Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                    BAKIRKÖY   İŞ MAHKEMESİ

             SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

Davacı      : 

            

Konusu     : İş sözleşmesinden ve   iş sözleşmesinin  
feshinden  kaynaklanan aşağıda

             ayrı kalemler halinde bildirdiğimiz işçilik
alacakları toplamı 2500,00 TL’sının             

             tahsiline karar verilmesi istemi.

Olaylar     : 1- Müvekkil davacı, 6.02.1998 tarihinden itibaren
1 no’lu davalı şirkete ait yukarıda belirtilen adreste kurulu
işyerinde usta makastar olarak çalışmaya başlamış ve bu davalı
şirket yanındaki çalışmasını aralıksız olarak 06.03.2009
tarihine kadar sürdürmüş, belirtilen tarihte işyeri 2 no’lu
davalı şirketçe devralınmış ve davacı devir olunan işyerinde
yeni işveren yanında anılan işveren tarafından iş sözleşmesinin 
feshedildiği 20.07.2009 tarihine kadar çalışmasını sürdürmüş
olup,  son brüt ücreti 941,39 TL olan davacıya yemek ve yol ücreti
de ödenmiştir. 

             2- Davalı Penta Anadolu Tekstil Turizmi Ltd.
şirketi nezdindeki çalışması sadece 4 ay süren davacı, bu şirket
tarafından 20.07.2009 tarihinde 4857 sayılı yasanın 17. maddesi
uyarınca işten çıkarılmış, iş sözleşmesinin feshini müteakip
davacıya sadece kıdem tazminatı alacağına karşılık
işverenlikçe yapılan tek yanlı hesapla 20.2.2010 vadeli bir senet
verilmiş, talebine rağmen kendisine ihbar tazminatı ve diğer
alacakları ilgili herhangi bir ödeme yapılmadığı gibi, kıdem
tazminatına karşılık verilen senet de ödenmemiştir.

h°

h

j

$

h

j

ˆ

Œ

Ì

ä

ö

ø

ø

ü

h

h°

h

h

+işyerindeki 11 yılı aşkın kıdemine rağmen davalılarca ihbar ve
kıdem tazminatlarının ödenme sinden dahi kaçınılmıştır. 

             3- Bu nedenlerle, iş sözleşmesinin sona
erdirilme şekli ve yukarıda açıkladığımız çalışma koşulları
 gözetilerek, yargılamada bilirkişi incelemesi yoluyla saptanacak her
bir kalem alacağımızın fazlasını talep hakkımız saklı kalmak
kaydıyla ;

                -  500,00 TL kıdem tazminatı,

                -  500,00 TL ihbar tazminatı, 

                -  500,00 TL fazla çalışma ücreti,

                

ilk davalının sorumluğu, nezdinde geçen çalışma ile sınırlı
olmak üzere, davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili için
işbu davayı açmak zorunlu olmuştur.

Hukuksal nedenler : İş Kanunu, İş Mahkemeleri Kanunun, ilgili
mevzuat.

Deliller          : İşyeri kayıt ve belgeleri, tanık
beyanı,, bilirkişi incelemesi ve

                 diğer deliller

Sonuç           : Yargılama yapılarak, kanıtlanacak
iddiamız üzere, fazlasını talep 

                 hakkımız saklı kalmak kaydıyla, 
yukarıda ayrı kalemler halinde

                 bildirdiğimiz alacaklar toplamı
2500,00 TL’nın, kıdem tazminatı 

                 yönünden fesih tarihinden işlemek
kaydıyla, ihbar tazminatı için

                 yasal, diğer alacaklar için en
yüksek mevduat faizi, yargı harç ve 

                 giderleri avukatlık ile birlikte
tahsiline karar verilmesini saygı ile

                 vekaleten arz ve talep ederim.