Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     İSTANBUL ( ) İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

 -----------------------------------------------------------------------
 DAVACI :         
 ------------------------- ---------------------------------------------
 VEKİLİ :         

 DAVALI :         

 KONU :          İşçilik alacaklarımızın tahsili talepli dava
              dilekçemizdir.
 -----------------------------------------------------------------------

OLAYLAR :

1- Müvekkilim davacı, davalıya ait işyerlerinde 23.08.2012 tarihinden iş
sözleşmesinin haksız ve geçersiz olarak feshedildiği 02.03.2015 tarihine
kadar kesintisiz şekilde Elektrik Koordinatörü olarak çalışmıştır.
Davalı işveren 23.02.2015 tarihli yazı ile müvekkilime görev yerinin
İstanbul Merkez Ofisinden Kırklareli şantiyesine alındığını ve
02.03.2015 tarihinde Kırklareli şantiyesinde görevine devam etmesi talep
edilmiştir. Müvekkilim de davalı işverenin bu talebine karşılık yasal
süresi içerisinde cevaplarını ve görev yeri değişikliği talebini kabul
etmediğini bildirmiştir. Bunun üzerine davalı işveren 02.03.2015
tarihinde müvekkilimin Kırklareli Şantiyesi’nde olmadığının anlaşıldığı
bu nedenle “ödevli bulunduğu görevi yapmamakta ısrar etmek” gerekçesiyle
müvekkilimin sözleşmesini İş Kanunu’nun 25. Maddesinin 2. bendi uyarınca
feshetmiştir. Müvekkilim de yasal haklarını saklı tutarak fesih
bildirimini 02.03.2015 tarihinde tebellüğ etmiştir.

2- İş Sözleşmesi Haksız Nedenle Feshedilmiştir:

Davalı işveren feshe gerekçe olarak “ödevli bulunduğu görevi yapmamakta
ısrar etmek” gerekçesine dayandırmıştır. Oysa müvekkilimin ödevli
bulunduğu görevi yapmamakta ısrar etmesi söz konusu değildir. Davalı
işveren müvekkilimin görev yerini keyfi olarak değiştirmek istemiş
müvekkilim de bu değişikliğini kabul etmediğini davalı tarafa
gerekçeleriyle bildirmiştir. Müvekkilimi işten çıkarmayı önceden
planlayan işveren müvekkilimin 2.3.2015 tarihinde Kırklareli
şantiyesinde bulunmadığını gerekçe göstererek müvekkilimin iş
sözleşmesini haksız ve geçersiz olarak feshetmiştir.

Davalı işveren müvekkilime yaptığı görev yeri değişikliği talebinde
samimi olmayıp asıl amacı müvekkilimi istifaya zorlamaktır. Zira üst
yönetimde yapılan değişiklikler neticesinde kadrolaşma çabaları sonucu
eski çalışanların sözleşmeleri haksız ve geçersiz olarak
feshedilmektedir. Müvekkilimden daha önce de birçok çalışanın iş
sözleşmesi haksız ve geçersiz olarak feshedilmiş ve açılan davalar işe
iade kararlarıyla neticelenmiştir.

Davalı işverenin yaptığı feshin haksız ve geçersiz olduğunun en önemli
ispatı müvekkilim halen merkez ofisinde çalışmakta iken yerine
kendisiyle aynı görevi yapan başka bir kişinin alınması ve yine
Kırklareli Şantiyesi’nde müvekkilim ile aynı görevi yapan başka bir
personelin de halihazırda mevcut olmasıdır. Dolayısı ile davalı
işverenin asıl amacı müvekkilimi istifa etmeye zorlamak olup bu
gerçekleşmeyince iş sözleşmesi haksız nedenle feshedilmiştir.

Müvekkilime yapılan görev yeri değişikliği talebinin keyfi olduğunun bir
diğer ispatı da davalı işverenin 14.01.2015 tarihinde müvekkilimden
görevini yerine getiremediği gerekçesiyle istemiş olduğu savunma
yazısıdır. Zira müvekkilim savunması ibraz etmiş ve davalı işveren
müvekkilime bir kusur atfedemeyeceğini gördükten sonra fesih için böyle
bir yola başvurmuştur.

Ayrıca yapılmak istenen görev yeri değişikliği iş sözleşmesinde esaslı
bir değişikliğe yol açacağından dolayı da geçerli olamayacaktır. Zira
müvekkilimin göreve başladığı tarih olan 23.08.2012 tarihinde Kırklareli
Şantiyesi mevcut olmayıp bu anlamda sözleşmede yer alan görev yeri
değişikliği yapma yetkisinin kullanılması da olanaklı değildir.

Bu nedenlerle müvekkilimin iş sözleşmesi haksız nedenle feshedilmiş
olduğundan işbu davanın açılması ve aşağıdaki taleplerde bulunma
zorunluluğu doğmuştur.

3- Kıdem ve İhbar TazminatıTalebimiz:

Yukarıda belirttiğimiz üzere müvekkilimi davalı işverene bağlı olarak
23.08.2012 tarihinden itibaren iş sözleşmesinin haksız nedenle
feshedildiği 02.03.2015 tarihine kadar “Elektrik Koordinatörü” olarak
çalışmış olup maaşı aylık brüt 12.000 TL.’dir. Davalı taraf müvekkilimin
sözleşmesini haksız nedenle feshetmiş, kıdem ve ihbar tazminatlarını
ödememiştir.

4- Fazla Mesai Ücreti Talebimiz:

Müvekkilim davalıya ait işyerlerinde çalıştığı süreler boyunca haftada 6
gün sabah 08:00 – 20:30 saatleri arasında çalışmıştır. Ayrıca çoğu zaman
evden çalışarak fazla mesai yapmıştır. Ancak bu çalışmalarının
karşılığında kendisine hiçbir ücret ödenmemiştir.

5- Bayram ve Genel Tatil Ücretlerine İlişkin Talebimiz:

Müvekkilim davalı işyerinde bütün bayram tatillerinde ve genel tatil
günlerinde

çalışmıştır. Yapılan bu çalışmalar karşılığında ise müvekkile hiçbir
ücret ödenmemiştir.

6- Yıllık İzin Ücreti Alacağı Talebimiz:

Müvekkilimiz davalıya ait işyerlerinde çalıştığı sürelerde yasal olarak
hak ettiği izinlerini fiilen kullanmasına müsaade
edilmemiştir.Kullandırılmayan izinler karşılığında müvekkilime hiçbir
ödeme de yapılmamıştır.

Dava dilekçemizde talep etmiş olduğumuz tüm kalemler dinleteceğimiz
tanıklar ve delil olarak sunacağımız belgeler ile ispat edilecektir.

HARCA ESAS DEĞER : Şimdilik 500 TL

H. NEDENLER : İş Kanunu, B.K HUMK ve sair tüm yasal mevzuat.

DELİLLERİMİZ :

1-Fesih bildirimi ve diğer yazışmalar,

2-İşyeri şahsi sicil dosyası,

3-SGK kayıtları,

4-Gerekirse davalı şirketin ticari defter ve kayıtları,

5-Tanık beyanları (İsim, adres ve ne hakkında dinletilecekleri bilahare
ayrı bir dilekçe ile

Sayın Mahkemenize sunulacaktır.),

6-Gerekirse bilirkişi incelemesi,

7-İbrazı kabil her türlü yasal ve takdiri delil.

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda açıklanan nedenlerle ve fazlaya ilişkin diğer
alacak ve tazminat talep haklarımızsaklı kalmak kaydıyla,bilirkişi
incelemesi sonrası talebimizi ıslah ederek artıracağımızdanşimdilik;

1- 100,00-TL kıdem tazminatı alacağının müvekkilimin işten ayrıldığı
02.03.2015

tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek faiz ile birlikte,

2- 100,00 TL ihbar tazminatı alacağınının müvekkilimin işten ayrıldığı
02.03.2015 tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek faiz ile
birlikte

2- 100,00-TL fazla mesai alacağının hak kazanıldıkları tarihlerden
itibaren mevduata

uygulanan en yüksek faizi ile birlikte,

3- 100,00-TL ulusal bayram ve genel tatil alacağının işleyecek yasal
faizi ile birlikte,

4- 100,00-TL yıllık ücretli izin alacağının işleyecek yasal faizi ile
birlikte,

davalı işverenden tahsili ile tarafımıza ödenmesini, yargılama giderleri
ve avukatlık ücretinin de karşı tarafayükletilmesini saygılarımızla arz
ve talep ederiz.

Ek:

Vekaletname

Davacı Vekili