Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     MARMARİS NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

(İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA)

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Kıdem ve İhbar Tazminatı ile Fazla Çalışma Ücreti, Yıllık İzin
Ücreti talebimizi içerir.

AÇIKLAMALAR :

Müvekkilim 01.05.2003 tarihinde davalı işletmede teknik servis elemanı
olarak işe başlamış ve akabinde teknik servis şefi olarak çalışmaya
devam etmiştir.

Müvekkilim 22.12.2014 tarihinde Marmaris 4. Noterliği 22.12.2014 Tarih
11111 Yevmiye nolu ihtarıyla maaşını 1 ay, 2 ay, 3 ay, gecikmeli olarak
aldığında haklı nedenle tek taraflı olarak fesh etmiştir. Müvekkilim söz
konusu ihtarda ödenmeyen maaşını, kıdem tazminatını, ihbar tazminatını
ve alması gereken tüm yasal haklarının ödenmesini talep etmiştir.

Davalı tarafça;

1) 31.01.2015’de 6.125,12 TL Kasım ve Aralık ayın maaşı ve fazla
  mesaisi

2) 28.02.2015’de 6.063,83 TL Kıdem Tazminatını

3) 28.02.2015’de 3.936,17 TL İhbar Tazminatını müvekkilimin maaş
  hesabına yatırmıştır.

Müvekkilim davalı iş yerinde ki en son net maaşı 2.000 TL’dir.

Müvekkilimin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve fazla mesai ücretleri
eksik ödenmiştir.

Müvekkilim davalı işletmede çalıştığı süre boyunca 3 vardiya olarak
çalışmıştır. Sabah 8.00 – Akşam 20.00, Öğlen 12:00 – Akşam 24:00, Akşam
20:00 – Sabah 08:00 vardiyalar şeklinde çalışmıştır. Günde 3’er saat
fazla mesai ücreti alacağı bulunmaktadır.

Müvekkilimin 70 günlük yıllık izin alacağı bulunmaktadır. Yıllık izin
ücreti ödenmemiştir.

Tüm bu açıklanan sebeplerle müvekkilime ödenmeyen kıdem ve ihbar
tazminatları ile fazla mesai ücreti ve yıllık izin ücreti alacağı
hususunda iş bu davayı açmak için mahkemenize başvurma zorunluluğu
doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : İş Kanunu, B.K, M.K, HMK ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Tanıklar, Müvekkilime ait Marmaris DenizBank maaş
hesabı, işyeri sicil dosyası (yokluğumuzda düzenlenen ve aleyhimize olan
hususları kabul etmiyoruz), emsal ücret araştırması, SGK kayıtları, maaş
bordroları, bilirkişi incelemesi, hizmet dökümü ve ikamesi caiz her
türlü delil (Karşı tarafın delillerine delil sunma ve beyanda bulunma
hakkımız saklıdır.)

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenler ile uzman bilirkişiler
tarafından hesaplandığında fazla çıkması halinde arttırılmak üzere (tam
ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak
üzere);

1) Tensiple birlikte, davalı işverene; ücret bordroları, hizmet akdi
  belgeleri vb müvekkilimin işyeri ile ilgili tüm belgeleri kapsayan
  müvekkilime ait işyeri şahsi dosyasının duruşma günü hazır edilmesi
  hususunda ihtaratlı meşruhatlı davetiye tebliğine,

2) Tensiple birlikte müvekkilimin SGK hizmet dökümünün Marmaris SGK’ ya
  müzekkere yazılarak istenmesine,

3) Tensiple birlikte müvekkilimin maaş hesabının bulunduğu Marmaris
  Deniz Bank’a müzekkere yazılarak hesap dökümünün istenmesine,

4) Kıdem tazminatı 39.527,55 TL (fazlaya ilişkin haklarımız saklı
  kalarak) yönünden akdin fesih tarihi olan 22.12.2014 tarihinden
  itibaren uygulanacak en yüksek mevduat faizi ile birlikte davalıdan
  tahsiline,

5) İhbar tazminatı 6.328,00 TL (fazlaya ilişkin haklarımız saklı
  kalarak) ihtar tarihinden itibaren uygulanacak yasal faizi ile
  birlikte davalıdan tahsiline,

6) Fazla Mesai ücreti olarak da 38.906,25 TL (fazlaya ilişkin
  haklarımız saklı kalarak) alacağımız bulunmasına rağmen Yargıtay’ın
  Yerleşik İçtihatlarına istinaden ve Sayın Mahkemenizce yargılama
  sonunda %30 hakkaniyet indirimi yapılacağından 27.234,375TL(fazlaya
  ilişkin haklarımız saklı kalarak) ihtar tarihinden itibaren
  uygulanacak yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline,

7) Yıllık izin ücreti olarak 4.620 TL(fazlaya ilişkin haklarımız saklı
  kalarak) dava tarihinden itibaren uygulanacak yasal faizi ile
  birlikte davalıdan tahsiline,

8) Toplam da 77.709,925- TL(fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalarak)
  alacağın, davalı şirketin müvekkilime yaptığı 16.125,12 TL ‘lik
  ödemenin mahsup edilerek 61.584,805 TL (fazlaya ilişkin haklarımız
  saklı kalarak) davalıdan alınarak müvekkilime faiziyle birlikte
  verilmesini,

9) Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalı tarafa
  yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına vekâleten talep
  ederiz. 13.04.2015

EKLER: 1-) Bir adet onaylı vekâletname örneği.

 Davacı Vekili