Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ……….. ………… ( ) İŞ MAHKAMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

TEDBİR TALEPLİDİR

+---------------+---+---------------+-----------------------------------+
| DAVACI    | : | …………..    | (T.C. Kimlik No:………)       |
+===============+===+===============+===================================+
| VEKİLİ    | : | ………..     |                  |
|        |  |        |                  |
|        |  | ………..     |                  |
+---------------+---+---------------+-----------------------------------+
| DAVALI    | : | ……………….    |                  |
|        |  | ŞİRKETİ    |                  |
|        |  |        |                  |
|        |  | 1. ……………….  |                  |
+---------------+---+---------------+-----------------------------------+
| KONU     | : | Fazlaya dair |                  |
|        |  | tüm      |                  |
|        |  | haklarımızın |                  |
|        |  | saklı kalması |                  |
|        |  | kaydı ile   |                  |
|        |  | şimdilik,   |                  |
|        |  | 500,00-TL   |                  |
|        |  | kıdem     |                  |
|        |  | tazminatı,  |                  |
|        |  | 300,00-TL   |                  |
|        |  | ihbar     |                  |
|        |  | tazminatı,  |                  |
|        |  | 100,00-TL   |                  |
|        |  | fazla mesai  |                  |
|        |  | ücreti    |                  |
|        |  | alacağı,   |                  |
|        |  | 100,00-TL   |                  |
|        |  | yıllık izin  |                  |
|        |  | ücreti    |                  |
|        |  | alacağı,   |                  |
|        |  | 100,00-TL   |                  |
|        |  | sosyal    |                  |
|        |  | haklardan   |                  |
|        |  | doğan     |                  |
|        |  | alacağın,   |                  |
|        |  | 100,00-TL   |                  |
|        |  | resmi tatil  |                  |
|        |  | ücreti    |                  |
|        |  | alacağının  |                  |
|        |  | m       |                  |
|        |  | üvekkillerime |                  |
|        |  | ödenmesi   |                  |
|        |  | talebinin   |                  |
|        |  | sunulmasından |                  |
|        |  | ibarettir.  |                  |
+---------------+---+---------------+-----------------------------------+

AÇIKLAMALAR:

1. Müvekkilim ………………., ……… tarihinden ……….. tarihine kadar bilfiil ve
  kesintisiz olarak davalı işyerinin …………….. adresinde satış
  temsilcisi olarak çalışmıştır. Davalı şirketin merkez adresi her ne
  kadar “…………..” görünse de Müvekkilimin İşverenin fiili olarak işini
  yaptığı ve kesintisiz olarak çalıştığı yer …………….’dir.

2. Müvekkilim davalı şirketin ……… adresindeki işyerinde ……….. olarak
  görev almıştır. Çalıştığı yaklaşık iki yıl süre boyunca işini
  eksiksiz, tam ve gereği gibi kesintisiz olarak ifa etmiştir. Ancak
  Davalı firma hiçbir gerekçe olmaksızın müvekkilimin ve ………. bulunan
  diğer tüm işçilerin hiçbir hakkını ödemeksizin gerekçesiz olarak iş
  akdini feshetmiştir. Müvekkilim işverene gerekçesini sorduğunda
  kendilerine ……………….-TL tutarında haciz geldiğini, bu nedenle
  işyerini kapattığını ve kendilerine hiçbir ödeme yapmayacağını beyan
  etmiştir.

Şöyle ki;

-  Müvekkilim, davalı firmada aylık net ………….-TL maaş almaktaydı.
  İşveren bu tutarın asgari ücret kadarı olan ……….TL’yi bankaya
  yatırmak suretiyle, kalan ………-TL’yi ise elden ödemek suretiyle maaş
  ödemesi yapmaktaydı. Ayrıca müvekkilim aylık ………-TL yol ve ………..-TL
  yol ücreti almaktaydı.

-  Müvekkilim, davalı işyerinde çalıştığı süre boyunca düzenli olarak
  haftanın altı günü saat ……… ila ………. saatleri arasında çalışmıştır.
  Bu mesai saatleri ile çalışan müvekkilime İşveren tarafından fazla
  mesai ücreti altında hiçbir ödeme yapılmamıştır.

-  Müvekkilim tüm ulusal ve resmi bayramlarda çalıştırılmış davalı
  işveren tarafından kendisine herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Yine
  Müvekkilime hafta sonları da çalışmış olması rağmen bu çalışmasına
  karşın herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Aynı şekilde Müvekkilime
  akdin fesih edildiği tarih itibariyle yıllık izin kullandırılmadığı
  gibi herhangi bir yıllık izin ücreti de ödenmemiştir.

-  Müvekkilime çalıştığı süre boyunca AGİ alacakları eksik ödenmiştir.
  AGİ alacaklarına ilişkin fazlaya dair talep hakkımızın saklı kalması
  kaydıyla hesaplanacak faiziyle birlikte tarafımıza ödenmesine
  hükmedilmesini talep etmekteyiz.

3. Davalı Şirket, Müvekkilimi kendisine …………-TL haciz geldiği gerekçesi
  ile işten çıkarmıştır. Davalı sadece Müvekkilimi değil …………
  Şubesinde çalışan tüm çalışanların iş akitleri tek taraflı ve haksız
  olarak feshetmiştir. İş bu durumda göstermektedir ki yapılacak
  yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle müvekkilimin alacağı büyük
  tehlike altındadır. Bu nedenle davalı şirkete ait ………………………. Sayfada
  bulunan taşınmaza ihtiyati haciz niteliğinde ihtiyati tedbir
  konulması hususunun talebi zaruri olmuştur. İş bu nedenle davalıya
  ait bu taşınmaza gerekli tedbir işleminin uygulanmasını talep
  ediyoruz.

4. İşveren tarafından müvekkilimin iş akdinin haksız ve mesnetsiz
  olarak tek taraflı fesih edilmesi ve tüm taleplerimize rağmen yasal
  haklarının ödenmemesinden kaynaklı olarak Müvekkilim büyük
  mağduriyet yaşamıştır. İş bu mağduriyet sebebi ile bu davanın Sayın
  Mahkemede açılması zaruriyeti hâsıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : İş Kanunu ve diğer tüm yasal mevzuat.

+--------------------+-------------------------------------------------+
| DELİLLER :     | 1-Müvekkile ait SGK dosyası, İş bu dosyayı   |
|          | SGK’dan celbini talep etmekteyiz.        |
|          |                         |
|          | 2- Müvekkilime ait ve davalı işyeri nezdinde  |
|          | bulunan şahsi sicil dosyası           |
|          |                         |
|          | 3- Her türlü banka dekontu (Müvekkilin maaşının |
|          | yattığı bankaya müzekkere yazılarak ödemelerin |
|          | celbini talep ediyoruz. Banka ve hesap numarası |
|          | ayrıca bildirilecektir.)            |
|          |                         |
|          | 4-Müvekkil ile aynı işi yapan kişilerin bağlı  |
|          | oldukları meslek kuruluşuna, sendikalara, ………. |
|          | Ticaret Odasına ve benzeri işyerlerine     |
|          | müzekkere yazılarak emsal ücret araştırmasının |
|          | yapılmasını talep ediyoruz.           |
|          |                         |
|          | 5-Tanık anlatımları (Tanıklarımızın ad ve    |
|          | soyadları ayrıca bildirilecektir.)       |
|          |                         |
|          | 6-Keşif, bilirkişi incelemesi, Yargıtay     |
|          | kararları ve davalı tarafın göstereceği her   |
|          | türlü delile karşı delil gösterme hakkımız   |
|          | saklı kalması kaydıyla tüm yasal deliller.   |
+====================+=================================================+
+--------------------+-------------------------------------------------+

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerden dolayı, davalı
şirket tarafından müvekkilimin iş akdinin, haksız, mesnetsiz ve tek
taraflı olarak feshedilmesi nedeniyle öncelikle

Müvekkilimin alacağının sürüncemede kalmaması için mülkiyeti davalı
şirkete ait olan …………………. Sayfada bulunan taşınmaza ihtiyati haciz
niteliğinde ihtiyati tedbir konulmasını

Davalı şirket adına araç sorgusunun yapılmasını ve tespit edilen araç
plakalarına ihtiyati haciz niteliğinde ihtiyati tedbir konulmasını ve

 Müvekkilim adına doğmuş olan ve fazlaya dair tüm haklarımızın saklı
 kalması kaydı ile şimdilik ;

1. 500,00-TL kıdem tazminatı,

2. 300,00-TL ihbar tazminatı,

3. 100,00-TL fazla mesai ücreti alacağı,

4. 100,00-TL yıllık ücretli izin alacağı,

5. 100,00-TL sosyal haklardan doğan alacağı (yol, yemek ve asgari geçim
  indirimi)

6. 100,00-TL resmi tatil ücreti alacağının,

iş akdinin feshedildiği tarihten itibaren banka mevduatına uygulanacak
en yüksek faiz oranı üzerinden hesaplanacak faiziyle birlikte
müvekkilime ödenmesine ve yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin
karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygı ile dilerim.

Davacı Vekili

Av. ………………..