Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE

DAVACI : … Üniversitesi Rektörlüğü

VEKİLİ : Av. H. T.

DAVALI : … Tic. Ltd. Şti.

VEKİLİ : Av. …

DAVA KONUSU : Alacak davası

1- Kamu kurum ve kuruluşları personele dayalı hizmet alımları gibi ihale
sözleşmelerinde genellikle doğrudan doğruya işçi çalıştırmadıklarından
4857 sayılı İş Kanunu anlamında işveren de sayılmamaktadırlar. 4857
sayılı İş Kanunu’nun 2’nci maddesinde 5538 sayılı Kanun’un 18’inci
maddesi ile yapılan değişiklik ile kamu kurum ve kuruluşları ihale
vermek suretiyle yaptırdıkları işlerde işçilikten doğan bütün
sorunlardan tamamen arındırılmışlardır. Madde hükmü şu şekildedir:
“Kanuna veya kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kurum ve
kuruluşları ile bunların doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin en az
yüzde ellisine sahip oldukları ortaklıklarda, 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu veya diğer kanun hükümleri çerçevesinde, hizmet alımı amacıyla
yapılan sözleşmeler gereğince, yüklenici aracılığıyla çalıştırılanlar,
bu şekilde çalışmış olmalarına dayanarak; a)Bu kurum, kuruluş ve
ortaklıklara ait kadro veya pozisyonlara atanmaya, b)Bu kurum, kuruluş
ve ortaklıklara ait işyerlerinin kadro veya pozisyonlarında çalışanlar
için toplu iş sözleşmesi, personel kanunları veya ilgili diğer mevzuat
hükümlerine göre belirlenen her türlü malî haklar ile sosyal
yardımlardan yararlanmaya, hak kazanamazlar.” Dolayısıyla işçilerin
bütün hak ve alacaklarında tek muhatap ihaleyi alan gerçek veya tüzel
kişi işverendir. Görüldüğü üzere 4857 sayılı Kanunda 5538 sayılı Kanunun
18’inci maddesi ile getirilen değişikliklerle kamu kurum ve kuruluşları
ihale vermek suretiyle yaptırdıkları işlerde işçilikten doğan bütün
sorumluluklardan azade kılınması ve ihale üzerinde bırakılmak suretiyle
kendisiyle sözleşme imzalanan yüklenicinin çalıştırmış olduğu işçilerin
her türlü özlük haklarından bizatihi sorumlu tutulmaktadır. 4857 sayılı
Kanun’un 2’nci maddesindeki düzenleme neticesi kamu kurum ve
kuruluşlarını işveren olarak addetmek mümkün olmadığından işçilerin hak
kazandığı kıdem tazminatlarını, ihale makamı olan idarelerden talep
etmelerinin yasal bir dayanağı bulunmamaktadır.

2- Asıl işveren – alt işveren ilişkisinin kurulabilmesi için asıl
işvereninde işyerinde işçi çalıştırıyor olması gerekir Üniversitemizde
işçi çalışmamaktadır. Sigortalı işçi çalıştırılmayan kurumumuzun işveren
olarak sayılması mümkün değildir. İşverenden alınan iş, işverenin
sigortalı çalıştırdığı işe göre ayrı ve bağımsız bir işyeri olarak
değerlendirilebilecek nitelikte ise, işi alan kimse aracı değil,
bağımsız işverendir. İşin bütünü başka bir işverene bırakıldığında,
Sosyal Sigortalar Yasası anlamında bir alt işverenlik, dolayısıyla
dayanışmalı sorumluluk söz konusu olmayacaktır. 5510 sayılı yasanın 12.
maddesinde alt işverenin tanımı “Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal
veya hizmet üretimine ilişkin bir işte veya bir işin bölüm veya
eklentilerinde, iş alan ve bu iş için görevlendirdiği sigortalıları
çalıştıran üçüncü kişiye alt işveren denir.” denmektedir.
Üniversitemizde temizlik ve diğer hizmet işleri yapılmadığına göre
burasının yüksek öğrenim ve bilim kurumu olduğuna göre temizlik ve
hizmet işlerinin yapılması hususunda kurumumuz asıl işveren
sayılamayacak ve dolayısıyla bu hizmet için ihale yapılan şirkette alt
işveren sayılamayacaktır. Bu sebeple işçilerin tazminatlarından doğan
sorumlulukta ihaleyi alan … Tic. Ltd. Şti.nin olacaktır.

3- … Tic. Ltd. Şti. ile yapılan sözleşmenin 22. maddesinde “yüklenicinin
sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin
sorumlulukları, ilgili mevzuatın bu konuyu düzenleyen emredici hükümleri
ve Genel Şartnamenin Altıncı bölümünde belirlenmiş olup, yüklenici
bunları aynen uygulamakla yükümlüdür” denilmiştir. Kamu İhaleleri Genel
Tebliği’nin 79.1 maddesinde “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet
alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde; İhale ve
sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter
masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı,
işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi
gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere
birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol,
yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde
(%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram
ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik
kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması
idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak
olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden %3 oranında sözleşme
giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.” denilmektedir. KİGT’nin bu
hükmü çerçevesinde, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı
ihaleleri yapan bütün kamu kurum ve kuruluşları, her bir çalışanın
işçilik maliyeti üzerinden %3 oranında sözleşme giderleri ve genel
giderlere dahil edilen kıdem tazminatını yüklenicinin hak edişi içinde
peşinen ödemektedir.

Kamu kurum ve kuruluşları 4734 sayılı Kanun kapsamında alt işverene her
bir çalışanın işçilik maliyeti üzerinden %3 oranında sözleşme giderleri
ve genel giderler altında kıdem tazminatını da ödemektedir. Bu sebeple
Üniversitemiz aleyhine açılan ve … Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/… E. –
2012/… K. Sayısı ile görülen davada 12/04/2012 tarihinde 4 aylık ücreti,
4 aylık ücreti tutarında iş güvencesi tazminatı ve kıdem tazminatının
davalıdan alınarak davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

Yukarıda açıklanan sebeplerle üniversitemiz tarafından … Tic. Ltd.
Şti.ne N. A. için ödenen miktarın rücuen tahsiline karar verilmesini
talep etme zarureti hasıl olmuştur. Ekte sunmuş olduğumuz Yargıtay
kararları da bu yöndedir.

H.NEDENLER : İlgili sair mevzuat.

DELİLLER : ... Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/… E. – 2012/… K.

Sayılı kararı, ödeme evrakları banka dekontu ve diğer her türlü yasal

Deliller.

EKLER : Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2004/11-254 Esas ve 2004/295

Karar sayılı kararı, Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin 2012/9074 Esas ve

2012/13511 Karar sayılı kararı ve Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin

2013/19671 Esas ve 2013/29163 Karar sayılı kararı.

NETİCE-İ TALEP :Yukarıda açıklanan ve re’sen göz önüne alınacak
nedenlerle N.

A.’a ödenen toplam 9.337,53 Liranın ödeme gününden

başlayarak hesaplanacak faiziyle birlikte tahsiline ve tüm

yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine

karar verilmesini talep ederim.