Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

      NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE

                                   
……………….

DAVACI		   	:…….

VEKİLİ		   	:Av. ……..

DAVALI			:

 DAVA KONUSU	   	:İşçi alacağı ve tazminat davası 

DAVA DEĞERİ		:11,000,00 – TL (fazlaya ilişkin haklarımız saklı
kalmak üzere)

AÇIKLAMALAR	   	:

 Müvekkil …………. 28.09.2007 tarihinden itibaren ………….
Paz. San. Tic. LTD. ŞTİ çalışmaya başlamış olup şirket
tarafından 17.12.2012 tarihinde haklı bir sebep olmaksızın önceden
bildirimde bulunmamak suretiyle işine son verilmiştir. 

Müvekkilin işine son verilmesinin yanı sıra kıdem tazminatı, ihbar
tazminatı, yıllık izin ücreti gibi iş kanununda yer alan yasal
hakları da ödenmemiştir. Müvekkile herhangi bir yasal hakkı
ödenmemesine rağmen, yasal haklarının daha ödeneceği vaadiyle
önceden ibraname imzalatılmıştır. Söz konusu ibraname hukuka
aykırı bir şekilde tesis edilmiş olup geçersizdir. İş ilişkisi
devam ederken yapılan ibranameler de geçersizdir. Çünkü işçi bu
dönemde işverene bağımlı durumda onun emir ve talimatı altında
olduğu için iradesi dışında yani mevcut iş ilişkisini devam
ettirmek için imzalamaya yönelmesi söz konusu olacaktır. (YHGK
21.03.2012 tarih 2011/9-888E 2012/227K)

Dava konusu olayda Çetin Gıda Paz. San. Tic. LTD. ŞTİ tarafından
matbu bir şekilde yapılan bir ibraname olduğu doğrudan işçi
tarafından yazılmadığı ayrıca ibranamede tarih unsuruna yer
verilmediği açık bir şekilde görülmektedir. İbranamenin
içeriğine bakılacak olursa ne zaman yapıldığına dair net bir
veriye ulaşılamamaktadır. Söz konusu ibranamenin içeriği gerçeği
yansıtmamaktır. Çünkü ibranamede belirtildiği gibi müvekkile
hiçbir yasal hakkı verilmemiştir. Bunun yanı sıra ibranamenin
içeriğinde yer alan tarihlerde gerçek durumu yansıtmamaktadır.

Bunların yanı sıra, davalı şirkete müvekkil yasal haklarını
ödemesi için 19.12.2012 tarihinde İşkur’a başvurmuş ve
11.01.2013’ te şikâyetine cevap verilmiştir. Bu cevapta müvekkilin
bir kısım yasal hakkının ödenmesi gerektiği belirtilmiştir.
(EK-2) Müvekkil adına 25.03.2013 tarihinde davalı şirkete müvekkile
ait yasal hakları ödenmesi gerektiğine dair ihtarname
yollanmıştır. Şirket tarafından müvekkilin bilgisi olmaksızın
Ziraat Bankası hesabına İşkur cevabında eksik olarak belirtilmiş
olan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve yıllık izin ücreti
kalemleri hesaplanarak yatırılmıştır. Müvekkil söz konusu
ödemeyi ihtirazi kayıtla kabul etmiş ve bu durumu 09.05.2013
tarihinde şirkete bildirmiştir.(EK-3) 

Müvekkilin davalı şirket nezdinde çalışmasının karşılığı
olarak aldığı son ücret 1,000.00 TL olup brüt ücreti ise 1,398.78
TLdir.

Davalı iş yerinde mesai saatleri 08.00 da başlamakta olup esnek bir
şekilde uygulanmakta ve müvekkil gece yarısına kadar
çalışmaktadır. Müvekkile, davalı işyerinde çalışmaya
başladığı günden, iş akdini haksız olarak feshedildiği tarihe
kadar sürekli olarak fazla çalışma, fazla süreli çalışma
yaptırılmış ve bu fazla çalışma ile fazla süreli çalışma
ücretleri ödenmemiştir. Buna göre fazlaya ilişkin haklarımız
saklı kalmak üzere 6.500.00 TL alacağın doğduğu tarihten itibaren
uygulanacak yasal faiziyle birlikte ödenmesini talep ediyoruz.

Müvekkilin işine iş kanununda yer alan bildirim sürelerine
uyulmaksızın son verilmiştir. Davalı şirket tarafından ihbar
tazminatı 8 hafta karşılığı olmak üzere 1,478.93 TL ödenmiştir.
Kalan miktar bakımından fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak
üzere 500 TL nin sözleşmenin feshi tarihinden itibaren işleyecek
yasal faiziyle talep ediyoruz.

Davalı şirket tarafından yapılan hesaplamaya göre müvekkile net
kıdem tazminatı karşılığı olmak üzere 4,876.07 TL ödenmiştir.
Kalan miktar bakımından fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak
üzere 1.000.00 TL nin sözleşmenin feshi tarihinden itibaren banka
mevduatına uygulanacak en yüksek faiz işlenmesi suretiyle talep
ediyoruz.

Ð

hô

hô

hy

hô

hô

„ 

`„ 

„ 

`„ 

„ 

`„ 

 ücreti alacakları yönünden; müvekkil dini bayramlar dışında
resmi tatillerinde ve genel tatil süresince de çalışmaya devam
etmiştir. Ödenmeyen UBGT ücret alacağı olarak şimdilik
500,00-TL’nin alacağın doğduğu tarihten itibaren işleyecek yasal
faiziyle birlikte tahsilini talep etmekteyiz.

Yıllık İzin Ücretleri Yönünden Talebimiz; müvekkil davalı
şirket nezdinde çalıştığı sürece yıllık izinlerinden
faydalanmamıştır. Müvekkilin davalı şirket nezdinde 5 yıl 2 ay 21
gün çalışmıştır. Buna göre sahip olduğu yıllık izin süresi
toplamda 76 gündür. Davalı şirket tarafından müvekkile 42 günlük
yıllık izin karşılığı olmak üzere 939,091 TL ödenmiştir. Kalan
miktar bakımından fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere
1000 TL nin alacağın doğduğu tarihten itibaren işleyecek yasal
faiziyle birlikte ödenmesini talep ediyoruz.

Davalı şirket nezdinde çalıştığı süre boyunca müvekkil hafta
tatillerinden hiçbir surette faydalanmamıştır. Hafta tatili
alacağı karşılığı fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak
üzere 1.500.00 TL nin alacağın doğduğu tarihten itibaren işleyecek
yasal faiziyle birlikte ödenmesini talep ediyoruz.

Asgari Geçim İndirimi Yönünden Talebimiz;2008 yılı başından beri
uygulanmakta olan asgari geçim indirimi ile ilgili yasal düzenleme
rağmen davalı işveren hiçbir şekilde asgari geçim indirim olan
ücretleri müvekkile ödememiştir. Müvekkilin bu alacak kalemine
ilişkin olarak detaylı bir hesap yapılması gerekmekte olup fazlaya
ilişkin hakkımız saklı kalmak kaydıyla şu an için hesap
ettiğimiz 500,00 TL’nin yasal faiziyle birlikte ödenmesini talep
etmekteyiz.

Kıdem Tazminatı (28.09.2007 – 17.12.2012 dönemi için ) 	:  
1.000,00 TL

İhbar tazminatı                            
      	:  500,00 TL

Fazla Çalışma Ücreti						:  3.000,00 TL.

Hafta Tatili Ücreti							:  500.00 TL.

UBGT Ücreti								:  500,00 TL.

Yıllık İzin Ücreti							:  500,00 TL.

Asgari Geçim İndirimi						:   500,00 TL

		TOPLAM						:  7,000,00 TL. 

İşçi alacağının tahsili amacıyla iş bu davayı açma zarureti
doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER 	:HMK, İş Kanunu, Borçlar Kanunu, SGK Kanunu ve sair
mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER  	:

SGK işyeri dosyası (Tarafınızdan SGK’ dan Celbini Talep Ederiz), 

Sigortalının işyeri şahsi sicil dosyası (Tarafınızdan Davalıdan
Celbini Talep Ederiz),

Bilirkişi (Tarafımızdan Talep Edilecektir),

Tanık (Dinlenmesini talep ettiğimiz tanıklarımızın isim ve
adresleri)

Ve sair her türlü delil

İSTEM VE SONUÇ    	: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davamızın
kabulüne ve fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak
üzere; kıdem tazminatı yönünden fesih tarihinden itibaren işçi
alacaklarına uygulanacak en yüksek banka mevduat faiziyle, diğer
alacaklar yönünden temerrüt tarihinden itibaren uygulanacak yasal
faiziyle birlikte davalıdan hükmen tazminine, yargılama giderleri ve
vekâlet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini
saygılarımla vekâleten talep ederim.06.06.2013

                                    
           

                                    
                Davacı Vekili

								    Av. …………

                                    
 

EKLER: 1-Onanmış Vekâletname Örneği

         2-İŞKUR cevap yazısı

         3-İhtarname