Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          KOCAELİ NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

T. KONUSU : Fazlaya dair talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydı ile
Kıdem

  tazminatı, hafta tatili çalışması, Yıllık İzin, Fazla Çalışma Dini ve
  Milli Bayram, resmi tatil ücreti alacaklarının tahsili talebidir.

AÇIKLAMALAR

1-Müvekkilim 20.04.2004 tarihinden 05.08.2013 tarihine kadar davalı ait
benzin istasyonunda baş pompa görevlisi olarak aralıksız çalışmıştır.

2-Müvekkilim iş sözleşmesini haklı sebeple; prime esas kazancının düşük
gösterilmesi, hafta tatili alacaklarının, fazla mesai, dini-milli
bayram, resmi tatil alacakları ödenmediğinden fesh etmiştir. İş bu feshi
Kocaeli 6. Noterliğinin 05.08.2013 tarihli 22315 yevmiye nolu
ihtarnamesiyle bildirmiştir. Müvekkilim aylık 1000 TL net ücret almasına
rağmen davalı işveren tarafından prime esas kazancın düşük gösterilmesi,
İş Kanunu madde 24 uyarınca işverenin yasalardan ve iş sözleşmesinden
kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi beyan ederek
feshetmiştir.

3- Müvekkil işyerinde, sabah 8.00 dan 17.30 a kadar çalışmıştır.
Müvekkilin en son net ücreti 1000 TL dir. İşveren tarafından günlük bir
öğün yemek verilmektedir. İşyerinde ara dinlenme süresi 15 dakika olup
bu süre zarfında işçiler öğle yemeklerini yemektedirler. Müvekkilim
çalıştığı sürece ayda bir gün hafta tatili yapmış işveren tarafından
hafta tatili alacak hakları da ödenmemiştir. İşyerinde dini-milli
bayramların ve resmi tatillerin tamamında arife günü dahil müvekkilim
çalıştırılmıştır. Müvekkilim 17 günlük yıllık izin hakkını
kullanmamıştır. Müvekkilime iş akdinin haklı nedenle feshinden sonra
kıdem tazminatı, resmi tatil, dini ve milli bayram alacakları, hafta
sonu, fazla mesai, yıllık izin ücret alacakları ödenmemiştir.

HUKUKİ NEDENLER : İş Kanunu, HMK, sair mevzuat

DELİLLER : SGK dosyası, Tanık Beyanları, Ücret araştırması, Yemin

Bilirkişi incelemesi, Her türlü kanuni delil

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda izah edilen nedenlerle fazlaya dair talep ve
dava haklarımız saklı kalmak kaydı ile 20.04.2004 ile 05.08.2013
tarihleri arasında hak kazandığı işçilik alacakları talep edilmiştir.
Müvekkilimin dava açıldığı tarihte alacağın miktarına ilişkin tam ve
kesin olarak belirlemeyi yapması kendisinden beklenemeyeceği için iş bu
dava bu şekilde taleple şimdilik,

1- Kıdem tazminatı için 25,00 TL

2- Yıllık İzin Ücret alacağı için 25,00 TL

3- Fazla Çalışma Ücret alacağı için 250,00 TL

4- Hafta tatili ücret alacağı 50,00 TL

5- Genel tatil, Dini ve Milli Bayram ücret alacağı için 50,00 TL

olmak üzere toplam 400,00 TL toplam alacağımızın hüküm altına alınmasını

B) Kıdem tazminatı alacağımıza fesih tarihi olan 05.08.2013 tarihinden
itibaren yasal faizden düşük olmamak üzere bankalarca uygulanan en
yüksek mevduat faizi ile, diğer alacaklara dava tarihinden itibaren
yasal faizi ile birlikte faize hükmedilmesini,

C)Yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine
karar verilmesini Saygılarımızla talep ederiz.28/08/ 2013

  Davacı Vekili

Av.