Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     … İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

DAVACI			: 

TC KİMLİK NUMARASI 	: 

ADRES			: 

VEKİLİ			: 

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES			: 

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI			: 

ADRESİ			: 

KONU                  :           ... - TL.
kıdem tazminatı

		... - TL. ihbar tazminatı

						...- TL. fazla çalışma ücreti alacağı olmak üzere,

						Toplam: ...- TL alacağımızın kıdem tazminatı yönünden
akdin feshi tarihinden itibaren uygulamadaki en yüksek faiz ile; diğer
alacaklar yönünden yasal faiz ile birlikte tahsili talebimizin
arzından ibarettir.

AÇIKLAMALAR 	: 

1-) Müvekkilimiz, .../.../... tarihinde akdedilen iş sözleşmesi
(EK-1) ile davalı … …’ya ait fabrikada … departmanında …
olarak çalışmaya başlamıştır. İlgili iş sözleşmesinde
müvekkilimizin aylık brüt ücreti ... -TL. olarak yer almaktadır. 

2-) Müvekkilimiz iş sözleşmesinin feshedildiği .../.../... tarihine
kadar ilgili görevde toplam ... yıl ... ay ... gün kesintisiz olarak
çalışmıştır. İşveren ... ... tarafından kıdem ve ihbar
tazminatlarının .../.../... tarihine kadar ödeneceği bildirilmiş
ancak ilgili tazminatlara ilişkin herhangi bir ödeme
yapılmamıştır.

3-) İşverenin sahibi olduğu fabrikanın üretim faaliyetinin
hızlandırıldığı ... ve ... aylarında haftada ... gün ... saat
olmak suretiyle mesaiye kalınmış; ancak müvekkilimizin bu fazla
çalışmalarına ilişkin ödemeleri yapılmamıştır.

4-) Mahkemece uygun görülmesi halinde incelenecek işyeri kayıtları
ile dinlenecek tanıklarımızın (EK-2) beyanları ve ... Bankası ...
Şubesi ... hesap numaralı kayıtlarıyla (EK-3) da kıdem ve ihbar
tazminatları ile özellikle … ve … aylarında yapılan fazla
çalışmalara ilişkin mesai ücretlerinin ödenmediği
doğrulanacaktır. Buna göre; ….. aylık/yıllık alacağımızın
kıdem tazminatı yönünden akdin fesih tarihi olan …/…/…
tarihinden itibaren uygulanacak en yüksek faiz; diğer alacaklar
yönünden işleyecek yasal faiz ile talep etmek için mahkemenize
başvurma zorunluluğu doğmuştur.

H

ˆ

Z

\

h

r

–

¨

ª

Ü

h

h

h

& m. 17, 32, 41; 5521 S. K. m. 1, 5, 7, 8, 15.

HUKUKİ DELİLLER 	: .../.../... tarihli iş sözleşmesi, tanıkların
isim ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık
listesi, … Bankası … numaralı müvekkilimize ait maaş hesabı,
işyeri kayıtları, bilirkişi incelemesi.

SONUÇ VE İSTEM 	: Yukarıda açıkladığımız nedenlerle; 

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ HESABI;

…/…/….-…/…/…. arası .. hafta x … sa x … x …x … =
….

…/…/….-…/…/…. arası .. hafta x … sa x … x …x … =
….

…/…/….-…/…/…. arası .. hafta x … sa x … x …x … =
….

…/…/….-…/…/…. arası .. hafta x … sa x … x …x … =
….

…/…/….-…/…/…. arası .. hafta x … sa x … x …x … =
….

                     	 Toplam...............	   
= ……

                Ödenen: …. saat x ….. TL……   
= ….

                      Kalan.................... 	 
  = …..-TL ve,

KIDEM TAZMİNATI HESABI; 

Kıdem tazminatı: …. gün x kıdem ve ihbar tazminatı hesabına esas
günlük ücret = ….-TL

İHBAR TAZMİNATI HESABI; 

İhbar Tazminatı....: … gün x kıdem ve ihbar tazminatı hesabına
esas günlük ücret = … -TL 

Olmak üzere toplam …… TL aylık/yıllık alacağımızın kıdem
tazminatı yönünden akdin fesih tarihi olan …/…/… tarihinden
itibaren uygulanacak en yüksek faiz ile; diğer alacaklar yönünden
işleyecek yasal faiz ile tahsiline; yargılama giderleri ve vekalet
ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini
müvekkilimiz adına vekaleten talep ederiz. …/…/…

EKLER: 	1-) .../.../... tarihli iş sözleşmesi

2-) Tanıkların isim ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları
gösterir tanık listesi.

3-) … Bankası … numaralı müvekkilimize ait maaş hesabı.

4-) Bir adet onaylı vekaletname örneği.

									  	 Davacı Vekili

										 Av.