Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                … İŞ MAHKEMESİNE

DAVACI                                :

VEKİLİ                                 :

DAVALI                                :

KONU                                    : Fazlaya ilişkin talep ve dava
hakkımız saklı kalmak kaydı ile .......' nin davalıdan  tahsili
istemidir.

AÇIKLAMALARIMIZ        :

1- Davalı ...... A.Ş. de müvekkilim bu işyerinde; proje müdürü olarak
../../.... tarihinden başlamak üzere ../../.... tarihine kadar
çalışmıştır.

2- Müvekkilimin çalışma biçimi şöyledir; Her gün, sabah …..'de işe
başlamakta,ara dinlenmesi yapmaksızın,en erken akşam ….. da işi
bırakmaktadır. Bu çalışma ,işin gereği çoğunlukla …. veya ….. da  sona
ermektedir. Bu çalışma biçimi, haftanın 7 günü ve resmi tatillerde de
aynı şekilde sürmüş ve hiç yıllık izin kullanmamıştır. Bu çalışmaya
rağmen müvekkilime, fazla mesai, yıllık ücretli izin gibi yasal hakları
ödenmediği gibi, maaşı sık sık bir kaç ayda bir ve en son 2 aylık maaşı
hiç ödenmemiş bulunmaktadır.

3- Çalıştığı süre boyunca müvekkilimiz gerçekte çok daha fazla ücret
almakta olduğu halde resmi kayıtlarda  kazancı asgari ücret olarak
gösterilmiştir. Bu husus yargılama sürecinde ortaya çıkacaktır.

4- Müvekkil davalıya ait işyerinde sabah saat 08.00dan akşam kış
döneminde 18.00-18.30, yaz döneminde ise 20.30-21.00' a kadar
çalışmıştır. Yine müvekkil hafta tatillerini de çalışarak geçirmiş,
genel tatillerde ise dini bayramların birinci günü hariç çalışmaya devam
etmiştir. Müvekkil çalıştığı süre içerisinde yıllık ücretli izin hakkını
da kullanmamıştır.

5- İş akdi haksız olarak feshedilen müvekkile, kıdem ve ihbar tazminatı
hakları bugüne kadar ödenmediği gibi, fazla çalışma ücreti, hafta
tatili, genel tatil ücretleri ile yıllık ücretli izin hakkına ilişkin
alacağı da bugüne kadar davalı işveren tarafından ödenmemiş, bu
sebeplerden ötürü işbu davanın açılması gereği doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER        : İş Kanunu ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER          : Müvekkile ait SSK sicil dosyası, işyeri özlük
dosyası, meslek odalarından ücret araştırması keşif, tanık, bilirkişi
incelemesi, her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda belirtilen nedenlerle ve fazlaya
ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydı ile;

a-)2006 yılı ocak ve şubat ayı  ücreti olarak  ..........-TL

b-)Kıdem tazminatı olarak ..........-TL

c-)İhbar tazminatı olarak ..........-TL

d-)Kötü niyet tazminatı olarak ..........-TL

e-)Fazla çalışma karşılığı olarak ..........-TL

f-)Yıllık ücretli izin karşılığı olarak ..........-TL

g-)Resmi tatil çalışması karşılığı olarak ..........-TL

olmak üzere toplam ..........-YTL'nin davalılardan tahsilini ve Davalı
...... A.Ş'nin iyi niyetli olmaması nedeni ile .... Genel Müdürlüğünden
alacağı hak edişe tedbir konulmasını talep ederiz. Fazlaya ilişkin talep
ve dava hakkımız saklı kalmak kaydı ile ; ....... alacağın davalılardan
müşterek ve müteselsil olarak tahsiline ile kıdem tazminatına en yüksek
banka reeskont faizi uygulanmasına, diğer taleplerimize yasal faiz
uygulanmasına ve masraf,  yargılama giderleri ve vekalet ücretinin
davalılara yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

Davacı Vekili

Av.