kanunu, TBK,HMK ve ilgili sair mevzuat

Deliller :Tanık beyanları, SGK kayıtları, ve her türlü yasal delil…

(Karşı delil hakkımız saklıdır.)

Netice Ve Talep : Fazlaya ilişkin her tür hukuksal talep, tazmin ve
alacak haklarımız saklı kalmak kaydıyla müvekkilime ödenmeyen şimdilik ;
500 TL kıdem tazminatı,150 TL ihbar tazminatı, 50 TL fazla çalışma
ücreti, 50 TL yıllık izin ücreti, 25TL. prim alacağı, 25 TL dini ve
resmi tatil ücreti ve 25 TL sosyal haklardan kaynaklanan yol yemek ve
asgari geçim ücretinin davalı tarafından müvekkilime ödenmesine karar
verilmesini, söz konusu alacaklara alacakların doğduğu tarihten itibaren
en yüksek mevduat faizi uygulanmasına, sigortasız olarak çalıştırıldığı
dönem boyunca doğan sigorta primlerinin eksik olan kısmının davalıdan
tahsil edilmesine karar verilmesine,SGK’ya yatırılan primlerin
müvekkilimin aldığı gerçek maaş üzerinden tamamlattırılmasına ve
yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı üzerine bırakılmasına
karar verilmesini vekaleten talep ederim…

Saygılarımla…