Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     İSTANBUL İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE,
İcra Müdürlüğü 
DOSYA ESAS NO. : İstanbul 3. İcra Müdürlüğü 2015/12838 Esas
İTİRAZIN KALDIRILMASINI
İSTEYEN (ALACAKLI) : 
VEKİLİ : 
KARŞI TARAF 
(BORÇLU) : 

VEKİLİ : 

HARCA ESAS DEĞER : 13.331,99 TL

İSTEM KONUSU : Borca ilişkin itirazın kaldırılması, yüzde yirmiden aşağı
olmamak üzere icra inkar tazminatına karar verilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR :
1- Müvekkilim davalı şirkette üretim müdürü ve işveren vekili olarak
28.05.2013 tarihinde işe başlamış olup, davalı tarafından haksız olarak
iş akdi 27.03.2015 tarihinde sona erdirilmiştir. Müvekkilim davalı
işyerinde son olarak 4100 TL net maaş ve AGİ almakta idi. Müvekkilimin
iş akdinin haksız olarak işveren tarafından bildirim yapılmaksızın
feshedilmesi sebebi ile son aldığı maaş üzerinden kıdem-ihbar tazminatı
hesaplanarak İstanbul 3. İcra Müdürlüğü2015/12838 esas sayı ile
tarafımızca ilamsız icra takibi yapılmış, davalı tarafından itiraz
edilmiştir. Davalının itirazı haksız ve hukuka aykırı olup, tamamen
alacağı ödememek için kötü niyetle yapılmış bir itirazdır. Bu sebeple
itirazın iptalini talep ediyoruz. Şöyle ki;

2- Davalı iş akdinin İş Kanunu 25/2 gereğince haklı nedenle
feshettiğini, dayanağının da Bakırköy 43. Noterliği 30.03.2015 tarihli
08126 yevmiye numaralı ihtarname olduğunu beyan etmişse de; ihtarnamede
yazılı olanlar müvekkilimi işten çıkarmak için haklı sebepler değildir.
Zira ihtarnamede yazılı olanların müvekkilim ile ilgisi olmamakla
birlikte, ticari şirketler arasındaki normal satışlar olup, bu ne davalı
şirkete zarar verici niteliktedir ne de ihtarnamede bahsedilen olaylar
müvekkilim ile ilgilidir. Davalı şirket tarafından Ata diye ihracatçı
bir firmaya mal satılmakta, Ata tarafından da başka şirketlere aldığı
mal ihraç edilmektedir. Ata’nın kime neyi sattığı davalı şirketi
ilgilendirmediği gibi, bu davalıya da zarar vermemektedir. Kaldı ki bu
işlemler ile müvekkilimin ilgisi yoktur. Davalı tarafından karışık bir
durum yaratılarak müvekkilimi işten çıkarmak için kendisine haksız
olarak suç isnat edilerek iş akdini sona erdirilmişse de 25/2 gereğince
davalının haklı sebebinin olmadığı açık ve nettir.

3- Zira davalının dayanağı İş kanunu 25/2 ise de; kanunda yazılı olan;

   “    a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı
noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde
bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut
gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni
yanıltması.
       b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref
ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması,
yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve
isnadlarda bulunması.

c)İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.
     d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut
işverenin başka işçisine sataşması (Değişik ibare: 20.06.2012-6331 S.K.
m.32/b), işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya
da işyerinde bu maddeleri kullanması,

      e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak,
işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa
uymayan davranışlarda bulunması.
       f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan
ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

       g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe
dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa
herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü
işine devam etmemesi.

       h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine
hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

       ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini
tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli
altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz
günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba
uğratması. “ sebepler müvekkilim ile uyuşmamaktadır.

4- Müvekkilim ne iş sözleşmesi çerçevesinde gerçeğe uygun olmayan bilgi
vermiş, ne işverene ya da ailesine karşı kötü davranışta bulunmuş, ne
başka işçiye cinsel tacizde bulunmuş, ne kimseye sataşmış, ne hapiste
cezalandırılan suç işlemiş, ne de diğer sebeplerden birine aykırı
davranışı söz konusu olmuştur. Bahsedilen ihtarnameye konu olayların da
müvekkilimle ilgisi olmamakla birlikte, olsa dahi(ki kabul edilmemekte)
25/2 de sayılan sebeplerle ilgisinin olmadığı, haklı nedenle fesih
sebebinin olmadığı sabittir.

5- Müvekkilim işinde son derece titiz, işi kendi işi gibi benimseyip
sahip çıkarak çalışan ve çalışma arkadaşları ile son derece iyi
ilişkileri olan sevgi ve saygı çerçevesinde işini iyi yapmışken,
işverenle yazılı ya da sözlü hiçbir münakaşası dahi olmamışken, ilgisi
olmayan keyfi beyanla 25/2 gereğince işveren tarafından iş akdinin
feshedilmesi açıkça hukuka aykırı olup, haklı neden olmaksızın iş akdi
feshedilmesinden dolayı, mahkemenizden borçlunun ödeme emrine yapmış
olduğu itirazın iptal edilmesi isteminde bulunmak zorunluluğu doğmuştur.

6. Likit bir alacak olduğundan, davalının haksız ve kötü niyetle
  yaptığı itiraz sebebi ile icra inkar tazminatı ile de sorumlu olması
  gerekmektedir.

Müvekkilimin alacağının açık ve net olması sebebi ile borca haksız ve
kötü niyetle itiraz eden davalı hakkında icra inkar tazminatına da karar
verilmesini talep ediyoruz.

7. Yukarıda açıklamış olduğumuz tüm nedenlerle; davalının haksız
  itirazı nedeniyle duran takibin devamını sağlamak için mahkemenize
  başvurmak zorunluluğumuz doğmuştur.

DELİLLER : İstanbul 3. İcra Müdürlüğü'nün 2015/12838 E. sayılı dosyası,
Çerkezköy 2. Noter 02.05.2015 tarihli 03400 yev nolu ihtarname, SGK
hizmet dökümü, maaş ödemesine ilişkin belgeler, tanık, bilirkişi
incelemesi, yemin ve diğer tüm deliller 
HUKUKİ SEBEPLER : İİK., BK., HMK., ilgili diğer mevzuat
SONUÇ VE TALEP : Yukarıda açıklanan sebeplerden dolayı borçlunun
itirazlarının iptaline, takibin devamına karar verilmesini, %20 oranında
tazminata mahkum edilmesini ve yargılama giderleri ve vekalet ücretinin
davalı üzerinde bırakılmasını vekaleten saygı ile talep ederim.
Davacı Vekili: